Wednesday, November 17, 2010

Rav Moshe Chagiz - concerning authorship of Zohar

משנת חכמים (ס' של"ב): ובגדר אהבת החברים ומעלתה נקבלה האמת ממי שאמרו. כי האמת יורה דרכו דמסדר ומחבר ספר הזוהר הקדוש, דודאי אדם גדול היה דבאו לידו הקונטריסים, ומן השמים זכו אותו להוציא לאור תעלומות חכמה רמה ונעלמה והא סדרי הקונטרסים על סדר הפרשיות. אך לא חלילה רשב"י, או רבי אבא, עשו סדר זו הנמצא בידינו. כי זה טעות ושטות מפורסם, כעין אותם הסוברים שאנו מאמינים דבר שאינו. שהתלמוד כמו שהוא מסודר אצלינו, היה אצל אברהם אבינו דבר שלא עלה במחשבה אצל עם ה' נושא משך הזרע, ואנו תל"י יודעין שלשלת ספר יוחסין של כל התורה שבע"פ איך ומה נשתלשלה ובא לידינו מיד לפה אל פה, עד משה מפי הגבורה.

משנת חכמים (ס' של"ג):
ומה שתמצא לרז"ל שאמרו דאברהם אבינו קיים כל התורה אפילו עירובי תבשילין אינו אלא על האופן שכתבתי בהקדמתי הראשונה לספר אלה המצות. שהכל נתגלה לאברהם אבינו כמרז"ל על פסוק וה' אמר הכסה ני מאברהם עי"ש. כדי לסתום את פיהם של המקנטרין שחושבים אותנו לשוטים ולפתי מאמין לכל דבר, וחלילה לעם חכם ונבון להבין הא דאמרו על פסוק ואתנ' לך לוחות, אלו עשרת הדברים תורה, זה מקרא והמצוה זה משנה אשר כתבי אלו נביאים וכתובים, להורותם זה גמרא שכולם נתנו לשמה בסיני. דר"ל כך כמו שהוא אצלינו במכתב דזה שקר מפורסם. דהרי קודם רבינו הקדוש כל דברי התורה שבע"פ לא היה רשאי להעלותם בכתב, א"כ נתינה זו שנתן למשה אינו אלא דפה לפה גילה לו הקב"ה דור דור ודורשיו. וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ורוב כל אותה קבלה היא מה שנשארה ומצויה אצלינו מאומתת ומאושרת ומקויימת אשר אין לנו במה להסתפק עליה הכל כמו שכתבתי שם בהקדמה הנזכר.

משנת חכמים (ס' שלד):
אף הכי בחבור נורא זה מספר הזוהר אין להסתפק בעיקרן של דברים כהוויתן שיצאו מפי רשב"י וחבריו, ולכן המהרהר אחריו כמהרהר אחר השכינה, אך המסדר  עשה התקשרות הדרים כאשר עליו ובאו לידו על נכון כדחזי במאמר שהבאתי לעיל בסעיף שכ"ט.2 comments :

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.