Tuesday, December 21, 2021

Historical accuracy- Chazal vs Yosefus

 Rav Tzadok (Ohr Zaruah)

וזו היא הסיבה לדעת בהשינויים הרבים בספורי החורבן שיראה הרואה ממה שנזכרו בגמרא ומדרשי חז"ל עם מה שנראה בספר יוסף הכהן בן גוריון. אם בכלל במה שרז"ל קראוהו טיטוס הרשע והפליגו מרשעותו והוא עשאו לצדיק וישר ואם בפרטי מעשים רבים. אבל הוא דבר ההבדל אשר אמרנו כי יוסף הכהן סופר היה לא נביא או בעל רוח הקודש וכתב מה שכתב כפי מה שידע וראה ושמע וכפי מה שהיה בלבו ודעתו ונרכו אשר לפיכך אי אפשר לדעת האמת הברור לסבות האמורות. אבל רז"ל אשר אמנם היו כולם בעלי רוח הקודש כמודעת וידעו כל הדברים שבלב והספורים אשר לא נתפרסמו ולא נטו לאחד מן הצדדים אבל זכרו האמת אשר הוא לפיכך באו השנויים האלה. וכ"ש שנמצאו השנויים מספרי חז"ל בהרבה ספורים אל סופרי דברי הימים של מלכי העמים לעלות האמורות. 

 ולפיכך לי מה יקרו ספורי הספר הנבואיי הזה אשר הוא במעלה עליונה מידיעת הנעלמות שהיא מעלת הנבואה ומתבאר יקרת צורת הספר. ומהר"י אברבנאל ז"ל בהקדמה גדר תחת שם חומר זה שהוא ספור העניינים הנזכרים וצורה אמר שהוא הצורה הנבואיית במה שהוא נבואיי מכלל הנביאים ולא מכלל הכתובים הנאמרים ברוח הקודש עיין שם. ואין דעתינו נוחה בזה כי במה השתנות צורת הספור אלינו במה שהוא נבואיי מספורי דברי הימים וזולתם הנאמרים ברוח הקודש לבד. אבל השינוי ביניהם בפועל לבד ולכן שמנוהו תחת ביאור הפועל כמו שנזכיר להלן. ושמנו גדרי חומר וצורה מה שאמרנו שכן ראוי שיוגדרו לפי עניינם:

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.