Tuesday, July 28, 2015

שקד: "ישראל לא תהפוך מקלט לסרבני גיטין"

Bhol

שרת המשפטים הבטיחה הפעלת סנקציות נגד סרבני גט לנשיא 'ועידת רבני אירופה', הגר"פ גולדשמידט


"חשוב לטפל בנושא סרבני בתי הדין באירופה. סבלן של העגונות הדיר שינה מעיניהם של שלוחי הציבור, רבנים ודיינים, לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו נעשה כל שביכולתנו להקל על סבלן – לא נסכים שישראל תהפוך למקלט לסרבני גיטין באירופה", כך אמרה שרת המשפטים איילת שקד לנשיא 'ועידת רבני אירופה', אב"ד ורבה של מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט שנועד עימה בירושלים.

הצעת חוק בעניין שגובשה על ידי הרבנות הראשית לישראל ו'ועידת רבני אירופה' הגיש בקדנציה הקודמת ח"כ אברהם מיכאלי והיא הוגשה מחדש לאחרונה ע"י הח"כים בכנסת הנוכחית; יעקב מרגי, עליזה לביא וינון מגל.

לפי ההצעה, יופעלו סנקציות וההענשה כלפי סרבני בתי הדין באירופה, עפ"י החוק הישראלי והבינלאומי, ע"י סמכות שיפוטית, נגד אנשים אלה שיגיעו לישראל, כפי שהציע ביה"ד הרבני הגדול בשנת תשס"ד.

בדברי ההסבר להצעה"ח נכתב: "בעוד שבישראל לבתי הדין הרבניים כוח שהוענק להם ע"י המדינה להטיל סנקציות על אנשים אשר מסרבים להחלטות בית הדין, הרי שבגולה, הם מתעלמים כליל מהחלטות בתי הדין, אשר להם אין כוח משפטי תופס – דבר שגורם להם להיות חסרי שליטה.
[...]

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.