Monday, July 27, 2020

Mitzva can overcome mazel - Maharal

ואין מזל לישראל, פירוש שאפשר להכריע את המזל על ידי מצות, אף שאינו מתפלל כלל, רק מעצמו נהפך על ידי מצות, דעל ידי תפילה דבר פשוט דמועיל שהוא יתברך יעשה מה שירצה בשמים ובארץ, אבל כך אמר שאין מזל לישראל, דהיינו לכלל ישראל אין מזל שישלוט המזל עליהם, ואף ליחיד אם עושה מצוה דבר זה שקול... כאשר עושה מצוה אלקית נבדלת, דבר זה הוא על המזל. ואין הפירוש שלא ישלוט המזל עליהם כלל, כי הכל לפי מה שהוא, כי אם המזל כנגד ישראל מאד, צריכים ישראל זכות גדול להכריע את המזל, כמו במצרים, שהיה מורה המזל רעה, כמו שאמר "ראו כי רעה נגד פניכם", והשי"ת הפך אותו לטוב בשביל זכות אבות. מכל מקום אין מזל לישראל שיהיה שולט לגמרי עליהם, דבר זה אינו, וזה משמעות אין מזל לישראל, שיהיו לגמרי תחת המזל כמו שהם שאר האומות... (שם שם קנה ב, וראה עוד ישראל-מזל)
...כי ראוי האדם בפרט שיהיה הנהגתו לא כמו בהמה, שאין מזל לבהמה, רק הנהגת הבהמה היא טבעית, והנהגת האדם היא רוחנית, כי יש לו מזל. וכיון שיש לו מזל, המזל נראה על ידי סימן, וכן מועיל סימן שעושה למטה שיהיה האדם בטוב למעלה, שאין הנהגת האדם כמו הבהמה, שאין לה כח ומזל למעלה... לכך יסתם פיהם של דוברי שקר המדברים על צדיקים עתק, שחושבים דבר זה כמו ניחוש, ואין הדבר כן, רק שהוא סימן טוב בשעה שראוי אל זה, וכמו שאמרו ז"ל סימנא מילתא היא... (שם הוריות יב א)


No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.