Wednesday, December 9, 2015

Tamar Epstein's Heter: Many rabbis around the world join Rav Moshe Sternbuch's protest


מכון טעם ודעת

רבנים מכל העדות והחוגים בארץ ובארה"ב מצטרפים למחאתו של מרן פוסק הדור
הגר"מ שטרנבוך שליט"א נגד ההיתר שניתן בארה"ב לאשת איש להינשא ללא גט מבעלה  (מצורף מסמכים)
במקביל, בארה"ב הרוחות סוערות, הרב שסידר את הקידושין פרסם מכתב הכחשה על הפרסומים שהוא התיר את הדבר, ויחד עם זאת, רבני התאחדות הרבנים בארה"ב החרימו את הוראותיו והודיעו שאין לסמוך עליו יותר

כזכור, לפני כחודש פורסם דבר ה'היתר' המחודש שניתן לאשה בשם תמר עפשטיין להינשא לשוק בלא גט פיטורין כדין תורה מבעלה הראשון, בטענה חריגה שהקידושין הראשונים התבטלו מדין 'מקח טעות'.

תקופה קצרה לאחר נתינת ההיתר, סידרו לה קידושין בארה"ב עם יהודי בשם 'אדם פליישר', צעד שעורר מיד סערה רבתי בארה"ב.

יצוין כי בתקשורת החילונית מיהרו לקפוץ על ההזדמנות, ובעקבות ההיתר המפוקפק פורסם בסוף השבוע האחרון מאמר שטנה מלא רעל וארס בעיתון מעריב' תחת הכותרת 'אפשר להירגע, הרבנות והרבנים נחלשים'.

כותב המאמר בעיתון 'מעריב' מגיע למסקנה עגומה בעקבות ההיתר שניתן לאשה תמר עפשטיין: "יש כאן חדשות טובות, כל מי שעסוק בבהלה מיותרת מפני הרבנים והרבנות והמי יודע מה שהם יעשו בפעם הבאה, יכול להירגע. הרבנות והרבנים נחלשים. לא מתחזקים", עפ"ל. (מצורף מסמך).

רבנים וגדולי תורה שפרטי המעשה הגיעו לאוזניהם, מיהרו לפרסם קול מחאה והביעו דעתם שלא ישתקו לנוכח נבלה כזאת שנעשתה בישראל בפרהסיה ועלולה להוות מכשול ותקלה חמורה בקדושת ישראל.

בראש החזית במערכה לשמירת גדרי ההלכה, נעמדו בפרץ מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א, ואתו עמו הגאון הגדול רבי אהרן פלדמן שליט"א חבר מועצת גדולי התורה בארה"ב וראש ישיבת נר ישראל בבולטימור, אשר עושים ומעשים יומם ולילה כדי לבלום את הפרצה הנוראה.

מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א פרסם מכתב מחאה חריף כנגד ההיתר שניתן בארה"ב, כאשר בתוך דבריו החריפים כתב "אין לי מנוחה שאין שומעים קול מחאה על כבוד ה' ותורתו", ובסיומו הביע דעת תורה ופסק הלכה נחרץ שהאשה תמר עפשטיין היא אשת איש לכל דבר, ובניה מאדם פליישר הם ממזרים לכל דבר, ואסורים לבוא בקהל. (המכתב מצורף).

הגאון הגדול רבי אהרן פלדמן שליט"א מגדולי התורה ומקברניטי היהדות החרדית בארה"ב, מיהר מיד לזעוק ולהתריע כנגד ההיתר, ובמכתב חריף הממוען 'לגדולי התורה וההוראה די בכל אתר ואתר', ביאר הרב פלדמן את פרטי המקרה, וביקש מרבני ישראל לזעוק ולהתריע כנגד ההיתר והפרצה העצומה המהווה תקלה עצומה ביסודות קדושת הדת. (המכתב המלא מצורף).

המכתבים הנחרצים עוררו סערה רבתי בארץ ובעולם, וגררו בעקבותיהם מכתבי מחאה רבנים מרבנים נוספים בארץ ובעולם שהתריעו כנגד ה'היתר' המסוכן.

הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט"א אב"ד בי"ד בני ברק שבראשות מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א הצטרף גם הוא לקול המחאה, וכתב "רעדה אחזתני לשמוע כי יש הרוצים להתיר אשת איש לעלמא...דבר זה הוא הריסת הדת ופרצת כל חומות הקדושה והטהרה בכרם בית ישראל". (המכתב מצורף).

גם גדולי הרבנים בארה"ב וקנדה הגאון הגדול רבי שלמה מילר שליט"א ראש הכולל בטורונטו, הגאון הגדול רבי אלי' דב וואכטפוגל שליט"א ראש ישיבת זכרון מנחם סאוט פאלסבורג, והגאון הישיש משה גרין שליט"א ראש ישיבה דמאנסי, חתמו על מכתב חריף כנגד ההיתר "כהיום נתרבו קלי דעת הרוצים להתיר כל העגונות בטענת מזויפות של מקח טעות, והתורה ח"ו נשארה עגונה, ואין מבקש באמת מהו ההלכה עפ"י האמת, ומספיק שיש להם שום רב שהתיר להם ולא איכפת להם אם אמר כהלכה אם לא". (המכתב מצורף)

כמו כן הרבנים הגאונים חברי בד"ץ התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה יצאו בקול קורא תחת הכותרת "הכזונה יעשה את אחותינו", כאשר את דבריהם הם חותמים בפסק הלכה נחרץ - "אנו מכריזים בכח תורתינו הקדושה, שהאשה תמר אסתר למשפחת עפשטיין אסורה לבעלה ולבועל, ובניה מהבועל יהיו ממזרים, ועל הרבנים שידם במעל מוטל לעשות כל מה שבאפשרותם להפריש האשה מהבועל, ולפרסם ברבים שמכשול נורא יצא מאתם". (המכתב מצורף).

כמו כן גם הרבנים הגאונים חברי בד"ץ "שערי משפט" בירושלים העומדים בפרץ בעניינים אלו, כתבו מכתב חריף בעניין - "כיהודה ועוד לקרא הננו מצטרפים לפסק דינו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, ועמו כל גדולי אמריקה אשר ביררו את הפרטים היטב, שהאשה הזו הינה בחזקת אשת איש ומוכרחת לקבל גט מבעלה הראשון". (המכתב מצורף).

לאחר מספר שבועות, לאחר שבד"ץ העדה החרדית סיימו להתעסק בכל מה שטרד את סדר יומם, התפנו גם הם לעסוק בפרצה זו הנוגעת ליסוד קדושת עם ישראל ופוגעת בעיקרי הדת והאמונה, והצטרפו לקול מחאתו של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א, ובמכתב חריף תחת הכותרת "נבלה נעשתה בישראל", כתבו הרבנים הגאונים חברי בד"ץ העדה החרדית "אנו מוחים נמרצות כנגד זה, ומודיעים שאין ההיתר היתר בשום פנים ואופן, אוי לאוזנים שכך שומעות, ואוי לו לדור שכך עלתה בימיו". (קובץ מצורף).

גם הגאון רבי שמואל יהודה ליב לאנדעסמאן שליט"א אב"ד בעיר מאנסי, כתב מכתב ארוך המתפרס ע"פ כעשרה עמודים, והביע חוות דעתו שאין שום יסוד להיתר שניתן בהכרח רק מחמת חסרון ידיעת פרטי המציאות.  

לאור המחאות החריפות בארץ ובעולם, פרסם הרב שסידר חופה וקידושין לאשה תמר עפשטיין בלא גט מבעלה, מכתב התנצלות מסויגת, והכחשה על השמועות לפיהם הוא הרב שנטל על שכמו את ההכרעה בסוגיא זו. "אאשר פה בכתב מה שאמרתי לכמה ת"ח ששאלו, והוא, שאיני מכיר את מר אהרן פרידמן שיחי', או את מרת תמר עפשטיין שתחי', ובוודאי שלא שייך שאדע דבר על נישואיהם, ולא על שום פרט שביניהם אלא שהגאון ר' שלום קמינצקי שליט"א שאל לי כשיש עדות של רופאים מומחים על אחד שהוא חולה רוח שמפריע לנישואים אם שייך לבטל קידושין משום זה, ואמרתי שאם הדבר ברור ובדומה למעשה שבתשובה שבאגר"מ, שייך בתנאים מסוימים". (קובץ מצורף).

במקביל, בית הדין שע"י התאחדות הרבנים השיבו אש במכתב חריף וחריג במיוחד, בו הם כותבים כי היות שהרב שסידר את הקידושין לא הסכים לנקוט בשום פעולה מעשית להפריש את האשה תמר עפשטיין מיד הבועל אדם פליישר, לכן אין לסמוך יותר על הוראותיו בדיני התורה.

"על כן דעתינו דעת תורה שמהיום אין לרנ"ג הנ"ל שום סמכות לדון ולהורות בדיני התורה, וכן לסדר קידושין וגיטין, ואנו פונים לבתי הדין ומסדרי הקידושין, שלא לקבל ולא לסמוך על גיטין שיסודרו על ידו, ועד שלא תיקן את הדבר הרי הוא בכלל חוטא ומחטיא את הרבים, ואם יוולד בנים להזוג, אמרו חז"ל בכגון דא שהוא מעוות לא יוכל לתקון". (קובץ מצורף)

החידוש המעניין שבמכתב, הוא העובדא שהגאון המפורסם רבי יחזקאל רוטה אבד"ק קארלסבורג שליט"א צירף גם הוא את חתימתו למכתב החריף והנדיר, ואף יצא מגדרו והוסיף על המכתב כמה שורות במילים חריפות במיוחד.
בימים אלו עדיין פועלים גדולי התורה בארה"ב בפעילות קדחתנית לגדור את הפרצה הנוראה שנפרצה בארה"ב, וכפי המסתמן, גדולי תורה נוספים בארץ ובארה"ב, יצטרפו ויחתמו אף הם לקול המחאה שאמור לזעזע את אמות הסיפים בארץ ובארה"ב. 

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.