Sunday, August 20, 2023

Rav Avraham Yehoshua Soloveitchik: Condemns the Kaminetsky-Greenblatt heter


מדברי מחאה של הגאון ר' א. י. סולובייצ'יק שליט"א
 ראש ישיבת בריסק  נפל דבר בישראל

באמריקה התירו אשת איש לשוק רח"ל בלא גט -
זהו נבלה ממש

וחוץ מעצם הענין שאין רצוני ליכנס בזה שהוא באמת חמור מאוד

הרי אף במקום שצריך ליכנס להתיר עגונות ישבו רבותינו האחרונים שבעה נקיים עד שהוציא פסק

וגם בזה לא היה להם די והתנו ההיתר בהצטרפות עוד גדולים

וכאן עושים כאילו הוא דבר של מה בכך

ורשעים במחשך מעשיהם התירו ולא התירו


כאן בארץ ישראל כשרצו להתיר שני ממזרים הפכו את העולם


חובה גמורה על הרבנים וראשי הישיבות באמריקא לזעוק צעקה גדולה  על זה

והרי זהו אחריות עצומה על כל המשך הדורות באמריקה כי זה פתח לכל מיני רבנציקעש שיוכלו לעשות ככל העולה על רוחם


הכל בא מהקולדז וכו'

ואסור ללמוד אצל ראש הישיבה כזה וכמבואר ברמב"ם על הרב שאינו הולך בדרך טובה

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.