Sunday, July 17, 2016

Jerusalem magiach accused of abuse:Lawyers claim he is not responsible for the monster in his brain

kikar haShabbat

התפתחות מפתיעה בפרשת "המשגיח התוקף", הנאשם במעשים קשים של תקיפת שלוש נשים, מאז היותן ילדות קטנות. עורכי דינו יהודה פריד וטל גבאי טענו בפני בית המשפט כי הוא סובל מבעיה פסיכיאטרית קשה וכי אינו אחראי למעשיו.
בחוות הדעת כותב פרופ' אלי זומר כי לא ניתן להטיל על המשגיח אחריות פלילית, זאת לאור כך שקיימת במוחו אישיות נוספת, מעין "מפלצת", שהיא זו שביצעה את המעשים.
על פי החוות דעת, הנאשם אינו זוכר כלל את מעשיו וככל הנראה צד מסוים באישיותו ביצע את המעשים מחוץ לשליטה של "האישיות המרכזית" שלו ומבלי שיהיה מודע לכך.
"הנאשם כלל אינו זוכר את מעשיו, דבר המעיד על כך שצד מסוים באישיותו ביצע את המעשים מחוץ לשליטה של 'האישיות המרכזית' שלו ומבלי שיהיה מודע לכך", הסביר פרופ' זומר, לדבריו, האיש פעל באופן אוטומטי וללא אחריות ומודעות למעשיו.
[...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.