Thursday, January 23, 2020

Rav Aharon Feldman's letter against heter to Tamar Epstein to remarry without a Get

 הרב אהרן פלדמן
RABBI AHARON FELDMAN
421 YESHIVA LANE, Apt 3A, BALTIMORE, MD 21208
Tel.: 410-6539433 Fax: 410-6534694
Study: 410-4847200 Ext. 114
e-mail: 
Rosh Hayeshiva   ראש הישיבה                                                                            
Ner Israel Rabbinical College                                                                             ישיבת נר ישראלבס"ד ז מרחשון תשע"ו בלטימאר יצ"ו

לגדולי התורה וההוראה היושבים על מדין די בכל אתר ואתר:

דבר חמור נפל בישראל לפני כמה שבועות העלול לערער את קדושת האישות בישראל, ומכיון שהפרטים ידועים לי ואני חש אחריות כלפי שמיא ונגד ישראל לעשות כל מה שבכוחי לתקן את הענין, באתי בזה להציע את הפרטים בפניכם כדי שאוכל לקבל חוות דעתכם על הענין.

הנידון הוא האשה תמר אפשטיין אשת אהרן פרידמן שבעלה זה רבות בשנים אינו מסכים לתת לה גט מחמת סכסוך ביניהם על אחזקת ילדתם. לפני כמה שבועות אחד הרבנים המובהקים והחשובים באמריקא התיר אותה להנשא לאיש אחר, ואף סידר את הקידושין ביניהם, מבלי שקיבלה גט פיטורין מבעלה. 
כששאלתי את הרה”ג לטעם הדבר, אמר לי שביסס את הוראותו על כתב שהגישו לו מרופא פסיכיאטור מומחה הקובע שבעלה סובל מהפרעות אישיות פראנאידיות1  וכפיתתיות2 מאז שהתחתנה אתו, ושההפרעות האלה אינן ניתנות לרפואה. אשר על כן הקידושין בטלין ומבוטלין למפרע כדין מקח טעות.

על הכרעה זו יש לי כמה פקפוקים שאסדר אותם אחת לאחת.
מקודם על הטענה שלבעל היו לו הפרעות אישיות בשעת הקידושין.
א) ביררתי שהאשה דנה לפני הב"ד בבלטימאר מקדמת דנא לבקש גט מבעלה. הב"ד חקרו אותה למה רצתה להתגרש ומעולם לא טענה שהסיבה לבקשתה היתה מפני שבעלה סובל מהפרעות אישיות. אדרבה היא רק טענה בפני הב"ד (כפי שהעידו בפני שני חברי הב"ד —והשלישי איננו) שחסר לו בכושר חברתי (not socially adept) ולכן רוצה להתגרש ממנו, וגם בדיונים על אחזקת הילדה הסכימה שהילדה תימסר לבעלה לתקופות מסוימות, שמשמע מזה שלא חשבה שהוא בלתי נורמלי. וכן לפי הדו"ח הרשמי של בית המשפט בדיונים על אחזקת הילדים שהיו לאחר מכן לא טענה מעולם שלא היה נורמלי. כל זה מוכיח שלא היו לו בעיות נפשיות. ואפילו אם תימצי לומר שהיו לו, הרי סברה וקיבלה.
ב) שנית אמרו לי חברי הב"ד שהאשה סיפרה בפניהם שבתחילת נישואיה לקחה כדורים נגד היריון אבל לאחרי כשמונה חדשים החליטה שהיא רוצה ילד והפסיקה לקחת אותם ובאמת ילדה לתקופת הימים. כל זה מוכיח שאף אם היו לו הפרעות נפשיות סברה וקיבלה.
על טענה של סברה וקיבלה ענה לי הרה”ג הנ"ל: נכון, היא חשבה שיש תרופה למחלתו ולכן לא חזרה מיד מהקידושין אבל ברגע שהרופא אמר לה שאין לו רפואה (אחרי הרבה שנים) חוברר הדבר למפרע שהקידושין היו בטעות. עד כאן דברי הרב.
האמת שלפי כתב הרופא המומחה, הרופא האחר שטיפל באשה כבר הודיע לה שאין תרופה למחלתו בדצמבר 2007., ורק במרץ 2008, אחרי ארבעה חדשים החליטה לעזוב את בעלה סופית.3 הרי מוכח שהיתה כאן סברה וקיבלה גם אחרי שנודע לה שבעלה חולה שאין לו תרופה.
המומחה מנסה לפרש שלא היתה כאן סברה וקיבלה וכותב ש"הרושם שלו" ש"הפירוש הכי טוב" הוא במה ששלא עזבה אותו מיד הוא מחמת חוסר ביטחון עצמי, לחצים ואי-החלטיות. כמובן ה"רושם" שלו אינו מספיק להתיר אשת איש, כשרואים בפנינו שסברה וקיבלה.

לפענ"ד גם אם המציאות היתה שברגע שנודע לה שאי אפשר לרפאות אותו החליטה סופית לעזוב אותו (דבר שכנ"ל אני מפקפק בו מאד) יש לדון טובא בטענת הרה"ג שאין כאן סברה וקיבלה למפרע, דאע"פ שעל קנינים יש דין של מקח טעות, אבל סברה וקיבלה אי אפשר לעקור ע"י טענת טעות, שמשנודע ללוקח על החסרון שיש במקח והסכים אליו, אדעתא דהכי סבר וקיבל ואי אפשר לטעון שוב שלא ידעתי שלא אוכל לסבול את החסרון דאל"כ תמיד אין כאן סברה וקיבלה שיכול הלוקח לומרשלא ידעתי שאכל לסבול את החסרון, וכן מוכח ממשנה כתובות עז א'.4

בענין הנאמנות של כתב הרופא:
א) ראיתי את הכתב שעליו סמך הרה”ג הנ"ל את הוראתו. הרופא המומחה מודה שמעולם לא פגש את הבעל ורק את האשה. הכתב שלו (כפי שכותב) מבוסס על עדותו של רופא אחר שטיפל באשה (ואולי גם בבעל—אין זה ברור) בעבר. הרופא הפסיכיאטור המומחה קבע את דעתו על פי עובדות ששמע מהאשה על התנהגותו של הבעל, כמו: כעסו, קמצנותו, פחדיו, דאגותיו, וכו' שכולם מוכיחים שיש לו המחלות הנ"ל שהן, לדעת הרופא, בלתי הפיכות.
חוץ מזה יש לפקפק על נאמנותו של הרופא. הוא קיבל כסף ע"מ לכתוב חוות דעתו וידע שמטרתה היתה להשיג ביטול הקידושין לאשה למפרע מהרבנים. (כן אמר לי האיש שהשיג את הכתב מן הרופא.) וכן מוכח מהכתב עצמו כמבואר למעלה.
ב)עוד יתכן שהאשה קיבלה הוראות ממומחה אחר איך להציג את האישיות של בעלה והמציאה את כל הסיפורים שהרופא מצטט כדי לבטל את הקידושין.
ג)הרבה מהסיפורים שמהם מוכיח הרופא שהבעל אינו נורמלי עד כדי שאין לו רפואה קרו לאחרי הנישואין. מהיכי תיתי שהמחלה, אם היתה, לא התפתחה אחרי הקידושין, שאז כמובן אין כאן ביטול קידושין?

ועל עצם ההוראה יש לי לשאול:
א)הרופא המומחה כפי שנשמע אינו שומר תו"מ. הנאמנות שלו היא מצד אומן דלא מרע אומנתיה. האם חזקה זו מספיקה, ובפרט, ע"פ מה שהעיד זה שהשיג את הכתב כלעיל, שמטרתו היתה לשחרר אותה מנישואיה, לבטל את חזקת אשת איש?
ב)האם לא היה ראוי שהרה"ג הנ"ל יבקש חוות דעת של עוד רופא מומחה שיפגוש את הבעל עצמו ויקבע אם הוא סובל מהמחלות האלה? הלא מאד יתכן שרופא שני לא יגיע לאותה המסקנא של הרופא הראשון, כמו שקורה כידוע הרבה פעמים בדיונים לפני ב"ד ולהבדיל לפני בתי משפט?

מחמת כל זה נלענ"ד שאין לסמוך בכלל על היתרו של הרה”ג הנ"ל ושהאשה בחזקת אשת איש גמורה ואסורה לכל אדם עד שיתבררו הדברים בבית דין כדת וכדין, ובינתיים היא צריכה לפרוש מ"בעלה" השני ואם תתעבר בניה יהיו בחזקת ממזרים עדי שיתירום ב"ד כדת וכדין לאחר בירור הדברים. ואם יש מישהו שחולק עלי, עליו להביא את טענותיו לפני ב"ד כזה שידונו בדבריו.

והנה נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי לבקש מכת"ר שישתתפו אתי במחאתי אם נראים דברי להם. כי בנפשי הדבר למחות כדי שלא אתפס בעוון אשת איש ובעצמי לבד בלי ציבור של ת"ח אתי לא תתקבל מחאתי. אבל גם עמי בבקשתי, כי ע"י הוראה זו יפתח פתח לכל עמי הארץ שבארצנו לפסוק על ביטול קידושין מטעמים כאלה מפוקפקים ותהרס ח"ו קדושת ישראל. עד עכשיו היו כמה נסיונות ע"י רבנים שלא קרו ולא שנו ולא שמשו ת"ח לעשות כן אבל המחאות של רבני הציבור השתיקו אותם. עכשיו ע"י היתר זה היוצא מבית מדרשו של רה”ג חשוב ומובהק נתפרדה החבילה אם לא נמחה.
נוסף לזה, בעיני הציבור הרה”ג הנ"ל נתמך ע"י אחד מזקני ראשי הישיבה של הדור ובנו שהוא גם ת"ח חשוב, ואם כי הם מכחישים זאת,  בודאי הרבה יסמכו על השמועות להתיר איסורי אשת איש ע"פ השיטה הזאת, שהרי לדעתם כבר הורה כן גדול בתורה.


הנני מסיים בברכה שיגדור ה' את פרצותינו ושישכין בתוכנו את שכינתו ושלא נבוש ולא נכשל לעולם,

אהרן פלדמן


נ.ב. אם כת"ר מסכים עם הנ"ל אבקש שיודיע לי ע"פ הכתובת למעלה.1 Paranoid Personality Disorder (PPD)
2 Obsessive Compulsive Personality Disorder (OCPD).
3 עמוד 6-7 של כתב המומחה.
4 משנה כתבות עז א' שאשה שנישאה לבעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי וכו' ועל כולן אמר רבי מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל וחכ"א וכו' ויעו"ש שכל הנידון אם ע"י טענה זו של סבורה הייתי וכו' כופין אותו ליתן גט אבל מעולם לא עלתה על הדעת שהקידושין בטלים למפרע. (הראה לי ראי' זו הגרשא"מ.)

46 comments :

 1. Doesnt Rav Ahron shlita serve alongside as a colleague of Rav Shmuel shlita on the Moetzes?

  ReplyDelete
 2. fedupwithcorruptrabbisNovember 6, 2015 at 3:50 PM

  where is the letter?

  ReplyDelete
 3. Perhaps you want to tell us what is the relevance of it. As a Jew he is first obliged to the RIBONO SHEL OLAM

  ReplyDelete
 4. And if he does so what? He is attacking Reb Shmuel K not supporting him.

  ReplyDelete
 5. The basic thrust of this pesak that the children are mamzerim is something agreed to by prominent rabbonim. I would just add something else, that I mention several times on my blog torahhalacha.blogspot.com. The entire concept of negating a marriage because the husband has a blemish mentally is not accepted and has never been accepted, other than a pesak from Reb Moshe who agrees that gedolei olom disagreed with him. Rav Henkin says that nobody every permitted such a thing. And Reb Moshe himself only permits relying on the serious problems of the husband to negate the marriage when it is absolutely impossible to get a GET. In this case, Aharon Friedman told me more than once that he would give a GET if the custody could be improved, and perhaps other things. If so, Reb Moshe would never approve of negating the marriage. Why is this very important proof not mentioned? Again, NOBODY EVER P ERMITTED NEGATING A MARRIAGE BECAUSE OF THE HUSBAND"S MENTAL PROBLEMS. So why is this not mentioned. If Rabbi Greenblatt is a disciple of Reb Moshe Feinstein, how can he disagree with him and how can he disagree with all of the gedolei hadorose who never permitted negating a marriage for such reasons?

  ReplyDelete
 6. Who is the 'ish' who arranged the documents from the 'mumcheh' psychologist? (How much you want to bet its an ORA agent?)

  And if its her psychologist, he should be disqualified.

  Didn't the marriage counselors vouch for his reasonableness? So we already have an unbiased 'mumche' that RAF is seeking.

  ReplyDelete
 7. Just one word:


  WOW!

  ReplyDelete
 8. Curious: neither R' Feldman shlita or R' Landesman shlita seem to make an issue of the fact that they signed a shtar with the baltimore b.d.; how can a different b.d. now get involved and give her a heter? why is there no statement to all this issue from the baltimore b.d. either?

  ReplyDelete
 9. There is no medication for PPD (or for OCD). Never was, not six seven years ago. There is somethings nowadays that treat the symptoms, but those are too nebulous to be serious medications.

  ReplyDelete
 10. The bigger problem / question is PPD is a symptom (not disorder) of the genetic type of schizophrenia. Yet, she now effectively admits she went into the marriage knowing this potential. And she is a medical professional. (Meaning she knew, if there ever was any basis to this claim, the potential for future issues. Besides general knowledge, her medical knowledge, and her professional contacts in the medical community.)

  2. He works in a very stressful industry, national politics. Hardly one for social maladeptness.

  ReplyDelete
 11. I read the letter.

  Marriage is like purchasing property:

  Abraham accepted Ephron’s terms. Abraham paid
  out to Ephron the money that he had named in the hearing of the Hittites—four
  hundred shekels of silver at the going merchants’ rate. So Ephron’s land in
  Machpelah, near Mamre—the field with its cave and all the trees anywhere within
  the confines of that field— passed to Abraham as his
  possession, in the presence of the Hittites, of all who entered the gate of his
  town (Genesis 23:16-18).  It’s so farfetched and so outrageous and so ridiculous
  that any rabbi can permit an אשת איש to remarry without a
  get. Our holy Torah teaches us proper
  ways for people to marry and for people to divorce and to remarry.

  ReplyDelete
 12. Not true. Rav Ovadiah Yosef, who dealt with more agunah cases than any posek alive today, agreed with Rav Boaron's psak in Shaarei Tzion 4:3 to be mevatel kiddushin based on the husband's mental illness, despite the fact that his wife had lived with him for seven years and had two children with him.

  ReplyDelete
 13. Please provide a source!

  ReplyDelete
 14. This is a very learned and respectful teshuva. Not attacking the Ks, and not in the kind of language that was used in the langer disaster 42 years ago. Rsk is still a gaon, and the rest of his psakim still accepted.

  ReplyDelete
 15. Rabbi Kaminetsky is not a posek

  Rabbi Greenblatt is the posek

  ReplyDelete
 16. "Rabbi Kaminetsky is not a posek"  What about the 8-volume קובץ הלכות פסקי רבי שמואל קמנצקי?

  ReplyDelete
 17. Rabbi Kaminetsky is a not a posek. I spoke to people who have looked through his kovetz- and they were not impressed

  I have talked to people who are knowledgeable about psak - and they said Rabbi Kaminetsky is not familiar with the teshuva literature and is not a posek.

  ReplyDelete
 18. I guess the real question is whether people of stature direct their שאלות to him. R' Herschel Schachter שליט"א is such a person, and it seems (from this episode at least) that he definitely considers RSK to be capable of Psak (even using the phrase "כבר הורה זקן", which I found a little puzzling).

  ReplyDelete
 19. That is where the problem starts!
  I can also write 8 volumes of trash and call it פסקי הלכות מאן דאמר but that will not in any way convert me from an עם הארץ to a פוסק.

  ReplyDelete
 20. this is not convincing. You would need to ask other people high up in Aguda in America or directly from the other members of the Moetzes.
  http://www.mysefer.com/product.asp?cookiecheck=yes&P_ID=7202&strPageHistory=related
  It is easy to rubbish someone else's work, but if it is accepted than it becomes part of the halachic literature.

  ReplyDelete
 21. R’ Herschel Schachter has written in the past that he agrees
  with RSK in this case so unless we hear otherwise RHS would presumably agree
  here as well with the “great sage”.

  ReplyDelete
 22. Who says it is accepted?

  This needs a discussion with poskim

  ReplyDelete
 23. Rabbi Feldman writes "ואם כי הם מכחישים זאת". Have the Kamenetzkys in fact denied it?

  ReplyDelete
 24. Rav feldman Shlit"a quotes the "רופא מומחה":
  הרופא הפסיכיאטור המומחה קבע את דעתו על פי עובדות ששמע מהאשה על התנהגותו
  של הבעל, כמו: כעסו, קמצנותו, פחדיו, דאגותיו, וכו' שכולם מוכיחים שיש לו
  המחלות הנ"ל שהן, לדעת הרופא, בלתי הפיכות

  Really?

  Let's check Tamar's diary entry...

  About כעס / anger:

  Related OPPOSITE traits are mentioned: "Why I love/like Aharon/what I respect: -respect ... -loving/sweet/ affectionate/gentle to me"

  The closest negative trait mentioned: "not mature about certain things when upset/feels pressured into doing things he immature - sulks, passive-aggressive, self-absorbed". And "read paper, leave table, doesn't say goodbye etc." Is THIS considered כעס???

  About קמצנות / stinginess:

  The OPPOSITE is mentioned: ""Why I love/like Aharon/what I respect: ... lets me spend money - equal share .... -doesn't pressure me to go back to work". Does that sound like a stingy person???

  About דאגותיו-פחדיו / unwarranted fears: Nothing there. Actually, that's a mistake. Stress IS mentioned, except that the one with the דאגה, פחד is Tamar, and not Aaron: "Me - anxious/stressed when with family when socializing with others - worry about how Aharon feels and will react"

  I don't think this is a minor point. The fact that none of the core issues that the רופא מומחה based his diagnosis on where present at the time that tamar wrote her diary entry gives great credence to what Rav Feldman suspects, that:

  הרבה מהסיפורים שמהם מוכיח הרופא שהבעל אינו נורמלי עד כדי שאין לו רפואה קרו לאחרי הנישואין. מהיכי תיתי שהמחלה, אם היתה, לא התפתחה אחרי הקידושין, שאז כמובן אין כאן ביטול קידושין?

  If so, there is obviously no basis for מקח טעות.

  Even more importantly, this may show that Aaron is THE VICTIM here, and the anger, etc. that Tamar reported was the RESULT of TRAUMA that Aaron suffered, from being bullied & denigrated.

  The correct diagnosis might then be:

  Complex post-traumatic stress disorder

  (C-PTSD) also known as developmental trauma disorder (DTD) or complex
  trauma is a psychological injury that results from protracted exposure
  to prolonged social and/or interpersonal trauma in the context of
  dependence, captivity or entrapment (a situation lacking a viable escape)

  ReplyDelete
 25. They must have denied, otherwise he would not have written that. The question is whether they 'consistently deny'.


  In any case, at this stage nothing other than a signed letter can be regarded as a denial.

  ReplyDelete
 26. so unless we hear otherwise


  His students claim that he has said otherwise, in very strong terms. However, he does not want to publicly criticize Rabbi Kamenetzky.


  Also, RHS agreed with RSK due to "Sod Hashem L'yereiov", not due to his psak...

  ReplyDelete
 27. This was an individual possek not getting involved in the battle. He just said that she was never married.


  However, between the lines, especially in Rabbi Landsman's letter, it is obvious that they are critical of those who decided to ignore and abandon the Baltimore BD.

  ReplyDelete
 28. A very important question which will have to wait to the major event that is happening tonight which will strongly influence which way things will be heading.

  ReplyDelete
 29. Chaim it is more than a little puzzling and even Rav Schachter's inner circle are troubled by his activities in this case

  ReplyDelete
 30. "the major event that is happening tonight"


  Ahhhh, the plot thickens and as we hopefully get to be rid of this entire sordid saga once and for all, hopefully!


  But then, what will be with that other MO organization the so-called "international BD" that has been this for years already?!

  ReplyDelete
 31. No RaP this is not the end. It is not over till it is over. Actually this is the beginning of rabbinic authority seriously trying to find a resolution to this unholy mess.

  ReplyDelete
 32. This makes it one down and nine to go, because there are eleven signatories on the most recent letter from the American Moetzes that includes 11 names of roshei yeshiva and rebbes on that Agudist body.

  This is the first of American Moetzes members to come out against RSK, and it's really the first really SERIOUS attack on him. It will take a majority, meaning at least 6 in total in opposition against RSK to make him retract or bring down the whole house of cards.

  this is like watching the results coming in on the night following a US presidential election as one watches the count of electoral votes needed to win, or to force an opponent to concede defeat.

  Although in rabbinic politics/races, it does not always mean that the one who is being opposed "concedes" necessarily, quite often what happens is that he becomes the "da'as yochid" or "talmid chochem sh'ein halacha kemoso" a "dissenting or minority opinion" so let's see what happens.

  ReplyDelete
 33. Which "rabbinic authority" could you elaborate on that please? Thanks!

  ReplyDelete
 34. Agreed. I mean accepted by Klal Yisroel and referred to by other poskim. I cannot state whether this is case with RSK.

  ReplyDelete
 35. You have to look at things in historical order, not reverse history. RHS certainly followed RSK. Rav Nosson K said a few years ago that his brother is the Posek Hador in America. Obviously he is biased, but we often hear DT saying his brother is very learned, so there is the same degree of bias in both statements.
  Considering RSK appointed R' Svei as co- Rosh Yeshvia, we have to take it that is he reasonably big in Torat Amerika. RSK has the right an duty to respond to the facts as they develop, and obviously he has withdrawn from the whole Epstein debacle.

  ReplyDelete
 36. RaP - your conspiracy theories are wearing very very thin

  ReplyDelete
 37. You sound like someone from 150 years ago where everything was some type of machine that had predictable rules and behavior.

  Doesn't help in the slightest to describe the present situation that way. Time for you to develep new models.

  ReplyDelete
 38. And here I thought I was being up-do-date giving an examples from American politics. After all the "fulcrum of power" or whatever else you want to call the secretive goings-on within the ruling Agudist powers that be is by watching the Moetzes members and what they arrive at. They function as a "super/politburo/security cabinet/ubber-halachic body" not answerable to classical Batei Din or outside Poskim, no matter how great or famous, because, as you know, they claim they have the monopoly on nothing less than "Daas Torah" (the very name of your blog), note that it is not called "Pesak Halacha" or "Da'as Halacha" rather "Daas Torah" and it is within that, that the decisions are made and implemented.

  So RSK was exercinsing what he was promoted to the Moetzes to do, to exercise his "Daas Torah", just as RAS feels he can ignore Batei Din because he is the embodiment of "Daas ToraH" and then here you have a case of the conflicting "Daas Torahs" which then brings us to that all-American question; "Will the REAL 'Daas Torah' please stand up?!" and while you and Rav Shternbuch are promoting one version, so far, RSK is promoting another. Unless things change soon, and RSK backtracks, and recants, so then he is out, but for now, he is still left standing because the majority of his cohorts on the American Moetzes have explicitly repudiated him, only Rav Aron Feldman so far. So let's see what happens next. You will need a majority of Moetzes members to indicate what the current consensus of Moetzes Agudist Daas Torah is in this case under the microscope.


  The whole notion of a "Moetzes" is something very new. It got going maybe 75 years ago and then picked up steam, but the question now is, is it at all relevant and still needed now that various Moetzes members, such as both RSK and RAS and others are all proven to have feet of clay and not even emperors without clothes as you like to put it.

  ReplyDelete
 39. It's not a "conspiracy theory" to say that you favor Rav Shternbuch and his Halachic positions. So happens that personally I happen to agree with you and with Rav Shternbuch stance so I am not fighting you, however the reality is, that there are more than one fish in the pond, and there are always alternate and different Dei'os, Pesakim, Poskim and we are not at the point one "Halacha" for all of Klal Yisroel. Yes, there is one Shulchan Oruch, just as there is one Shas and one Torah, and one Eibishter, but that ignores the reality that we have "eilu ve'eilu divrei Elokim chaim" and "shivim panim laTorah" and a "Bais Hillel" and a "Bais Shamai".

  In Halacha itself we have MACHMIRIM and MEIKILIM. We have MATIRIN and OSRIN. We have MEHADRIN and those who are just YOTZEI. We go by "koach deheteira adif" and there is also "baal nefesh yachmir al atzmo" they are not mutually exclusive for a Klal-Tzibbur although for one person it may be impossible. The problem is when one person or small group tries to impose its own narrow positions on others, then you have what you going on in our times.

  And all the shades in between it is never just one "gold standard", and often-times it is BTs or special brands of, and again I know you don't like the term, of "fanatics" some are Kannoim and others Meshugoyim, and it all depends, sometimes a Kannoi can be 100% normal and sometimes a Kannoi is just a Meshugener or a Baryoni or both. Who knows, when are we dealing with a true Pinchas and when are we dealing with a Chosid Shoteh? All this takes very sophisticated shikul hada'as and even then it is often confusing.

  So, yes, it is true that Rav Shternbuch and the BADATZ represent a higher standard in Halacha and it is good that way, but it cannot become the dominant single force because it ignores the realities of other possibilities. So while there can be a Rav Yosef Chaim Zonnenfeld there can also be a Rav Kook, and while there can be a Satmar Rebbe there can also be a Rav JB Soloveitchik. While there can be a Brisker Rov there can also be a Rav Elyashiv. That is the real battle, and we are not going to solve it now, that is a job for the real Jewish Mashiach, that why we need him so badly!!

  ReplyDelete
 40. Rap this disaster is not an example of eilu v'eilu - it is a case of misunderstanding the metzius and ignoring elementary halachic considerations such as talking to both sides before you pasken. There is a wide range of rabbis from all over the spectrum that agree that the Kaminetskys and R Greenblatt made an error

  ReplyDelete
 41. And I also said at the outset that Kaminetzky's made a mistake. But the again, they are the Kaminetzkys and such types of "royal families" have what used to be known as the "divine right of kings" today re-invented in the Aguda world as "Daas Torah" so that maybe it is okay to ignore them since they feel they are implementing their "Daas Torah" and let's just call it a day! This type of thing goes on all the time. A rabbi who is on the Moetzes makes a move, gets it backed up by someone who he can rely on, and he "feifs on the velt" (like in "do me something"). Now what?

  ReplyDelete
 42. So RHS doesn't want to publically criticize RSK yet he had no problem publically shaming AF? As far as I know he has not called AF up to beg for Mechila for what he has done. His involvement in this case has been nothing short of a disaster.

  ReplyDelete
 43. RaP - occasionally you act incredibly dense!

  The issue is not what I want or what Rav Sternbuch wants. It is what needs to be done to correct the damage that has been collectivly to Klall Yisroel. What that is is not being determined by me or even by Rav Sternbuch alone.

  I am not threatening anybody that if they don't give in to my demands I will do X or that I will hold my breath until my solution is done.

  My job has been to point out- as clearly and effectively as possible - that something terribly wrong has been done by gedolim in the name of Torah. That job has baruch HaShem clearly succeeded

  It is up to the rabbinical leaders to decide what should be done that will correct the situation and hopefully prevent it from happening again.


  BTW your description of the Meisels Seminary case is absurd and shows a genuine ignorance of what happened.

  It is time for you to stop popping up with grand description of events with sweeping historic vistas and a variety of alternatives which have nothing to do with reality.

  In short you are providing a lot of "sound and fury signifying nothing".

  ReplyDelete
 44. This is not true. R Asher Weiss in shut minchas asher explicitly accepts that in principle prior psychiatric conditions are legitimate grounds for bittul kiddushin.

  ReplyDelete
 45. MA vol. I siman peh hey. He cites ROY but odes not give a mareh makom also cites IM vol 1 EH eyin tet 4.
  In the end RAW does not allow the bittul kiddushin in the case at hand.

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.