Tuesday, August 22, 2023

women as Jews and why exempt from mitzva of Torah study Rav Feinstein

igros moshe oc 4 #49שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מט

איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיים אף המצות שלא חייבתן תורה ויש להם מצוה ושכר על קיום מצות אלו וגם לשיטת התוס' רשאות גם לברך על המצות וכמנהגנו שמקיימות מצות שופר ולולב וגם מברכות שא"כ גם על ציצית שייך לאשה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה אחרת מבגדי אנשים אבל יהיה בד' כנפות ולהטיל בו ציצית ולקיים מצוה זו. ורק להניח תפילין כתבו התוס' עירובין דף צ"ו ע"א ד"ה מיכל דצריך למחות בידן משום דתפילין צריך זריזות מרובה בגוף נקי ובהיסח הדעת שמטעם זו אף אנשים שמחוייבין בתפילין נמנעין מלהניחם כל היום אלא רק זמן המועט דתפלה בשחרית, וכן איפסק ברמ"א או"ח סימן ל"ח סעי' ג', ובתרגום יונתן על קרא דלא יהיה כלי גבר על אשה איתא לא יהי גוליין דציצית ותפילין דהינון תיקוני גבר על איתא לא סבירא להו לתוס' זה, ופשוט שהתוס' סברי שאינו מתרגום יונתן. אבל פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצות אף כשלא נצטוותה, אבל מכיון שאינו לכוונה זו אלא מצד תורעמותה על השי"ת ועל תורתו אין זה מעשה מצוה כלל אלא אדרבה מעשה איסור שהאיסור דכפירה שחושבת דשייך שיהיה איזה חלוף בדיני התורה היא עושית גם במעשה שחמיר. 

ושנית צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים דלענין הקדושה שוות לאנשים לענין שייכות החיוב במצות שרק מצד הקדושה דאיכא בישראל הוא ציוי המצות וגם לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה בין תחלת תנאי קבלת התורה והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי גוי קדוש שנאמר לבית יעקב אלו הנשים ותגיד לבני ישראל אלו האנשים, ובין ואנשי קדש תהיון לי שבמשפטים והייתם קדשים דשמיני וקדשים תהיו והייתם קדשים שבפ' קדשים וכי עם קדוש אתה לה' שבפ' ראה ובכל מקום שנמצא ענין קדושה דישראל נאמר גם לנשים, ולכן גם הנשים מברכות בלשון אשר קדשנו במצותיו כמו האנשים אף על המצות שלא חייבתן תורה, ורק שהוא קולא מאיזה טעמי השי"ת שרצה להקל לנשים כדלעיל ולא מצד גריעותא ח"ו, ובהחיובים בין איש לאשתו איתא חיוב הכבוד על האיש לאשתו ועל האשה לבעלה בלא שום חלוק, והרבה מהנשים שהיו נביאות ויש להן כל דיני נביא שבאנשים, ובהרבה דברים נשתבחו בין בקראי בין בדברי חז"ל עוד יותר מלאנשים, וליכא שום זלזול בכבודן ובכל דבר בזה שנפטרו מלמוד התורה וממצות שהזמ"ג וליכא כלל שום סבה להתרעם כלל, וזה יש לכתר"ה להסביר בכל פעם ופעם ולהיות תקיף וחזק בדעתו שהוא כדיני התורה למחות באלו הנשי שאחר כל זה יעמדו בדעתן האולת והעקושה שלא לשנות שום דבר ממנהגי ישראל הקדושים. Igros Moshe (O.C. 4:49): ...It is necessary to know that it is not because women are inferior in their level of kedusha (holiness) to men. Concerning kedusha, women are equal to men regarding the aspect that the obligation of mitzvos is only because of holiness.. Also we see that all the verses regarding kedusha apply equally to women. Whether it is in regard to the beginning of the receiving of Torah when the Torah says, And you will be to Me a treasure and you will be for me a holy people. Or when G‑d said to speak to Beis Yaakov – which means the women and tell Bnei Yisroel – which means the men. Or when the Torah says, You shall be holy men to Me – in Mishpatim. Or in Shemini, You shall be holy or in Kedoshim, And they will be holy. Or in Re’eh, Because you are a holy people to me. In all these verses where kedusha of the Jewish people is mentioned, it also applies to women. This equivalence of halachic kedusha is why women say the same beracha – “who has commanded us with His mitzvos” - when they do mitzvos as men say. This is true also even when they do mitzvos that the Torah doesn’t obligate because of various leniencies that G‑d has for women not having to do certain mitzvos. Their exemption from certain mitzvos is certainly not the result of being inferior, G-d forbid! And concerning the obligations between husband and wife, the husband is obligated to honor his wife and the wife is obligated to honor her husband – without any difference. Furthermore there were many women who were prophets and they had exactly the same laws of prophets as the men. In addition there are many things that women are praised more than men in Torah verses and the words of our Sages. There is absolutely no degradation of their honor or anything else by the fact that they are exempt from studying Torah and time bound positive commandments. Thus there is no reason to complain at all. Consequently it is necessary for you to explain this each and every time. It is necessary to be determined and strong in these views which are like the laws of the Torah and to protest against those women who stubbornly insist on clinging to their foolish and distorted [feminist ideology]- in order that no change should be made to any aspect of holy Jewish practice

8 comments :

 1. How does this reconcile with the Halacha that when saving lives you should save the lives of men before women?

  ReplyDelete
 2. , ורק שהוא קולא מאיזה טעמי השי"ת שרצה להקל לנשים כדלעיל ולא מצד גריעותא ח"ו, ובהחיובים בין איש לאשתו איתא חיוב הכבוד על האיש לאשתו ועל האשה לבעלה בלא שום חלוק, והרבה מהנשים שהיו נביאות ויש להן כל דיני נביא שבאנשים, ובהרבה דברים נשתבחו בין בקראי בין בדברי חז"ל עוד יותר מלאנשים, וליכא שום זלזול בכבודן ובכל דבר בזה שנפטרו מלמוד התורה וממצות שהזמ"ג

  You need to quote the source and the reasoning. Once done, it will be understood.

  ReplyDelete
 3. From logic, men fight wars, women are support personnel. Because men are more fit to fight. And if some men are killed, those that survive can have several wives.

  So, are we talking about during a time of conflict? When men are needed more than women? Are we talking about a particular man who is learned and needed as a teacher?

  ReplyDelete
 4. The Mishna, Rambam, Shulchan Aruch when citing this Halacha make no qualifications. If multiple people need to be saved simultaneously, men are to be saved before women.

  ReplyDelete
 5. The mishnah gives a reason, and it is not pleasant...

  ReplyDelete
 6. Be specific which reason you're referring that is specified in the Mishna, please.

  And why isn't it pleasant? Because it conflicts with 21st century secular Western values?

  ReplyDelete
 7. http://daattorah.blogspot.com/2012/06/men-have-priority-over-women-even-for.html?m=1

  ReplyDelete
 8. I contracted hpv' i was told there is no hpv cure except treatment to control it, i totally lost of hope all i could think loosing my life because it was so embarrass for been hpv patient. some weeks ago i read possible natural cure which was guarantee And I ordered the treatment after one week i got 100% cure. I'm so excited to shear this testimony to every article for others living with hpv there is possible natural treatment to eliminate the virus email Dr Onokun, his herbal clinic address; Dronokunherbalcure@gmail.com or website at www.dronokunherbalcure.wordpress.com or Facebook page at https://www.facebook.com/naturaltreatmentcenter1/

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.