Sunday, September 6, 2015

Rav Ahron Schecter strongly criticizes Bnei Brak's handling of the Meir Seminary

Kikar Shabbat

הסערה סביב סמינר מאיר בבני ברק לא נרגעת. הגאון הרב אהרון שכטר שיגר מכתב זועם לראש העיר חנוך זייברט, בו הוא טוען כי זייברט הפר את הסיכומים עמו. המכתב נשלח כהמשך לשיחת טלפון שהתקיימה ביניהם ביום שישי לפני שבוע.

בשיחת ועידה שנערכה בין זייברט לגר"א שכטר וראשי ישיבות מגדולי ישראל שבארה"ב, ביקשו ממנו ראשי הישיבות שלא לתת יד למהלך שמתבצע נגד דעתו של הרב מאיר. בתגובה התחייב להם זייברט כי לא ינקוט בצעדים ללא הסכמתו הברורה של הרב מאיר וכי לא יסתמך על שמועות אלא ייפגש בעצמו עם הרב מאיר כדי לשמוע את דעתו.

אולם ביום שני, כשהתברר לגר"א שכטר כי זייברט הפר את הבטחתו וחתם על מינויה של הרבנית בורנשטיין למנהלת הסמינר למרות ביקורו בבית הרב מאיר, שם שמע על התנגדותו למינוי הגברת בורנשטיין, כמו גם את הדרישה למנות לסגניתו את הרבנית אריאל באופן זמני, שלח הגר"א שכטר את מכתבו החריף לחנוך זייברט בו הוא דורש ממנו שוב לקיים את הבטחתו ולבטל את מינוי הרבנית בורנשטיין.
[...]

1 comment :

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.