Sunday, March 29, 2020

"אין להתפלל במניין": מאחורי הקלעים לפסק הדרמטי של גדולי הדור

https://www.jdn.co.il/breakingnews/1303298/


פרסום ראשון: המכתב הדרמטי שפורסם בשעה האחרונה עם ההוראה על איסור קיום מניינים הגיעה לאחר שהבוקר הגר''י סילמן חייג לרה''י הגרי''ג אדלשטיין והביא בפניו את קצב ההדבקה המסוכן בעיר, הפסק הועבר למרן שר התורה שהורה להוציא את המכתב
בשעה זו יוצאים רבני העיר בני ברק במכתב חריף בו הם פוסקים בצורה נחרצת כי על דעתם של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א "יש להחמיר את אמצעי הזהירות ואין לקיים כלל מנינים לתפילה גם לא במקומות פתוחים, וכמו"כ אסור ללמוד בבתי כנסת ובתי מדרש רק כ"א ילמד בביתו".
 

1 comment :

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.