Sunday, January 31, 2016

Rav Avraham Chaim Sherman :Kaminetsky-Greenblatt heterהובאו לפני דבריהם של הרבנים הגאונים דייני בית הדין קבוע דבאלטימור שליט"א, ראש ישיבת נר ישראל הרב אהרן פלדמן שליט"א, ראב"ד דמאנסי כבוד הרב שמואל יהודה לייב לאנדסמאן שליט"א אודות המעשה הנורא של התרת אשת איש לעלמא בלא גט רח"ל דבר שפוגע בקדושת הנישואין וקדושת עם ישראל.
מאחר והתרת אשת איש לעלמא בלא גט לא נעשתה ע"י בי"ד חשוב ובלא הסכמתם של גדולי תורה ופסיקה והושתתה על הפקעת קידושין בלא גט מכח מקח טעות.
חובה להקים בי"ד חשוב של דיינים מומחים, ובדחיפות שיזמינו את האיש והאשה ????? (אולי וזאת?) ע"מ לאפרושי מאיסורים חמורים, ושמירה על קדושת הנשואין וקדושת עם ישראל.
באתי על החתום להיות שותף לפסיקתם ומחאתם של גדולי התורה והפסיקה, <חתימה>

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.