Saturday, February 15, 2020

Why were the Jews forced to accept the Torah? THEY had already accepted it willingly?

אמת ליעקב שמות פרק יט פסוק ג
(ג) כה תאמר לבית יעקב.
פירש"י וז"ל: בלשון הזה ובסדר הזה עכ"ל. וכן לקמן [פסוק ו']: אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ופירש"י וז"ל: לא פחות ולא יותר עכ"ל. וצריך לבאר אמאי הקפיד הקדוש ברוך הוא לא פחות ולא יותר וכן בלשון הזה ובסדר הזה.
והנה אמרו רז"ל במסכת שבת [דף פ"ח ע"א]: ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם הר כגיגית. ועיין בתוס' שהקשו הא כבר הקדימו נעשה ונשמע ולמה לו לכפות ההר עליהם, ותירצו וז"ל: שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נשמתן עכ"ל. והנראה בביאור הדברים על פי דברי התנא במסכת אבות [פרק א' מ"ג]: אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס כו' ויהיה מורא שמים עליכם, וביארתי בחידושי לפרקי אבות שם שבאמת צריכים לשני הענינים, היינו העבודה מאהבה והעבודה מיראה, כי לפעמים לא תספיק לו האהבה ולפעמים תחלש אצלו היראה, ועיי"ש, ולכן אף על פי שכבר קבלו על עצמן את התורה מאהבה, נעשה ונשמע, מכל מקום מיראה לא נסו, וע"ז רמזה האש הגדולה, וכמש"כ בפרשת ואתחנן [ד' פל"ו]: מן השמים השמיעך את קולו ליסרך גו' ואת אשו הגדולה כו', הרי שביאר הכתוב דהאש היתה ליראת העונש. ואלמלא באו לעשו וישמעאל בכפיית ההר ג"כ היו מקבלין את התורה, כדאמרינן ברפ"ק דע"ז [דף ב' ע"א]: כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קבלנוה, משמע דאז בודאי היו מקבלין אותה, אלא שאז היתה עבודה מיראה אבל לא מאהבה, משא"כ ישראל דמאהבה קבלוה מעצמם וכפיית ההר היתה רק כדי לקבלה גם מיראה, אבל אם לא היו מקבלים מצדם מאהבה לא היו נותנין להם את התורה לגמרי.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.