Sunday, May 8, 2016

First Chareidi Conference about the problems of attention and concentration

bhol

ראשי ישיבות, מגידי שיעורים, משגיחים, מנהלי ת"תים, מחנכים ומלמדים - לצד אלפי אבות שהחינוך בראש מעייניהם, השתתפו בועידה השנתית של ארגון "חיים של תורה", שהתקיימה באולמי תמיר בירושלים, ועסקה בשלושה נושאים: הגדרת הזהות האישית; קשב וריכוז והתמודדות. 

ועדת ההיגוי של הארגון ישבה על המדוכה והגיעה למסקנה שבמלחמה בדור הזה על נפש הנער, עומדים על סדר היום שלושת נושאים אלו, שהכרה בהם יכולה להביא הצלחה אדירה במלאכת החינוך. 

את הועידה הנחה הרב אהרן יהודה פרלשטיין מנהל ת"ת מחזיקי הדת בב"ב - והיא חולקה לשלושה מושבים. במושב הראשון הציג הרב חיים צבי יאקאב מנהל הת"ת הכלל חסידי באשדוד, מחקר פורץ דרך סביב הזהות האישית שלנו ושל תלמידינו באמצעות מצגת. אחריו דיבר יו"ר ארגון חיים של תורה העולמי הרה"ג רבי פנחס וינד שהציג את החלק הרוחני, החינוכי והתורני של הגדרת האישיות העצמית, כרכיב חשוב בעבודת הר"מ הפרטי. 

המושב השני נפתח עם הרצאתו של איש החינוך הרב מרדכי בארי שפתח את עולם הפרעת הקשב והריכוז, ההתמודדות עמה והטיפול בה. הרב בארי נתן דגש בעיקר על עולם הישיבות, על רקע חוסר הפעילות בתחום הקשב והריכוז בישיבות. 

בנוסף, התנהל פאנל מרתק בהנחיית הרב שלום פרסטר, מחנך בכיר ב"חיים של תורה" ומומחה בתחום החינוך הפרטני. הפאנל הציג מציאות דרמטית של ההתמודדות יחד עם חמש דמויות ממגוון עולם החינוך. 

במושב השלישי העניק המגיד הרב משה בויאר, הרצאה מרתקת.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.