Sunday, October 25, 2009

Rav Moshe Feinstein:Converting Church into Shul

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן מט

בדבר בית תיפלה של עכו"ם שנחרב אם מותר לקנותו לתקנו לביהכ"נ ט' מרחשון תשי"ב. מע"כ ידידי הרב הנכבד מוהר"ר שמעון האנאווער שליט"א.

בדבר בית תיפלה של נוצרים קתולים שנחרב ע"י שרפה זה יותר מכ"ו שנה, ואח"כ תקנו אותה לבית ספר, ולפני ג' שנים נחרב עוד הפעם ונשארו רק הכותלים שהם מלבנים וצריך גם לתקן הכותלים שאין ראוין כמו שהן וכן בנין שהיה סמוך נחרב גם הוא, ולא ניכר שם שום דבר מעניני הע"ז אם יש להתיר לקנותם לעשות מהבנינים בית הכנסת אחרי שיתקנום לזה.

והנה בעצם מה שנהגו בפה אמעריקא /אמריקה/ לעשות מבית תיפלה שלהם לבית הכנסת כאשר ראיתי בהרבה בתי כנסיות והוא מחמת שסומכים על המג"א /או"ח/ בשם הרא"מ בסי' קנ"ד ס"ק י"ז, וכן ראיתי במ"ב שם ס"ק מ"ה שכתב וכמדומה שהעולם נוהגין להקל עיי"ש. אין דעתי נוחה מזה דפשוט שמאוס זה למצוה וכן מבאר שם בבאור הלכה שבאלו שהעמידו שם אליליהם יש לאסור. ולכן אף שלא באתי לאסור את אלו בתי כנסיות שכבר נעשו ע"פ הוראת חכמים, וגם בכלל בדיעבד אין לאסור כדחזינן בלולב שיצא בדיעבד אחר בטול, אלמא דטעם מאיס למצוה הוא רק דין דלכתחלה וא"כ אפשר שאחרי שהוציאו כבר הוצאה גדולה ועשוהו לביהכ"נ נחשב כדיעבד גם להתפלל בו לכתחלה אח"כ, אבל עכ"פ מפי לא תצא היתר לזה. אבל בעובדא זו שכבר נחרב ואף הכותלים הנשארים לא ישארו כמו שהן שצריכים תקון הרבה ויהיה פנים חדשות להבנין יש מקום להתיר. דהא איתא /או"ח/ בסימן י"א סעי' ח' חלוק בין המשתחוה לבהמה שצמרה פסול לציצית למשתחוה לפשתן נטוע שכשר לציצית מטעם שהרי נשתנה. והוא שיטת הרמב"ם מהא דאיפשיטא בעיא דרב"ח לפירושו בע"ז דף מ"ז שהמשתחווה לקמת חטים מותר למנחות עיי"ש במהר"מ ובכ"מ פ"א מציצית הי"א ובמג"א ובבאורי הגר"א שם /או"ח/ בסי' י"א. וא"כ גם הכא יש לדמות שיהיה מותר לעשות ביהכ"נ אחר שישתנה כשיתקנוהו שלא יהיה ניכר כלל מה שנשאר מהבית תיפלה. ואף שיש לחלק דהלבנים שנשארו לא ישתנו הן בעצמן ול"ד לחטים ונעשו קמח שנשתנה כולו ואין אף מקצת שלא נשתנה וכן בפשתן נשתנה כולו מ"מ כיון שמסתבר שהוא רק איסור דרבנן יש לסמוך שגם זה נחשב שינוי ובפרט שהרבה מקילין בכל אופן.

אבל נראה דבעת הבנין עד שישתנה לא יקדישוהו לבית הכנסת אלא לבנין חולין בעלמא ורק אחר שיתקנוהו וישתנה יקדישוהו לביהכ"נ. דהא מוכרח כן בהא דדוקא המשתחוה לחטים מותר הקמח למנחות מצד השינוי אבל המשתחוה לקמח משמע שאסור אף שג"כ ישתנה לרוב המנחות שהקמיצה היא לאחר אפיה, אלא ודאי דכיון שנתקדש למנחה קודם השינוי אסור לכן אף שהבנין יהיה לצורך ביהכ"נ מ"מ לא יזמינוהו ויקדישוהו לביהכ"נ עד אחר התקון שישתנה.

ידידו, משה פיינשטיין

6 comments :

 1. don't read hebrew, can you explain in english please

  ReplyDelete
 2. Don't have time to translate article. Basically Rav Moshe says he opposes the practice in America of converting a church into a synagogue. However if a lot of money has been spent to do it or some other great need than he would not oppose using it.
  He also suggests that it be first utilized for a neutral purpose before being used as a shul.

  ReplyDelete
 3. Recipients and PublicityOctober 26, 2009 at 7:32 AM

  "Basically Rav Moshe says he opposes the practice in America of converting a church into a synagogue"

  So how come he allowed his son Rav Reuven Feinstein to buy a huge church and property of Staten Island, in New York City and allowed it to become the larger branch of his Mesivta Tiferes Yerushalayim (MTJ) yeshiva there.

  Supposedly Rav Moshe was there and cried when they performed some sort of ritual to be "mevatel the avoda zorah" aspect of that structure by breaking one of its windows.

  Guess all this stuff about "converting" people AND things (like church buildings and properties) from being Christian to becoming truly Jewish is a tough call.

  How about the selling of Orthodox synagogues knowing that they would be "converted" ("apostacized"?) into churches by the hundreds all over the USA in neighborhoods that went bad. How come there has never been an uprtoar over that? What does Rav Moshe Feinstein have to say about it?

  ReplyDelete
 4. How about the selling of Orthodox synagogues knowing that they would be "converted" ("apostacized"?) into churches by the hundreds all over the USA in neighborhoods that went bad. How come there has never been an uprtoar over that? What does Rav Moshe Feinstein have to say about it?
  ===========================
  Quite a lot

  O.C. 1:49
  O.C. 1:50
  O.C. 1:45
  O.C. 1:51.2

  ReplyDelete
 5. Recipients and PublicityOctober 26, 2009 at 1:07 PM

  Thanks, and thanks for the new post.

  ReplyDelete
 6. Re: Staten Island yeshivaOctober 27, 2009 at 4:50 AM

  When a wall was broken down for renovations, they found dirty magazines and booze bottles that the priests had secretly been stashing.

  The building is shaped like an X-tian cross by the way.

  R' Tuvya Goldstein poskened that it is not technically ossur to wear on a cross imprinted on clothing although tziz nisht kein sheine zach. But in my humble opinion, a yeshiva shaped like a cross is really pushing it. Maybe that's why there's a poel yotzei from Staten Island of EJF prosletyzing and the strange personality cult that many of their bochurim have around a certain hanhala member.

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.