Sunday, October 24, 2021

מרן הגר"ח קנייבסקי נשאל: מתי הולכים אחר רוב הפוסקים?

 https://www.kikar.co.il/403754.html

 הרב טיגר: "עכשיו רציתי לשאול את הרב כמה דברים, הרי הרב זוכר שאני עושה את ה"דרך איש" הזה, את הכללים של ה"חזון איש", רציתי לשאול את הרב כמה דברים שמאד מפריעים לי, יש את ה"חזון איש" הידוע (ריש כלאים) שאומר אין כח רוב אלא במושב בית דין, סתם ככה אם יש רוב בפוסקים לא מחוייבים לפסוק כמו רוב הפוסקים, ככה הוא האריך פה, ובמקום אחר הוא כתב, וזה נדפס ב"חזון איש" עצמו (קובץ אגרות ח"ב סי' כ"א), אם רוב הפוסקים קבעו את ההלכה והחולקים בבחינת יחידים הלכה זו הלכה קבועה היא, הרי הוא כתב מפורש שזו לא הלכה קבועה, אין פה כח רוב"

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.