Tuesday, February 7, 2017

Woman fined 40,000 shekel for false claims of abuse against husband

bhol

חוייבה לשלם לבעלה 40,000 ש"ח: תלונות השווא שלא השתלמו

תלונות השווא שלא השתלמו: בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט נגזר על אישה לשלם לבעלה סכום של 40,000 ש"ח על שהגישה נגדו תלונת שווא למשטרה והאשימה אותו באלימות שלא הייתהתלונות השווא שלא השתלמו: בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט נגזר על אישה לשלם לבעלה סכום של 40,000 ש"ח על שהגישה נגדו תלונות שווא למשטרה והאשימה אותו באלימות שלא הייתה. 

בשנת 2014, אישה הגישה תלונה במשטרה נגד בעלה כי היכה אותה ושנה לאחר מכן הגישה תלונה דומה נוספת. בעקבות התלונות נחקר הבעל, התלונה הראשונה נסגרה מחוסר ראיות והשנייה עדיין פתוחה. מאז, הספיקו בני הזוג להתגרש. 

הבעל הגיש לבית המשפט תביעת נזיקית נגד אשתו זה מכבר: נגד "תלונות השווא אשר הסבו לו עגמת נפש רבה ונזקים". בתלונה השנייה, האישה ניתקה ביודעין את 'פלטת השבת' וכן הוציאה את הנורה מהמקרר, על מנת שבעלה - שומר תורה ומקפיד על מצוות השבת - לא יוכל לאכול את סעודות השבת. 

[...]

בפסק הדין ציין השופט "פסיקתי מבוססת על העניין שבין התובע לנתבעת בלבד. מצאתי לנכון לציין האמור לעיל (הטרדת המשטרה א.ש.) ולו משום הצבת תמרור נוסף בפני כל מי שישקול פעולה דומה". בסיום הדיון החליט כי האישה תשלם לבעלה 30,000 ש"ח ובנוסף חייב אותה גם ב-10,000 ש"ח הוצאות משפט שישולמו תוך 15 יום"

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.