Saturday, June 25, 2016

Senior Breslav rabbis protest sefer defending the alleged sexual misconduct of Eliezar Berland. It claims that tzadikim can violate the Torah


Kikar HaShabbat


על רקע חשיפת "כיכר השבת" כי משפיעים ורבנים בחסידות ברסלב החלו להתבטא באופן חריף נגד הספרים "אמונת חכמים כהלכתה"  ו"הכתב מבין האילנות" שכתבו חתנו ותלמידיו של הרב אליעזר ברלנד, היום (שישי) יוצאים גדולי הרבנים בברסלב נגד הספר ומכנים אותם "דברי כפירה ומינות". הספרים עוררו סערה לאחר שכללו תוכן שניתן היה לראות בו הצדקה למעשים המיוחסים לרב ברלנד.

במכתב שהגיע לידי "כיכר השבת" עליו חתומים הרב יעקב מאיר שכטר, הרב שמואל משה קרמר, הרב נתן ליברמנטש, הרב שמעון שפירא והרב אליעזר מרדכי קניג, מחשובי רבני ברסלב, נכתב: "נזדעזנו לראות כבלע את הקודש בדברי הבל ורעות רוח שנכתבו בספר "אמונת חכמים כהלכתה" ובספר "הכתב שבין האילנות", שכביכול יש היתר לצדיקים לעבור על דברי תורה ואפילו על איסורים שהם ב"יהרג ואל יעבור"רח"ל מהאי דעתא שבשתא".

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.