Tuesday, October 19, 2021

Komarno Rebbe regarding Sheidim

Komarno Rebbe (Imrei Kodesh page75)

וענין השדים אבאר כפי אמיתות הדברים, הנה ידוע למר מדברי מרן שיש שדים ימינים ויש שדים יהודאין והם התלוים באוירא ומטיבין לבני אדם והם אינם בכלל אלהים אחרים כלל, וזה דרכם כי יש עליהם ממונה ומכריז על כת שלו על פי שליחות כרוז ב"ד של מעלה מכריז עליהם שזה ילך לעשות כך חיזק לאיש פלוני וזה ילך כך, וכשבא אותו איש הנפגע מהם אל איזה צדיק גמור שיתפלל עליו ולצוות עליו \הצדיק מברך לאותו איש הנפגע ומצוה שיתרפא אותו האיש, אזי תיכוף מכריז הממונה ואומר לאותו השד לך מאיש פלוני כי הצדיק פלוני צוה כך, ואלו השדים נכנעין מאד לעשות רצון צדיק ובפרט לפני הש"י ואין עושין דבר קטן וגדול אלא על פי רשות הקדושה ורשות ב"ד של מעלה, ותאבים ומשתוקקים שיזכו לשמוע ברכת הש"י ומכבדין ליראי השם ושומרין אותם. וכאלו השדים לית בהו לתא דע"ז כלל ואינם עושין עצמן אלהות שיהיו צריכין לקטר להם או לעשות להם שום דבר יקר,אלא יש צדיקים גמורים שרואין אותם ומשמשים עמהם, כמבואר בגמרא שהיו שומעין לדיני התורה כי הם נכנעין מאוד לתורה ולןמדיה הצדיקים, ואם ירצה צדיק לעשות בהם שימוש קשה לפעמים צריכים להשביע אותם, והן הן שמושא רבא וזוטא שעשו הגאונים והוא מנהג אלמניא המובא בדברי מרן. וכך עשה רבינו נפתלי הכהן שהיה משמש עמם על פי שמושא רבא וזוטא, ואין בזה שום צד איסור.

אבל כל זה להכריח אותם לאיזה השתמשות אבל להתפלל ולבדך ולנסך איסור ע"ז יש בזה, כמבואר בדברי הרמב"ן פ' ויגש שאמר המברך והמתפלל לכבוד נברא עובד -עבודת אלילים, ואם המברך לקדושים הנפרדים הוא כעובד עבודת אלילים, מכל שכן המברך והמתפלל לשדים אפילו שיהי' ימינים הוה עבודה זרח ממש, והרי חוא כמקבלו ואומר אלי אתה שחייב סקילה ואין לו חלק באלקי ישראל, וכל הדברים שכתב בזה ידידי דברים ברורים שכל חתועבת האלו שעושין אפילו יהיה לשדים הימינים שהם בעצמם אינם אלהים אחרים כלל ואינם כלל מקליפות הטמאות, אעפ"כ מעשה התועבת אלו הם עבודת אל זר קרוב שחייב סקילה, ובכל אלו מיירי הפוסקים שהתירו לשאול בהם על הגניבה, הרא"ש והר"ר אליעזר דמיירי שמשפיע אותם כשמושא רבא וזוטא בדברי הקדושה, והוה כמי שמשביע לחבירו לעשות רצונו ולעשות שליחתו להגיד לו מסתריו, כי כל אלו הם שדין יהודאין הם עצמם מתפללים להש"י ומברכים אותו בברכרת והודאות, והן הן דברים מבוארים בספר האדון הקדוש ברכי יוסף שאינו מותר אלא שרי שמן י ביצים על ידי שמות הקודש, ולאו דוקא אלו אלא כל שדים הימינים אינם עושים עצמם אלהות ואין בהם שיצטרך להקטיר אר לנסך כי זה ע"ז ממש אפילו אם יעשה זה למלאכים מכל שכן לשדים, ואין בהם אלא שמשביע אותם בשם הקדוש לעשות רצונו כדרך השבעות המלאכים וזה הדדרך שמיירי הפוסקים שהתירו.

.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.