Tuesday, December 21, 2021

Angels - why created?


Rav Tzadok (Sichos Malachei HaShareish 3)

 ענין מציאות מלאכים רוחניים הוא דבר מבואר ומסופר בתנ"ך בהרבה מקומות אשר מהם ימצאון מבוארים. אף לכל מתעקש לפרש בהרבה מקומות על נביאים ושלוחים גשמיים מד' נגד דברי חז"ל. עם כל זה ימצא הרבה אשר אי אפשר להתעקש עוד בהם מלומר שעל מלאכים רוחניים כיון האומר. ואין רצוני להאריך בזה ולפרשם כי לא באנו להשיב לאותם המלעיגים על דברי חז"ל ובלתי מאמינים בחכמת החכמים ז"ל בשני התלמודים והמדרשות אשר קיימו וקבלו עליהם כל היהודים. כי אסור להשיב לאפיקורס ישראל דכ"ש דפקר טפי כמו שאמרו חז"ל שאנו מאמינים בדבריהם ומקיימים אזהרותיהם (בסנהדרין ל"ח ב') עי' שם ברש"י. כי לא יקובלו תשובתינו להם וכן הוא מבואר נגלה לעין. כי אין קץ לדברי רוח שלהם ויוכלו לעקם את הישרה הגמורה בדברי הבל ורוח. ואנחנו לא באנו אלא לפרש דעת חז"ל בעניינים שהיא דעת האמתות למאמינים בהם. ואין אנו אחראים לשוטים שקלקלו וכפרו בתורה שבעל פה שכבר אירע כן בימי בית שני בכת הצדוקים ועדיין מרקד בינינו ד' ישלח עזרו מקודש ויכלה קוצים מכרמו. ובדברי חז"ל כבר מפורש באר היטיב ממציאותם דברים הרבה מאוד אשר עליהם נוסד הקונטריס הזה והם פירשו לנו כל מקום שנאמר בכתוב על מלאך הרוחניי לא על נביא גשמיי וכיוצא:

אפס בזה ראיתי להשיב על מה ששאלו מה הוא ההכרח והצורך לדת בהאמנה הזאת וכי מה חסרון יש באמונה כאשר נאמין שהשי"ת בעצמו הוא העושה את הכל ומה צורך לבריאות מלאכים רוחניים. והגם כי גם זו שאלת הבל לעדת ישראל המאמינים בד' ובתורתו ובחכמיו. שמאחר שהדבר אמת כאשר העידה עליו התורה האמיתית וחכמי האמת א"כ על איזה צד יפול השאלה. אם על ההאמנה בזה הרי מי שאינו מאמין הוא כמי שאינו מאמין שיש ירושלים וארץ ישראל נמצא בעולם מפני שלא ראם שהמכחיש זה ומתווכח נחשבהו למשוגע ואויל וכן כל כיוצא בו. ואם השאלה על גוף הבריאה של השי"ת לאיזה צורך בראם הנה על זי די בתשובת החקר אלו"ק תמצא. והשב נא לי צורך בריאת כמה מיני שרצים ורמשים ומהם מזיקים ומסוכנים ומהם הקטנים ביותר אשר ילאה עין היותר חדה הראות מעיני בני אדם לראותה אם לא על ידי כלים המגדילים הראות וכן כמה מיני צמחים אשר לא לעזר ולא להועיל וכיוצא. אשר כבר חכמים הגידו עליהם (ברא"ר פרשה י' ובויק"ר וקהלת רבה על פסוק ויתרון ארץ בכל) שכולם לצורכו של עולם וכן אמרו בשבת (ע"ז ב') וברכות (ל"א ב'). ואנחנו לא נדע מדוע לא הי' די לעולם בלעדם וכבר הי' אפשר כפי הנראה לקוצר שכלינו שיהי' עולם קיים ומסתפק בכל צרכיו זולתם. אלא שהחוש המעיד לנו על בריאתם שאי אפשר להכחישם מכריחנו לסכל שכלינו ולעשותו לואה מהשיג חכמת האלו"ק בבריאתם ואע"פ שהם ברואים הנראים לעינינו. וכ"ש בריאת המלאכים שהם ברואים גדולים ומועילים ביותר וגם נעלמים מעינינו הגשמיים להשיגם אם אך נאמין לעדות התורה וחכמי האמת כלעדות חושינו כראוי לזרע אברהם יצחק ויעקב מאמינים בני מאמינים אין עוד מקום לשאול על צורך הבריאה. כ"ש שיש מקום למצוא צרכים שונים בהם על צד התשובה לשואל וההתוכחות [אם שגם הם אמיתים]. מצורף שגם הפילוסופים וחכמי האומות הראשונים הודו ממחקר שכלם במציאותם וכמו שכתוב בעקרים (מאמר ב' ר"פ י"ב):

אמנם אנחנו לא באנו לידי מדה זו להשיב בדרך ויכוח וראיות ניצוחיות שזה אסור כמו שכתבתי. וגם לא להסתפק בטעמי פילוספי הקדמונים שהם הבל ורעות רוח לבעלי התורה. ועוד שדעת התורה אינו כדעתם וכמו שכתב בעקרים שם. אבל רצונינו לברר למאמינים האמת כפי מה שהוא האמת כפי מה שיורו לנו מאמרי חז"ל חכמי האמת. ולפיכך ראינו לבאר גם תשובת שאלה זו על דעתינו. ונאמר שהגיעה שאלה זו להם מפני סכלותם בענין הבריאה ואין מאמינים אלא במה שעיניהם רואה ובבריאה שנוכח עיניהם. אמנם רז"ל פירשו בכמה מקומות מציאות עולמות שונים אשר הם ברורים וניכרים ועיני המבינים ולא לעיני בשר של הכסילים. והפליגו במספרם בכמה מקומות כמו מה שאיתא (ויק"ר פרשה י"ח ועי' שבת קנ"ב) על פסוק כי הולך אדם לבית עולמו כל צדיק יש לו עולם בפני עצמו. ויותר מופלגתן בשילהי עוקצין ובפרק חלק דעתיד להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש. ואמרם (ע"ז ג' ב') בלילה רוכב על כרוב קל שלו ושט בי"ח אלף עולמות שנאמר רכב אלקים רבותים אלפי שנאן אל תקרי שנאן אלא שאינן. ועוד הרבה מאמרים אשר לבארם יארך כדי קונטריס שלם בפני עצמו ואין כאן מקומם. רק בדרך כלל ענין עולמות הללו כי מה שאנו קורין עול"ם הוא הבריאה הנראית לנו הכוללת השמים וכל צבאיו והארץ וכל אשר עלי' מדוממים צומחים וחיים ומדברים ומכל מיני כלים מכלים שונים כל הגופות שבה מכל מה שהפה יוכל לדבר ועין לראות קיבוץ כל זה הוא הנקרא עולם מלא.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.