Monday, July 18, 2016

Eliezar Berland: Son says recording purportedly made by him - saying his father is guilty - is a forgery

bhol

בנו של הרב ברלנד: "אבא זכאי. ההקלטה בשמי - זיוף" • האזינו

בעוד הרב אליעזר ברלנד עושה את ההכנות האחרונות לקראת הסגרתו לישראל, בארץ סוערות הרוחות. לאחר שפורסמה הקלטה של בנו בה תקף בחריפות את אביו, כעת 

מגיעה ההכחשה: "הכל מזויף. איך אפשר להכפיש כזה אדם. הוא זכאי" • האזינו


בעוד הרב אליעזר ברלנד עושה את ההכנות האחרונות בדרום אפריקה לקראת הסגרתו לישראל, בארץ סוערות הרוחות. לאחר שפורסמה הקלטה של בן הרב ברלנד, הרב נחמן, בה תקף בחריפות את אביו, כעת מכחיש הרב נחמן ברלנד את הדברים וטוען כי מדובר בזיוף. 

בקו המידע של 'שובו בנים' פורסם הערב (שני) ראיון עמו בו הוא טוען כי הדברים שפורסמו בשמו כנגד אביו אינם נכונים וכי הם מסולפים. "אני למעשה מזועזע מאוד מהמערכת המשומנת של אלה שמנסים לקבור את הישיבה, את הרב היקר ואותי אישית" אמר הרב נחמן. "הכל ממש זיופים, זה, ביחד עם כל המכתבים שמזייפים בשם הרבנים כנגד הרב. אלה דברים שלא היו. חס ושלום שנאמר דבר בשמי כנגד אבי שליט"א". 

כאמור, מוקדם יותר פורסמה ב"בחדרי חרדים" הקלטה של הרב נחמן ברלנד, בה הוא תוקף בחריפות את אביו. תאריך ההקלטה אינו ידוע ונראה כי היא בת כמה שנים. הרב נחמן נשמע אומר בהקלטה בין היתר: "אם אני רק ילך לרבנים ויספר מה אבא שלי עושה, הוא מתחזה לצדיק הדור. הוא לא מתבייש אבא שלי, צביקה גיסי מפחד שהוא יקבל מכות אז הוא לא הולך לתבוע אותו בבד"צ, הוא מפחד שיהרגו אותו. כשידעו את הפשעים שאבא שלי עושה יפסיקו להתקרב אליו, אבא שלי כזה פושע, או שהוא רשע או שהוא חולה נפש, לא אכפת לי מה".

בנו של הרב ברלנד נשמע מוסיף בהקלטה: "אבא שלי רוצה להחזיק את האנשים לידו, הכל הוא עושה בשביל שיהיו קשורים אליו. יש אומרים שהוא צדיק ושהוא פיצול אישיות, ושהוא שבע נשמות, יש ויכוח עליו, זה קושיא גדולה עליו. מה, סתם סגרנו אותו? אני משוגע? אני דיברתי על אבא שלי בחדרי חדרים, זה יצא החוצה אליו, הוא כעס עלי וזרק אותי. אני שמח שהוא זרק אותי, אני לא נבהל, אני לא איש שקר, אני לא אשרת אותו בשקר. כשאני תפסתי את הפשעים שלו רציתי ללכת לרבי יעקב מאיר שכטר, ראיתי שבאמת כולם צודקים אז סגרתי אותו ושלום. יש כל מיני שקרים שאומרים ברחוב, מכאן עד אמריקה, שיגידו, אני מוכן לבוא עם עדות כל אחת ואחת. לי יש אלף קבלות יותר ממך". 

"אז הם אומרים שאבא שלי אלוקים, אז הכל מותר לו, הוא אותו האיש, נצרות, אתם נוצרים אתם. הייתי צועק מה שאבא שלי עשה, הייתי אומר ברבים אם תופסים את הרב ברלנד על סעיף בשו"ע צריכים לדפוק על השולחן, וכאן זה חמורות שבחמורות. הם מתווכחים איתי. אנחנו צריכים להוקיע את זה ברבים. להתפלפל על זה. אני במסירות נפש, יום יום דיברתי נגד אבא שלי, אמרתי שהוא שמש והוא שורף. וצריך להיות בצל. בכל חבורה הייתי אומר את זה לפני ארבעים אברכים. כשהוא תפס את זה - הוא זרק אותי. זהו, מה אני יכול לעשות".[...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.