Thursday, August 24, 2023

Astrology and Jews - Meiri

 בית הבחירה (מאירי) מסכת שבת דף קנו עמוד א

מפנות הדת ומיסודות האמונה להאמין שהבחירה ביד האדם בכל פעולותיו לעשות כרצון איש ואיש ואם נודע מדרך החכמה שממערכת הכוכבים באו בנולד כחות וקנין מדות אם מכח היום אם מכח השעה כמו שתאמר דרך משל שהנולד במאדים יהיה לפי טבעו שופך דמים עד שאם יולד בן מלך באותה שעה ישפטו עליו מצד משפט הכוכב שיהיה בעל מלחמות ונוצח והורג ואם הוא מבני הפחותים יורו עליו שיהיה טבח וקצב וכיוצא באלו וכן בשאר הכוכבים על הדרך שהתבארו משפטיהן הכלליים והפרטיים בספרי החכמות מ"מ יש להאמין שכל זה לא ימנע הבחירה ממנו ולא יקרא בזה מוכרח רק חוטא בבחירה ורצון מפני שהשם נתן בידו בחירה להכריח טבע תולדתו וגדרי הדת ישיבוהו מטבעו למשול בעצמו לבלתי לכת אחרי עקבות תולדתו ויוכל לבחור בעצמו דרך אחרת בזולת טבע תולדתו במעט עמל והשתדלות וכונת התורה באחד מחלקיה סובבת על ענין זה כמו שתאמר דרך משל שאם הוא כילי בטבעו ומאמץ את לבבו וקופץ את ידו הנה מצות הצדקה ונתינת התרומות והמעשרות ודומיהן ירגילוהו להעתק טבעו וכן אם יהיה לפי טבעו תר אחר לבבו ואחר עיניו בדברים המגונים הנה גדרי הדת יגדרו דרכיו באיסורי העריות ומניעת חברת שאר האומות עד שגם באשת חיקו ישימו לו גבול חוק בל יעברנהו וכן בכל המדות אחת לאחת וכן צריך להאמין שהתפלות והזכיות והצדקות ישנו הנגזר עליו לפי מהלכות הכוכבים לטוב גם ממות לחיים מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ובאו בסוגיא זו דברים יורו על זאת האמונה ואמרו דרך כלל אין מזל לישראל ורוצה בשם ישראל הגדור בדרכי הדת ואל תביט למאמר האומר יש מזל לישראל שפעמים היו קצת חכמים נבוכים בראותם העדר הסדור באופני עונש וגמול בני אדם כמאמר האומר חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא וסופר במקומו שלא הביאו לומר כן אלא מה שראה למי שהיה צדיק וחכם וחסיד וראהו קשה יום ובלתי מצליח באלו הענינים וכן אמר א' מהם על אמרם דלת הננעלת לא במהרה תפתח וכן כל שמריעין לו לא במהרה מטיבין לו אמר אחד מהם לעולם אין מטיבין לו וכבר סופר במקומו שלא הביאו לומר כן אלא מה שראה מקשי מזלו עם צדקו נפשו עד שנאמר עליו ולא היא משום מילתא דנפשיה הוא דקאמר הכי וכל זה הוראה שאינם אלא מאמרים נאמרים לפי מה שהיו רואים בעצמם או בזולתם מקשי יומם עם דעתם צדקתם ותומת יושרם אבל המאמר הכללי שאין מזל לישראל ר"ל שאמונת הגמול והעונש יכריח הכל והוא שהעידו בסוגיא זו שאירע להם שבחנו ונתברר להם שבאו עד שערי מות ושנודע להם כן מצד הוברי שמים החוזים בכוכבים וניצולו בזכות הצדקה ואיני צריך להזכיר המעשים שבאו ע"ז בסוגיא זו שכבר הסוגיא פשוטה לפניך ובתלמוד המערב אמרו בששי של מסכתא זו תרין תלמידין הוו נפקין ומייתי קיסין חמתין חד איצטלוגלוגוס אמר אלין תרין נפקין דלא מיעל מן דנפקין פגע בון חד מסכן אמר לון זכוון עמי דאית לי תלתא יומין לא טעמית כלום הוה גבהון חד עגול ר"ל ככר לחם אחד קטן פלגיה ויהבון ליה מן דאכל צלי עליהון אמר לון כמה דיהבתון לי נפשאי בהדין יומא כן יתיהבון לכון נפשכון בהדין יומא קטעון מובליהון ועלון בשלום מן דעלין הוו תמן בני נש דשמעין קליהון אמרי ליה לא אמרית דאילין תרי נפקין דלא מיעל אמר או ההוא גברא שקר או איצטרוגלגיא דידיה שקרא פשפשון מובליהון ואשכחון אובינא פלגא גו מובלא דהן ופלגא גו מובלא דהן אמ' לון מה מצוה עבדתון הנון ליה עובדא אמ' מה אנא יכול עביד ואלהון דיהודאי מתרצי בפלגות עגול וכן העידו שם שאין ראוי לבטוח באלו הענינים ולא לשאול בהם והוא שאמרו חד גיור הוה איצטרוגלוגוס והיה מתעסק בהדין לסוטא חד זמן אתא בעי מיפוק אמר כדון נפקין כלומר שהרהר בעצמו לפי חכמתו במשפטי הכוכב אם היתה אותה שעה ראויה לצאת חזר ואמר כלום דבקית להדין אומתא קדישתא אלא בגין מפרוש מן אלין מליא נפיק על שמיה דרחמנא כיון דמטא מיכסא יהב ליה חמריה ואכליה שבקה ועלת למדינתא אמ' מאן גרם ליה דליפול בגין דהרהר ומאן גרם דאישתיזב דאיתרחיץ בברייה הה"ד והבוטח ביי' חסד יסובבנו וכבר הארכנו בעיקרי אמונות אלו בילדותנו בחיבור התשובה:

Meiri (Shabbos 156): …. The gemora here says that in general Jews are not controlled absolutely by mazal. Don’t pay attention to the alternative view that says that Jews are in fact controlled by mazal. That view is the result of some of the sages became confused after they saw the lack of order in the manner of mankind’s reward and punishment. This confusion is also manifest in Moed Koton(28a) which states that “Lifespan, children and livelihood are not the result of merit but rather mazal.” This statement was made only because the author saw someone who was a tzadik and great scholar who was unsuccessful in these three areas. Another one of these confused sages stated in Bava Kama (80b): “A door which is locked is not readily opened” and “All those who suffer misfortune do not quickly obtain good fortune” while another one of this group said, “He will never obtain good fortune” . This statement was only made because of bad personal experience as the gemora itself concludes that it was not a general rule but he was only describing his own personal experience. All this shows that these statements asserting the importance of mazal were only made in response to their authors’ personal experiences or what they observed with others. Thus these are only exceptions to the general rule that “Jews are not governed by mazal.” In other words reward and punishment typically determines what happens to a person and not mazal. Our gemora here (Shabbos 156a) provides testimony concerning incidents predicted by astrologers such as being on the verge of death and yet nevertheless being saved through the merit of giving charity. There is no need to repeat the events described in this gemora because they are clearly stated.

10 comments :

 1. Thank you for finding this.

  ReplyDelete
 2. https://www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220121165552.htm

  Sun and moon could be pulling tectonic plates on Earth, causing earthquakes. Tsunamis etc.

  ReplyDelete
 3. says it is merely a possible explanation - so what?

  ReplyDelete
 4. So there is some possible influence

  ReplyDelete
 5. conjectured influence!
  Maybe demons are causing earthquakes
  Maybe a giat elephant

  ReplyDelete
 6. Nope, this is based on calculations of forces, eg spin, gravitation, etc.
  What calculations are there for elephants?
  Even so, I started holding my thumbs the way the gemara prescribes.

  ReplyDelete
 7. A study proposes that imbalanced forces and torques in the Earth-moon-sun system drive circulation of the whole mantle. The new analysis provides an alternative to the hypothesis that the movement of tectonic plates is related to convection currents in the Earth's mantle.

  ReplyDelete
 8. that is right
  it is a new explanation - has not been scutinized by scientists yet, and is not the predominant theory, at present.
  those forces and torques from the Sun and moon are gravitational, and angular momentum.

  If it is shown to be true, or more likely than the current theory, it is a scientific revolution.

  ReplyDelete
 9. Maybe it will get nobel prize!
  Maybe we will all sprout wings and fly

  ReplyDelete
 10. maybe Novavax was a good idea


  https://www.bbc.co.uk/news/health-60245736

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.