Saturday, February 16, 2019

העמק דבר שמות פרק כז פסוק כ

כ) ואתה תצוה וגו'. כלל פרשה זו נפלאה, לבד לשון ואתה תצוה שכבר עמדו הראשונים ע"ז, עוד עיקר הפרשה אין כאן מקומה בתוך מעשה המשכן, ויותר היה מקומה אחר מעשה המנורה עכ"פ, גם לשון ויקחו אליך, אינו מבואר מה זה, והרמב"ן כ' שהזהיר שיביאוהו לפניו ומשה יראה אם הוא זך וכתית כראוי, ואינו אלא פלא, וכי לא נאמנו פקידי המשכן על זה, ומה יהיה אחרי מות משה, עוד יש להעיר על מאמר חז"ל בויקרא רבה ס"פ אמור פל"א עה"פ צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, הה"ד ראשך עליך ככרמל וגו' מלך אסור ברהטים, ומפרשי מלך זה משה כו', ומסיים אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה מלך עשיתיך ואין דרך מלך לעשות בעצמו צו לאחרים לעשות בשבילך, וזה מדרש פליאה והלא כל התורה בא בצווי משה לישראל בשם ה' ולמה זה נתעוררו לדרוש כן בזו הפרשה, ומה שייך מצות המעשה למשה יותר מלכל ישראל. אבל יסוד הדבר למדנו ע"י ביאור עוד מאמר ברבה פ' זו ואתה הקרב אליך, הה"ד לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ואתה הקרב אליך הרע לו כו' א"ל תורה נתתי לך שאלולי היא לא בראתי עולמי כו', והנה לא נודע עיקר התרעומת מנ"ל לחז"ל שהרע למשה, ותו אם הרע למשה אין זה פיוס כ"כ, שהרי אינו דומה כהונה שהיא לאהרן ולזרעו ואין לזולתו חלק בה, משא"כ התורה ניתנה לכל ישראל כמו למשה ולזרעו, אלא משה בעצמו היה שליח וזכה שתינתן על ידו, ואין זה שייכות לזרעו כלל. אלא הענין בכל זה דיש לדעת דאור התורה שהוא תכלית המשכן ועיקר המשרה שכינה בישראל, בא בשפע ע"י אמצעות שני כלי קודש, היינו הארון והמנורה, ונשתנו פעולותיהם, הארון בא ליעוד הדברות שבכתב וגם לצווי בקבלה בע"פ וכמש"כ לעיל כ"ה כ"ב, ועדיין אין בזה כח הפלפול והחידוש שיהא אדם יכול לחדש מעצמו דבר הלכה שאינו מקובל, ולזה הכח הנפלא שנקרא תלמוד ניתן כח המנורה אשר נכלל בו שבע חכמות וכל כחות הנדרש לפלפולה של תורה, וכל זה נכלל בכפתורים ופרחים, עד דאי' בב"ר פצ"א ר' טרפון בשעה שהיה שומע דבר מתוקן היה אומר כפתור ופרח, ושיח רבן של ישראל ללמדנו בא שמה שתלמיד ותיק מחדש דבר טוב הוא ע"י כח שנרמז בכפתור ופרח של המנורה, ועל כן בבית שני שרבו ישיבות והעמידו תלמידים הרבה להויות דאביי ורבא שהוא התלמוד, מש"ה נתחזק כח המנורה ע"י נס דחנוכה, וע"ע להלן ל"ט ל"ז שהראיתי לדעת שמרומז גם זה בתורה, והיינו דאי' בברכות דנ"ז הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנא' ויקחו אליך שמן זית וגו'. עוד ראוי לדעת דמשה ואהרן היו נחשבים לחברים כדתניא באדר"נ פכ"ז ומנין שכבוד חבירו יהא חביב עליו כרבו שנא' ויאמר אהרן אל משה בי אדוני, והלא אחיו הקטן ממנו היה אלא עשאו רבו, והטעם בזה דאע"ג שאהרן היה נצרך לגמרא דמשה מפי ה' מכ"מ אחר ששמע שוב לא היה נצרך לו לסברא, והיה גדול בישראל כמשה, אלא שגדולתם בתורה לא היה באופן אחד, דכח משה היה נעלה בכח הפלפול לחדש דבר מה שלא שמע בקבלה, ע"י ההכרח והפלפול, וכדאיתא בנדרים דל"ח לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ומסיק ההוא לפלפולא בעלמא, ואהרן היה נעלה בכח הסברא לדמות מילתא למילתא ולכוין האמת, וזה על פי דבר ה' לאהרן בפ' שמיני ולהורות את בני ישראל, ועיקר ההוראה בשעתו אי אפשר לחדש כל שאלה בפלפול אלא ע"י סברא ולדמות מילתא למילתא, ובזה הכח היה אהרן יחיד באותו דור עד שעלה פעם אחת על משה במעשה דשעיר החטאת, וע"ע מש"כ בס' במדבר בפרשת מקושש ובס' דברים י' ו' שהיו משה ואהרן שני ראשי סנהדראות בישראל זה בכחו וזה בכחו, ואחר שמשה היה מיוחד לכח החידוש והפלפול ע"כ נדרש לו ביחוד כח המנורה שיאיר לו הדרך להגיע לאמת, והיה ראוי שמשה יעסוק בעצמו בהכנת השמן, אלא שישראל עשו צרכי משה, כ"ז למדו חז"ל ברבה פ' אמור הנ"ל דלהכי כתיב ויקחו אליך היינו בשבילך, אלא מ"מ צו את בני ישראל ולא אתה בעצמך מפני שאתה מלך, [אכן אחר שנתן משה לישראל מדה זו של הפלפול בעבר הירדן כאשר יבואר ריש ס' דברים, שייך מצוה דמנורה לכל ישראל], זהו כלל ביאור אותו מאמר, ובפ' אמור הוספנו בזה לפי הענין. ומעתה אנו באים בדרך ישר לבאור מאמר חז"ל כאן שנתקשה לחז"ל סמיכות הפרשיות, וכמו שקשה לנו, והעלו חז"ל שכל זה בא פיוס למשה, דקודם שאמר ה' למשה ואתה הקרב אליך וגו', והודיעו מעלה הפנימית שהכינו הקדוש ברוך הוא לאהרן לקדושת העבודה, הקדים ה' מאמר זה למשה שהוא פיוס בזה שזה החלק הנעלה של החידוש והפלפול, ניתן רק למשה ולזרעו עד שאני מזהירך שאתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך וגו', שהוא שייך אך אליך, ובזה גדול כחו מכח אהרן, דאע"ג דכח אהרן גם בתורה רב בסברא ובהוראה, מ"מ אינו דומה מעלת כח החידוש לכח ההוראה, באשר ההוראה הבאה מכח דמיון מילתא למילתא אינו מוכרח, ואפשר שיבא רעהו וחקרו וידמה באופן אחר(א), ובזה נתפייס משה, והיינו שהביא המדרש מקרא לולי תורתך שעשועי וגו', ואין פי' שעשעי לשון שחוק ושעשועים ח"ו, אלא כמהפך ומסלסל בהם כמו אדם המשתעשע בדבר, וזהו דרך הפלפול: 

1 comment :

  1. Kalonymus AnonymusMarch 1, 2019 at 3:12 PM

    Rabbi Cardozo explains his radical views (was my rebbe in yeshiva)

    https://blogs.timesofisrael.com/my-controversy-with-the-mainstream-orthodox-community/

    ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.