Tuesday, May 3, 2022

Defending Rabbi Greenblatt's mistaken heter

 על היתרו המפורסם נדון באשכול נפרד https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=24608

ובלי להיכנס לדון על היתרו זה (ובפרט שהאשכול ההיא נעולה), אכתוב מה שסיפר בנו הרב דוד נ"י בהספדו על אודות ההיתר הזה. כהקדמה הזכיר שאביו התיר ב' עגונות בחייו. אך אלפי עגונות התיר ע"י שנסע כל שבוע במשך שבעים שנה(!!) בכל רחבי העולם כדי לסדר גיטין וחליצות. המשיך המספיד ואמר שבנוגע להיתרו זה, הגיב אביו בכאב על כל הרדיפות שסבל, שצר לו מאד שכעת כאשר בעל הוראה יראה בעיניו להתיר עגונה, ימנע מזה מחשש פן יפגענו כל חרון אף שבעולם. כעת נעשה יותר קשה לבנות ישראל העגונות. זה כל מה שסבל מזה, כל הענין האישי לא נגע אליו כלל. ע"כ מאת בנו המספיד.

ואוסיף ששמעתי פעם מנכדו ששמע ממנו שהיו שלשה דברים שהעלימו ממנו/רימו אותו בעת שנתן התירו, שאם היה יודע מהם לא היה נותנה, אך בדיעבד סבר שאינם נוגעים לתוקף ההיתר (כמדומה שאחד מהדברים היה שרימו אותו לומר ש[יבלחט"א] הגר"ש קמנצקי שליט"א כבר הסכים להתיר, ובזה יובן למה לא התנה שההיתר תהיה בתנאי שיסכים עמו א' מגדולי הדור ואכמ"ל), וכיון שהתיר, סידר להם חו"ק, שזו האחריות נטל על שכמו בעת שהתיר.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.