Thursday, August 16, 2018

Rav STERNBUCH

bhol

אמרו חז"ל, כינוס הצדיקים הנאה להם והנאה לעולם, ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שנפש בימי בין הזמנים בנתניה, זכה באחד הימים לביקור מהאדמו"ר מצאנז המנהיג את קהילתו הרמה בקרית צאנז בעיר. ל'בחדרי חרדים' הגיעו תמלילים משיחתם.
הראב"ד והאדמו"ר שוחחו משך דקות ארוכות, תחילה דיברו על נושא כבודם של רבנים. הראב"ד סיפר לאדמו"ר כי "היה פעם איזה דין תורה, וישבו שם הגאון רבי חיים עוזר, הגאון מראגטשוב והגאון רבי חיים מבריסק, ורצו לקרוא לאדמו"ר מלובאוויטש להעיד שם, והעירו שם שאין זה לפי כבודו של האדמו"ר מלובאוויטש לשמש כעד, והגר"ח מבריסק רצה לדון אם חייבים בכבודו מדין ת"ח או לא, אולם הגאון מראגטשוב קרא בקול רם ואמר, לרבי יש דין של נשיא וצריכים לכבדו, ונשיא אינו יכול למחול על כבודו...".
בהמשך, ציין הראב"ד לשבח את פעולותיו הגדולים של האדמו"ר השפע חיים מצאנז זי"ע, ש"בהקמת מקום תורה למען הכלל, הוא זכה מן הצד גם לעצמו, שהרי בגמ' בכתובות מבואר שהיו נוהגים לשלוח את המתים של שאר ארצות הקרובים לבבל כדי ליקבר בבבל, וביאר שם רש"י בטעם הדבר - 'מתים של שאר ארצות קוברים לבבל שיש שם זכות תורה', והיינו שזהו טוב לנפטרים שהם נמצאים בסמוך למקום תורה, וא"כ הרבי זי"ע זכה בטובה גדולה אף לעצמו על ידי שהעמיד את נתניה למקום תורה, שמקום מנוחתו נמצאת במקום טוב – במקום תורה".
"כאן בקרית צאנז זהו 'כשושנה בין החוחים'... כערבה במדבר, אני עוד זוכר איך העיר נתניה נראית עוד מהשנים ההם", הוסיף הראב"ד.
האדמו"ר, השיב ואמר, כי "המצב בעיר נתניה הרבה יותר טוב מפעם" וסיפר למארחו, כי כיום "יש מכל המינים, ישנם בנתניה אלפי יהודים יראים, בעלי תשובה, ישנם כמה ישיבות של ספרדים. ושוחחו מושכות על מעלת גודל התשובה של תינוקות שנשבו".
"נתניה היתה עיר חילונית מאד, כמו תל אביב", הזכיר בנו הגאון רבי אשר שטרנבוך, שנכח בביקור, אולם "ב"ה שהיום יש כאן גם ערליכע אידן. ופעם פחדו להסתובב בחוץ".
האדמו"ר השיב על כך ואמר כי "וודאי עדיין אינו עולם התיקון, ועוד מצפים לאליהו הנביא אשר ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אבל המצב הוטב לעומת מה שהיה פעם, וישנם כאן אלפים שמבקשים רק חינוך חרדי".

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.