Saturday, January 30, 2016

Chazon Ish: Understanding of Jewish thought and Agada requires knowledge of halacha


אמונה ובטחון
השלמה לפרק ג'   כח

אלה שלא זכו לאור הגמ' בהלכה המה משוללים גס מאגדה באפי' האמיתי כי בהיותו חסר לב חכמהו אי אפשר לו לקנות מושגים שמימים אמיתים, גם אינן מסוגל ללימודים מישרים ומה שהזכירו בגמ' בעלי אגדה היינו חכמים בהלכה שהוסיפו עיונם גם באגדה אבל לא יתכן להיות ריק מהלכה ולהיות בעל אגדה, ויתכן אנשים שעסקם בהגיונות בני אדם כעין פילוסופי' ריקנית פעם במדות פעם בקורות הדורות ועוד כיוצא בהם ומשתדלים לקבוע הגות לבם במסגרות התורה, ויתכן שיצליחו למשוך לב השומעים ולהנעים זמירות באזני המקשיבים, ואמנם אלה אין להם חלק בתורה לא בהלכה רלא באגדה כי כיסוד ההלכה יסוד ההגדה, אין הגדה הגיון לב. ההגדה היא חלק התורה שקיבלנוה דור אחר דור אשר מסרה משה ליהושע ויהושע לזקנים וכדתנן באבות ולהיות בעל הגדה החובה להיות בקי במקרא בתורה בנביאים וכתובים, להיות בקי בכל אגדות שנאמרו בגמ' בקיאות נאמנה להיות בקי במדרש בקיאות שנונה ומסודרת, ואחר כך לשאת ולתת בה בהבנת המסקנות שבהם. וכמו שלא יתכן חכם בהלכה בלא קנין הבקיאות המרובה, ואמנם אלה החפצים בהתגלות לבם מורגלים בידיעות מקוטעות קטע מכאן וקטע משם עד שנאסף בידם ילקוט של מאמרים ספורים המשמשים בם לברוא הרצאות להשמיע לרבים (ומהם מופלגים בבורות וריקנות אינם יודעים לתרגם התורה נו"כ אינם יודעים את הכתוב בראשונים ידיעה מספקת, ומהם שלא למדו כלל תנ"ך ואינם מבינים ללמוד אגדה בבמ' ברוב מקומות הש"ס) ובכל זאת המה מחנכים לצעירי הצאן, ומטיפים לקח במידות ומוסר ולפעמים גם במדע ומתק שפתים ) ואם אמנם המה גורמים לעתים להטות לב הרכים ליראה ולמוסר, ולבנו רוחש להם כבוד והערצה על מעשיהם הטובים, אבל אין שמחתנו שלמה בהם כי סוף סוף חסר לנו תורה ויש כאן עניות דתורה, ויצירתם בלתי מתוקנת בהחלט, וכמו שכתוב בפרקים הקודמים, אם אין תורה אין חכמה אין עצה ואין תבונה.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.