Monday, February 2, 2015

Rav Sternbuch's letter in response to the demonstration of the Sikrikim

לאחר תקופה ארוכה שגורמים ידועים משמיצים את ה"עדה החרדית" ואת מרן הראב"ד שליט"א העומד בראשה, בפרשיית פרויקט רמת אברהם במתחם שנלר, עד כדי הפגנת קומץ סיקריקים מתחת ביתו של מרן הראב"ד, וזאת בשל רצונם להעביר לרשות אתר"ק פיקוח מלא במתחם שנלר, כותב מרן הראב"ד שליט"א מכתב ברור בעניין.

"אודות האסיפה בענין מתחם שנלר, ישבנו בבית דין אור ליום ד' והחלטנו שצריך השגחה ומנינו הרב ליפשיץ נ"י כמשגיח לבד כשליח בית דין".
מרן הראב"ד מדגיש: "ויסכר פי דוברי שקר שמוציאים לעז שאני מתיר ח"ו לפגוע במקום".
מרן הראב"ד ממשיך בדבריו הנחרצים נגד מפיצי השמועות כי דעתו להתיר את המשך החפירות במתחם: "אני לא מוחל להם לעולם".
ומה שעשו למחרת בבוקר בלעדי לא נוגע לי כלל ונעשה שלא בנוכחתי.
והקב"ה יסיר כל לזות שפתיים וימהרו לחזור בתשובה"


No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.