Wednesday, June 27, 2018

האמנם סוף לעגינות הארוכה?

הרב יואל קטן , כ"ג בסיון תשע"ח 

בימים אלו מתפרסם סיפור כואב ומרגש כאחד. בארץ נמצאת אשה עגונה זה עשרים שנה, בגלל בעל רשע שלא מוכן לתת גט בשום פנים ואופן למרות שהוא חויב לעשות כך ע"י בית הדין.
הנ"ל יושב בכלא ובצינוק כבר שנים רבות בגלל אכזריותו זאת, אך נשאר בסירובו. והנה, אומרת הידיעה, בימים אלו יצאה האשה סוף סוף לחופשי: בית דין פרטי בראשות פרופ' שפרבר מבר אילן ועוד שני דיינים עלומי שם החליט, בניגוד לשבעה הרכבים של דיינים מכל הערכות שכבר דנו בעניינה ולצערה ולצערם הרב לא הצליחו לשחרר אותה מעגינות בעלה האכזר, שהיא מותרת להינשא, מפני שהקידושין שלה לאותו רשע חסרי תוקף - כי אם היה עולה בדעתה שהוא יעולל לה כזה עוול היא לא הייתה מסכימה להינשא, והרי זה מקח טעות. לכן נתן בית הדין הפרטיזני הזה פסק הלכה שהיא אינה נשואה, ומותרת להינשא. ממש 'הפי אנד'.
אבל יש כאן בעיה: בית הדין לא חידש דבר. הכל ידוע. בתי הדין ניסו כל מה שהם יכלו לפעול למענה בכמה וכמה הרכבים, אבל הגיעו למסקנה שעל פי ההלכה האשה הזו נשארת נשואה עד שימות הבעל או שיתן גט. בכל מקרה עצוב של סכסוכים בין הבעל והאשה אפשר לומר שיש כאן מקח טעות, הרי לא עלה בדעתה שבעלה יהיה כל כך לא נחמד.

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.