Sunday, January 13, 2013

Rav Hirsch equates Rambam & Mendelson - what is authentic Judaism?


While there are some of my readers who would exclude Zohar from authentic Judaism - we find that Rav S. R. H. rejected the hashkofa of the Rambam by equating it to Mendelson [see 18th letter]. The Mussar movment was also attacked as being heavily influenced by the goyim. Chassidus was also strongly attacked as being an alien movment. In contrast we see that there are movements which have  have not been accepted such as the Korach, Saducees, Christianity, Karaites and Shabsai Tzvi.

[As a side point - Rabbi Moshe Eisenman of Ner Yisroel told me that the Chazon Ish said that when printing a Hebrew edition of the 19 Letters - this equation of Rambam and Mendelson should be omitted.]

This raises the obvious question - what is the definition of authentic Judaism? Is it more that an approach that has withstood strong criticism and shown that it is a productive force for the Jewish community. Such is the thesis of R' Avraham Korman in his "Movements and Sects within Judaism"


תשע־עשרה איגרות על היהדות
מאת
הרב ד"ר שמשון רפאל הירש
(איגרת יח) כל עצמותו של ישראל מיוסדת על התורה. היא בסיסו, היא תכליתו ולשד־החיים הנוזל בעורקיו. אם הבל בריא מבחינה זו׳שוב אי־אפשר שתדבק מחלה בישראל. אך אם חדרה המחלה כאן, — לא יוכל ישראל להיות בריא ואיתן לעולם. לסיכך אין לך ליקוי של צורה בישראל, שאין מקורו בחטא מבחינת הבנת התורה, או שלמצער נתקיים ליקוי זה לאורך ימים מחמת אותו חטא. חכמינו ז״ל, שהעמיקו לראות בתוך הדברים, מצאו כבר אב־טעם לשואה הלאומית הראשונה בכך, ״שלא ברכו בתורה תחילה״ 1, כלומר, שעסקו בתורה לא מתוך כוונה לקיים אותה, היינו לא מתוך התאמתה לחיים ולמענם? פרחו החיים מתוך דעת התורה ? ואם כן, שוב לא יכלה דעת התורה לחדור לתוך החיים, להאיר את הלבבות ולחממם באמת. ואם מבקש אתה את מקורה של המחלה שבימינו, — שוב לא תמצאהו בשום מקום אחר אלא בכך. מתחילה לא נקבע מדע ישראל בכתב אלא ביסודותיו העיקרייםתורה שבכתב; ואילו קיום התורה לפרטיה, ועל הכל, הרוח, שהוא עצם החיים, צריך להתקיים רק בדיבור החיתורה־שבעל־פה. בצוק העתים והגלות עלתה הסכנה של אבדן המדע: אז חיברו את המשנה בספר, והניחו את הרוח בשביל השקלא־וטריא שבע״פ. אך מצוקת הזמנים דרשה עוד יותר, ואז העלו על הכתב את רוח המשנה, אבל רק בביטויו המעשי, בחיבור הגמרא; ואילו את רוח הגמרא הניחו בשביל הדיוק שבעל־פה. אך פגעי הזמנים דרשו עוד יותר ואז העלו את רוח התנ״ך והגמרא בכתב בחלק ה״אגדות״; אבל גם כאן הסתפקו רק ברמזים, למען תתקיים החדירה העצמית לתוך האגדות ותסייע לגלות את הרוח הנמסר מדור לדור בלימוד שבעל־פה. לתוך שתי ישיבות נמלטו ונתבצרו התורה והרוח; אבל עד־מהרה נתעוררו תשוקות ותעיות וחתרו תחת קיומן׳ עד שהחריבו אותן; הלכה התורה בגולה׳אותיות הכתב והקיום של המצוות למעשה ניצולו, — ואילו הרוח, פרט לאות, זו ששימשה לה מסווה וסמל, — אותה רוח פרחה. מתוך האותיות ומסווה הסמל עלינו לגלות את הרוח, נוסף על אותו חלק ממנה, שכבר ניצול ונמסר לידי יחידים? וכאן אמנם הגיעו לידי הצטיינות יחידים מבין חכמינו, אבל לא על כולם שרתה הרוח. בבתי־ספר של לא־יהודים נשתלמה רוח הנוער של ישראל השתלמות עצמאית, פילוסופית. היו שואבים חכמת יוון מתור בארות ערב. כמשימה העליונה ביותר קנו לעצמם השתלמות עצמאית בהכרת האמת. כיוון      שנתעורר רוחם, מיד הרגישו בכך סתירה אל היהדות שאת רוחה לא הכירו ולא ידעו: בהשקפתם על החיים מצאו סתירה אל אותה השקסת־חיים, השזאסת ראשית־כל למעשה, לפעולות, ואילו במהות ההכרה אין היא רואה אלא אמצעי לפעולה זו. והנה הקימה העת ההיא איש בעל רוח כביר׳ אשר התחנך ביהדות בלתי־מובנה ובחכמת ערב גם יחד, — והוא שצריד היה ליישב את הסתירה שגתזעותה בו עצמו, והדרד שבה ביצע את ישוב הסתירה והביע אותו. היה למורה־ דרד לכל הנבוכים העומדים באותה מלחמת־הדעות. איש נעלה זה, שלו, ורק לו, אנו חייבים תודה על הצלת היהדות המעשית עד לימינו אנו, דווקא הוא בדרכו שלו, ומתוד שמצד שני הוא רק יישב את הסתירה על־ידי פשרה׳ וכיצד ביצע זאת, — ולא פיתח את היהדות מתוך נפשו פיתוח־של־יצירה _ דווקא הוא שהוליד כל הטוב והרע כאחד. הכיוון הרוחני המיוחד שלו היה ערבי־יווני, וכד היתה גם השגתו על החיים. מן החוץ חדר לתוך היהדות והביא בידו השקפות כאלו, שמצא אותן קיימות במקום אחרובהן ביצע את הפשרה. גם לדידיה התכלית הנעלה ביותר היא השתלמות עצמית על־ידי הכרת האמת; ואילו החלק המעשי אינו אלא טפל לה. הברת ה׳׳ תכלית היא, ולא אמצעי; ומכאן העיונים על מהות דדונמצא כי היהדות כפופה ביסודה לתוצאותיה של אותה חקירה עיונית בתור עיקרי הידיעה או האמונה. המצוותאין הן יידעתו אלא גורמים מדריכיםוגורמים שיש בהם צוררלקראת ההכרה ותריס מפני טעות, — במקצת תריס רק מפני טעויות חלקיות, שאינן קיימות אלא קיום זמני בדעות האליליות. כד נעשו המשפטים וכן המצוות לכללי־חכמה! החוקים נעשו לתקנות הבריאות, שמעוררות רגשות ומשמשות מגן מפני תעתועים ארעיים: הדעות נעשו קצתן הכנות לעיונים ולתכליות אחרות; וכל אלה אינם מיוסדים על מהותם הנוכחית של הענינים, אינם נובעים מתור תביעותיהם הנצחיות, שהם תובעים ממני, מתור יעודי הנצחי שלי; כל אותם הדברים אינם מהיוים הנצחת הרעיון על־ידי הסמלועם זה אין הם מונחים ביסודה של כלליות המצוות. והוא. העורך הגדול. שערך בשיטה ובסדר את ההלכות המעשיות של התלמוד, נתן לנו בחלק האחרון של חיבורו הפילוסופי השקפות־על־המצוות, להיותן הרוח המפעם של אותן הלכות, שבחלקן הגדול שוללות הן אותן התוצאות המעשיות כטעמן של המצוות, ואינן עומדות בפני הביקורת, אינן מפיצות אור עליהןואש כן, שוב אי־אפשר להן למצוות ללוות את האדם בדרר המעשה, במדע ובחיים. אותן השקפות הן שנשארו לנחלה עד היום הזה, ביחוד בידי המבקשים בכלל את טעמי המצוותאד ההלכות הנוהגות בחיי המעשה הרי הן מחוץ לכל זיקה לאותן השקפות מן ההכרח, איפוא, שתהיינה נטולות־רוח ואפילו תהיינה בזויות בעיני האנשים. תחת להתיצב בתור היהדות ולשאול את עצמו: כיוון שהיהדות דורשת מאתנו   חובות כאלו, מה צריכה להיות השקפתה על יעודו של האדם ? רתחת לתפוס תחילה כל דרישה בכללותה, לפי התנ״ד והש״ס, ואחר־כך להעמיד לעצמו את השאלה: מה׳ איפוא, יכולה להיות מהותה, טעמה של אותה דרישה ן הרי באו יתפסו לעצמם גקודותיהשקפה אשר מחוץ ליהדות ומשכו את זו אל עצמם: יצרו להם מראש השקפות על מהותן המשוערת של המצוות, בלא לתת את הדעת על גלויה הממשי של המצוה לכל חלקיה. והתוצאה מכד מה היתד. ? הנה ר״שקפות אלו חוללו בחיים את התופעה הטבעית, שאנשים, שסבורים היו, כי בנו לעצמם את מלוא ההכרה, דימו בלבם, כי שוב אין הם נזקקים לקיום המצוות, שהרי אין בהם אלא משום הדרכה בלבד, ובמידה פחותה יותר נזקקים הם לתורתן של המצוות הללו, שנשארו בעיניהם נטולות רוח, — כיוון שכ ך נעשו האנשים, שהרבו להעמיק בהבנת היהדות, לאויביה של אותה רוח פילוסופית,׳הבאים אחריהם נעשו לאויבי הרוח בכלל, ולשונאי הפילוסופיה בפרט, — והשתמשו בכמה מאמרי חז״ל -°, שטעו בהבנתם, כדי לשלול כל השגה רוחנית בתלמוד; נוסף לכד לא הבחינו גם בין השאלה: ״מה נאמר כאן ?״ לבין השאלה: ״מפני מה נאמר זה ?״ ואפילו את חלק העדות לא הוציאו מכלל נידוי והרחקת הרוח! והרי ה״עדות״, לפי כל מהותן, אין תפקידן אלא להוליד את הרוה; כד כשם גם לאחר־מכץ על יסוד מאמר(בסנהדרין כד׳ א; בתוספות דיבור המתחיל בלולה), שהובן בטעותאסרולחלרטיןאפילו את לימוד התנ״ך טעות זו, — כאילו צפוה חכמים בנבואה והזהירו מפניה במפורש (מם׳ סופרים טו הלכה לט). ובכן, בשעה שהלחץ והרדיפות מנעו בכלל הסתכלות ערנית בעולם ובחיים, ועם זה הוצאו מן התלמוד כמעט כל פסקי ההלכה הנוגעים לחיי המעשה, אז אנוס היה הרוחוהרי הוא אמר להיות עומד ברשות עצמו לתעות מן הדרד ולמצוא לו עסק בפלפולים חריפים. רק מעטים עמדו במרוצת כל הזמן ההוא בחקירות הרוח בתחומה של היהדות הצרופה ובנו את בנין הרוח שלה מתוד עצמה. בין אלה מזהיר אורם של בעל ״הכוזרי״ ושל בן־נחמן. וקודם כל באשכנז, אשר ימי הלחץ והרדיפות דיכאו בה גם בלא זה כל התרוממות חפשית יותר של הרוח, שלט אותו מצב של יהדות בלתי־מובנהאד השקפת ו.יםוד הכללית: ה , אל יחיד־ומיוחד והתורה גילוי רצונו וקיום התורה ביראת ה׳ באהבת ה׳ ובבטחון בה׳השקפה זו נתקימה בכל מקום בעצם תקפד* — ולמען התורה הקריבו בשמחה ובמסירות נפש למופת את חייהם על כל נכסיהם  ועל כל ששונם. והנה תופיע באותו דור מקצוע־לימוד, אשר אני כלאיבקי בי איני מעיז לדון עליו, אך אם מבין אני כראוי את שסבור אני להבין, הרי הוא כלי מחזיק ברכה לעצם אותה הרוח של התנ״ך והש״ס: אלא שאחר־כר הבינו גם בו הבנה מוטעית ומצערת: דבר שהוא תנועה עולמית והתפתחות מתקדמת. הובן כמנגנון קבוע ועומד; ודבר שהוא חזיון פנימי, הובן כעולמות־דמיון חיציניים. משיצא אותו מקצוע־לימוד לאור העולם, פנו הלבבות אם אל אותה ההתפתחות החיצונית של חריפות הפלפול בתלמוד, או אל אותו לימוד המעורר גם את הרגש. ואילו השיגו אותו לימוד בעצם טהרתו, אפשר שהיה הרוח מחדיר גם לתוך היהדות המעשית׳, א ך כיוון שהובן הבנה מוטעית, — נהפכה היהדות המעשית בתור אותו לימוד לפעולה של השפעה על עולמות תיאוסופיים ודמיוניים או לאמצעי של התגוננות מפניהם. מעט־מעט הגיע לידי העש חלקו של ספר שנועד מעיקרו למלומדים בלבד, כדי לחזור על־פיו על תלמודם, חיבור שניתנו בו המסקנות האחרונות של התלמוד בדרך ברורה הלכה למעשה: בעיקרו הר* הוא תמצית׳ אם אמנם בשינוי סדר, מחיבורו השיטתי של הרמב׳׳ם. ודווקא על־ידי כד נעשה כלי נאמן כדי לקיים בידנו את היהדות המעשית בעתותי הלחץ הגדול ביותר של הגלות. אולם לרוע מזלנו לא הגיע לידי האנשים אלא כמעט חלק אחד בלבד מאותו חיבור, הכולל, רק את הפרקים על העדות והעבודה׳ עבודת ה׳ והלכות החגים? שאר המצוות מבוארות ביתר החלקים, והללו מיועדים אף הם, בהתאם למטרת החיבור׳ ללמדנים, ולא לעם. אז נוצרה מעט־מעט גם פה גש שם ההשקפה העלובה, שלפיה כל עצמותה של היהדות אינה אלא תפילות לחגיגת חגים ? — אבל את החיים לא הכירו. והנה, אם תקבץ עוד את ההשפעות השונות הללו, הרי תוכל לבאר לעצמד את תופעת היהדות לפני שמונים שנה ב ע ר ך וגם תבין את כל שבא בעקבותיהן לאחר־מכן. שהרי עתה׳ מכיוץ שעול השיעבוד מבחוץ התחיל מתרופף קצת והרוח הרגיש חירות גדולה יותר לתנועתו, הופיעה שוב אישיות נעלה ומצויינת, אישיות מכובדת מאד, שאף היא כיוונה בשם השפעתה את ההתפתחות עד היום הזה. איש זה עצמואף הוא לא שאב את התפתחות רוחו ממקור היהדות, אלא גדולתו בעיקר במקצועות הפילוסופיים של המיטאפיזיקה והאסתיטיקה, ביאר את התנ״ד בדרר פילוסופית־אםתיטית בלבד. לא בנה את היהדות בחזקת מדע מתור עצמה. אלא הגן עליה בלבד מפני בורות פוליטית וטענותיהם של נוצרים אדוקים. עם־זה היה מבחינה אישית יהודי דתי למעשה ועל־ידי כד הראה לאחיו ולעולם, כי אפשר להיות יהודי אדוק־בדתו ועם־ זה להתנוסס בכבוד רב כאפלטון אשכנזי י. תיבה זו: ״עם־זה״ היא שהכריעה.  הבאים אחריו הסתפקו בפיתוח ביאור התנ״ך בדרך פילולוגית־אסתיטית, בלימוד ה״מורה״ ועם־זה לשקוד על לימודים הומאניסטיים ולהפיץ אותם ז אד היהדות, תנ״ד וש״ס כמדע. עמדה בהזנחתה התמידה. אכן, אף השקידה בלימוד התנ״ך לא יכלה להביא אל היהדות, משום שבעצם לא טיפלו בו כבתורה לשם השגה נכונה, אלא כבשירה יפה בשביל הדמיון. והנה. מתוד שהוזנח לימוד התלמוד, מתור שלא הובנה היהדות המעשית מן ההכרח היד* שאותה ההשקפה, שקודם־לכן נפסקה במהלכה ואילו עכשיו נשתחררה לחלוטין, תביא לידי קיצוניות גמורה, לידי ביטול היהדות כולה. אם נכונה אותה השקפת ד״היים, הקובעת את יעודו הנעלה ביותר של האדם בהכרת האמתומי יאמר להטיל ספק בדבר, אם הרמב״ם הוא שקבעו! — הרי נכונות, קודם־כל, אותן ההשקפות על דרישות התורה, — ומי יכול להטיל ספק בהן, שהרי הרמב״ם, זה התלמודי הגדול, והוא גופו יהודי מעשי, יסדן; — אם נכונות הןהרי׳ איפוא, באמת אין התלמוד מרובה־הכרכים אלא פלפולים חריפים ושנונים של מה־בכד; הרי אין באמת היהדות המעשית אלא עינויים ללא כל טעם. ומי אינו כםכים ל כר! הנה, לדוגמא, איסור מלאכה בשבת׳ומי יוכל להטיל ספק בכד, מאחר ששני מאורות ושניהם שמם היה משה, הבינו כד את הדבר, והרי יום הראשון הנוצרי זה משמעותו, — אם אין ענינו אלא מנוחה מעמל ימי המעשה, שביתת הגוף, למען יוכל גם הרוח לפעול פעולתו, — מי לא יראה׳ שאין כאן אלא דקדוקי־עניות וסדיקת־שערות, כדי לבוא ולמלא מסכת שלמה ולחקור, אילו מלאכות אסורות; — ומה מוזר הדבר ש״כתיבת שתי אותיות״והרי אפשר שיש כאן משום עיסוק רוחני לחטא־מות תחשב 5 וכנגד זה באים ומקילים קצת בכמה מלאכות, שיש בהן משוס יגיעת־הגוף הגדולה ביותר, משום קלקול! ומה גם, שבאים ומטילים איסור על התרנגולות להטיל ביצים! או, נקח דוגמא מתור שטח אחר: אם ענין דקרבת קרבנות לא היה מעיקרו, אולי, אלא הקרבת קנינו של אדם, כדי להביר ולהודות, שבא אותו קנין מיד ה׳; וביחוד, אם חלקים בודדים מעבודה זו לא באו אלא כללית.  כניגוד בלבד למנהגי הקרבנות של עכו״ם, שהיו מקובלים בזמנם. — האם אין זו אוולת לחבר שלוש או ארבע מסכתות מלאות חקירות על סדר הקרבה זו, אילו חלקים יש להקריב, בידי מי ומתי ? הלא תראו, כי אין כל אלה אלא מעשי כמרים ממיתי־הרוח! לכןאבל הן צריכים היו לשאול את עצמם רק פעם אחת את השאלה: האם משה בן מימון. או משה בן מנחם הם באמת משה בן עמרם? האין אמנם בסתירה זו בין ההשקפה לבין המציאות של המצווה משום הוכחה, כי אין זו ההשקפה הנכונה׳ כי אין היא מיוסדת על מושג כלליותן של המצוות, אלא פרי דמיונם היאאםופת־חוץ? וכי אין ה״מורה״ בעצמו אומר בנידון זר* כי לשם דיונו על המצוות שם לו רק את התורה שבכתב לנקודת מוצאו? — והרי לגבי מעשה־המצוות הוא עצמו היה מבסל אותה נקודת־מוצא כבלתי־נבונהואם כן, איפוא, אין יסודה אלא בדמיון־שואהאם לא אמר הוא עצמו, כי אמנם בדיונו על המצוות התעלם מאותם היעודים החלקיים שלהן ? והרי רק אם הללו מקובצים יחד מהורם הם את המושג הכללי של המצווה, והם־ הם יסוד עיקרי של התורה (מורה נבוכים ג- כו, מא). רעיון חייב אתה למצוא בכל המצוותוקודם־כל באותן המצוות שמעידות על עצמן שבאו לשם חינוך, — וודאי שניתן לגלות את רוחן; הרי הן עצמן נקראות ״עדות״׳ ״זכרוך׳ ״אות״,— מה׳ אם ננסה לעשות כן ? אם נשיג אותן פעם כעדות- כזכרון׳ כאות ? — לכך לא הגיעו. ורבים אף לא רצו להגיע לכדכי ממערב חדרה רוח. שלעגה לכל קודש ומצאה סיפוק, אם עלה בידה להראות את המגוחר שבו: עם זו באה גם השאיפה לספק את תאוות החושים, •ו היתדשמחה על שיש בידה להיפטר במחיר זול כזה מן ההגבלות המכבידות; וכר׳ איפוא, באו והרסו, למען יהיה הכל חלק וישר    והנה היום, לאחר שכבר פגה ונתנדפה אותה רוח מבחינה אחת ן היום, לאחר  ששני דורות ניצבים זה למול זה —: הדור האחד שירש את היהדות הבלתי־  מובנה כ״מצות אנשים מלומדה״, נטולת־הרוח, ונשאה בידו כחנוט קדוש, שלא  יעורר חלילה את הרוח? — הדור האחר, קצת אש־קודש לוהטת בלבו למען  טובת היהודים, אך היהדות אינה בעיניו אלא חזיון בלא ת ח מתקופה שכבר מזמן  נסתם עליה הגולל, — דור שמבקש את הרוח ואינו מוצא אותה, — ואם כי אדיר  שאיפתו לטובה, הרי צפויה לו הסכנה שיהא עוזר ליהודים ובדרכו לעזרה וו יהא  מבתר את העצב האחרון של היהדותמחוסר ידיעה! ועתה, שעה שניגודים  אלה מתקרבים זה אל זה באלפי גונים, מוכיחים הם אמנם בכד, כי שניהם טעות  בידם׳עתה, אי דרד הישע? כלום נסתפק בשביל אותה תשועת ישראל,  שניסד על רקע זה של פירוד הדעות את בתי־הםפר שלנו, שנתקן תיקונים  בעבודת אלהים ? חסרה כאן הרוח, וחסר יםוד־החיים הפנימי, האחדולעולם  אין יוצרים את זה בצחצוח המסגרת החיצונית.    

67 comments :

 1. You left out these quotes from your summary that support Rav Hirsch's issues with Kabbalah. Letter 18 "Presently, a form of learning came into existence about which, not being initiated
  in it, I cannot venture to pass judgment, but
  which, if I comprehend rightly what I believe I understand, is an invaluable repository of the
  spirit of Tanach and Talmud, but which has unfortunately been misunderstood. What should have been eternal progressive development was considered a static mechanism, and the inner significance and concept thereof was taken as external dream-worlds ... Had it been correctly
  comprehended, practical Judaism might perhaps have been imbued with spirituality. Since it was misconstrued, however, it became thereby a magic mechanism, a means of influencing or resisting theosophic worlds and anti-worlds.

  As you see, Rav Hirsch is critical of the very people who think that they are disseminating these concepts, the "Mekubalim" themselves.

  ReplyDelete
  Replies
  1. You should see Dayan Gruenfeld discussion of this. It is really unclear what Hirsch knew or thought about Kabbala. He obvious was bothered by practical kabbala - but so was the Arizal. It is clear that he used kabbalistic texts as medrashim.

   Your conclusion should be "Rav Hirsch is critical of some of the people who think they disseminating these concepts..."

   This is discussed in the following article by Rav Danziger in his debate with Rav Elias.

   http://www.stevens.edu/golem/llevine/rsrh/Danziger.pdf

   Delete
  2. Stating that the Arizal had a problem with Kabbalah Maasit is a bit of an understament. He calls it straight Avoda Zerah(see Shaar Ruah HaKodesh 10c and onward for just one place).

   Delete
 2. Bad comparison, as RSRH accepts the greatness of Rambam and accepts his Mishne Torah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. You missed my point - and that of Hirsch. He rejects the "Jewish thought" of the Rambam because it doesn't originate with Judaism but with the goyim. He did acknowledge the Rambam as a great talmid chachom - but not as a thinker. He also criticizes the Rambam in his teshuvos for providing the justification for rejecting halacha as being man made.

   Delete
 3. Recipients and PublicityJanuary 13, 2013 at 6:47 PM

  2 of 3:

  "The Mussar movment was also attacked as being heavily influenced by the goyim."

  RaP: And that is why to this day, the Brisker-Soloveitchik dynasty fought it, still rejects it and is contemptuous of it to this day. Ask any true Brisker and check it out! Chasidism also mocks and rejects Mussar! They claim they teach enough "ahavas yisroel" and hence do not need mussar!

  "Chassidus was also strongly attacked as being an alien movment."

  RaP: It still is! Modern day Chasidus is not what it was when it started! To the Litvaks, meaning the so-called "Misnagdim" Chasidism is still "chazer treif" and there are no marriages between pure Litvak and pure Chasidish families to this day! And in fact Litvaks rely on the cherem that the GRA (Vilna Gaon) 1720-1797 put on all Chasidim, particularly on Chabad and Breslov! (Note, it was the so-called "Chasidim" who were the REAL misanagdim, since they came to literally oppose the existing Torah establishment and still do). The ONLY thing that saved them was that there came later rebbes who stopped the craziness of the early Chasidim (the frenzied dancing and singing and rapture, the hoopla and shouting, the drunken reveling on Shabbos) and focused them onto learning Torah as in the days of old, getting more into the Shulchan Oruch. This was particularly true of Gur Chasidism where Torah learning was stressed, and latter-day Satmar. But Chabad and Breslov have still stuck to their old ways. Lubavitch as a result of the 6th and 7th rebbes breaking away to return to frenzied "false messianism" from the improvements that the 3rd, 4th and 5th rebbes introduced. Many hold, both Litvaks and even other Chasidim, that Chabad is seriously in a schism with the rest of Torah Jewry. This can be discussed with Chabad emissaries, but both Modern Orthodox Jewry and Yeshivish Jewry has rejected latter-day Chabad's wild false messianism, see Rav Elazar Shach's critique of Chabad messianism and Rabbi Dr. (Professor) David Berger's critique The Rebbe, the Messiah, and the Scandal of Orthodox Indifference.

  ReplyDelete
 4. Recipients and PublicityJanuary 13, 2013 at 6:47 PM

  3 of 3:

  "In contrast we see that there are movements which have have not been accepted such as the"

  RaP: Each of these in their time lasted a relatively long time in history and still do, even though they lost connections to Torah Jewry.

  "Korach,"

  RaP: Korach represents ANY form of "machlokes" -- as stated in Pirkei Avot 5:20 -- he is the Torah's epitomy and paradigm of not accepting Torah authority and the will of Hashem. Korach's is not "gone" he is embodied and alive each time there is "machlokes shelo leshem shomayim"!

  "Saducees,"

  RaP: They did not accept the Torah SheBe'al Peh as Divine. They are not gone! They have a modern reincarnation represented by Reform and liberal Judaism that do not accept the full or even partial authority of the Torah's Oral Law. Many generations of Jews followed them and still do in our days r"l.

  "Christianity,"

  RaP: For its first three centuries it was a purely Jewish cult. They required full adherence to the Torah and the Mitzvos and full conversion to Judaism before accepting geirim. It was only at the Council of Nicaea in 325 CE where all the official requirements to become a Jew in order to accept Jessus were finally officially dropped, when basically Pauline Christianity became official, and where Jesus was turned into a "god" which he never claimed to be! They then concocted the Gospels to match the later fantasy and lies and not what actually happened. It is what Jews for J and most Hebrew Christians still preach, but by now many are not born to Jewish mothers although at present hundreds of thousands of born Jews have become Christians, r"l.

  "Karaites"

  RaP: They rejected the Oral Law and Talmud but were VERY strict about accepting the Written Torah-Tanach and teachings they had from that, and existed for a long time. Saadia Gaon had a hard time refuting them and holding them at bay. They died out over time but they were still connected to Jewry albeit not as Jews in good standing. For a long time they had famous scholars and a strong mesora. They are still not regarded as "goyim" to this day.

  "and Shabsai Tzvi."

  RaP: Ah yes, the most complicated of all. He was actually a practitioner and scholar of the ARI's Kabbala and knew it very well, too well actually. He won over almost the entire Jewish world of his day to believe he was the "moshiach" in wave of unbelievable millenialism ("acharis hayamim mania"). Until a few rabbis had enough of him and created an elaborate scheme to trip him up that succeeded, they convinced the Turkish Sultan that Shabtai Tzvi (1626 -1676) wanted to dethrone him since Shbati Tzvi wanted to be "king of the world" and not just of the Jews! Given the choice of death or forced conversion to Islam he chose the latter, crashing the Jewish world around him. But scholars agree that the subsequent meteoric rise of modern Reform in Western Europe and overwhelming success of Chasidism in Eastern Europe are all directly products of Shabtai Tzvi's philosophies and remaining hidden followers who built Reform Judaism in the West and Chasidic Judaism in the East. Both Reform and Chasidism are still very much with us as strong forces today, believe it or not scholars regard them both as "denominations" of legitimate expressions of "rabbinic Judaism"!

  ReplyDelete
  Replies
  1. It is incorrect to claim the Sadducees are like Reform. Reform deny the Torah Sh Bikhtav. The Sadducees held by it fundamentally, and conducted the Temple worship for several centuries.

   Even the word of Torah Sh'b'al Peh is not without its "heretics". In the Talmud and MIshna there are stories of Tannaim who were called heretics. Akavya Ben Mehalelel was one who had a Mesora, but was killed for not abandoning his mesora. He preferred ot be called a fool than to be considered evil in the eys of Hashem even for one moment.

   Delete
  2. RaP,

   Scholars do NOT agree that the ShZ affair led to the rise of Chassidus. That was Gershom Scholem's thesis but it has since been disproven by Moshe Idel and others.

   Delete
  3. Recipients and PublicityJanuary 14, 2013 at 3:48 PM

   "James said...Scholars do NOT agree that the ShZ affair led to the rise of Chassidus."

   If so, why then did the GRA (the Vilna Gaon) refuse to meet with the Baal HaTanya, totally rejected and fought the new Chasidic movement and for good measure put them in a Cherem that still continues to this day?

   Delete
  4. Recipients and PublicityJanuary 14, 2013 at 4:05 PM

   "Eddie said...It is incorrect to claim the Sadducees are like Reform. Reform deny the Torah Sh Bikhtav. The Sadducees held by it fundamentally, and conducted the Temple worship for several centuries."

   The Sadducees too became utterly corrupted and Hellenized and faked their way through the Temple worship, holding Temple services as a corrupt "kohen monopoly" much like a mafia creates monopolies without belief in anything meaningful, just using it to rake in fortunes of wealth for personal gain (from the donations that Jews gave to the Bais HaMikdosh and its upkeep, a sample of the vastness that was left was looted by Rome.) They were eventually regarded as complete heretics (essentially they were agnostics), with the label "tzeduki" becoming one of the worst pejoratives in the normative Talmudic lexicon. A person suspected of being a "tzeduki" (Sadducee) was immediately labeled and regarded as totally unsuitable ("posul", "treif", "kofer" what have you) in all ways by the followers, i.e. the Perushium (Pharisees) of the rabbis who were part of the era of the Zuggos and the Tannaim.

   Delete
  5. It is possible for all to be corrupted. The arguments you use sound more like something JC and the new testament used. The Hashmonaim were not really followers of the Oral Law as we knwo it, they were precursors to the Sadducee sect. they had the right level of purity to defeat the Greek Syriacs, and rededicate the Temple. What happened at this stage was that they decided to take on Malchut as well, which was opposed by the Perushim - who were the precursors of the Rabbanim.
   Sadducee and Pharisee at some point would sit in the same Sanhedrin - something that could not occur with refrom or xtians. Plus, I have seen in a Mishna that there was some areas where they were in agreement with sadducees , ie in D'oraita matters, they were by and large in agreemnt with Sadducees. Again, the Reform do not accept Oraita as being Divine.

   Delete
  6. RaP,

   The GRA's refusal to meet the Baal HaTanya is not proof that Chassidus was a response to ShZ. One can disagree with Chassidus and not claim that it is Sabbatean.

   Even if he did think it was Sabbatean, that does not equal all scholars.

   It was Gershom Scholem who first theorized that Chassidus was a response to ShZ. Most modern scholars disagree with that assessment.

   I would not say tha