Thursday, June 28, 2018

ילדים נחלו: במה הורו הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין

bhol


הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין. צילום: שוקי לרר
הרב יוסף צימבאל רב שכונת שכונת ווסט-גייט החרדית בלייקווד שבניו גרז'י, שיגר מכתב לגדולי ישראל בבני ברק, לאחר שכמה ילדים בקהילה נחלו ומספר נשים נמצאות על ערש דווי והוא מבקש לדעת במה להתחזק לפני הקב"ה. כך נודע ל'בחדרי חרדים'.

המכתב נשלח גם לשר התורה הגר"ח קנייבסקי וגם לראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ושניהם השיבו לרב והדברים נתלו בבית המדרש.

במודעה שנתלתה בבית המדרש נכתב, כי הרב שלח מכתב לגדולי הדור בארץ והגרי"ג אדלשטיין יעץ שנתחזק בשמירת הלשון ובלימוד התורה והגר"ח קנייבסקי יעץ ללמוד מסכת חולין. 1 comment :

  1. Maseches Shabbos (119b):
    א"ר יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת"ח, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד [ל]אין מרפא. מאי עד לאין מרפא, אמר רב יהודה אמר, רב כל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתו

    ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.