Tuesday, October 23, 2012

Rav M Klein:Criticizes Hanhagos HaBayis (marriage)

Mishneh Halachos (9:311) on Hebrew Books

Review article from Bar Ilan U discussing this teshuva

A devastating critique of a sefer Hanhagos HaBayis (1972) which presented the idea that shalom bayis is solely dependent on the husband and that the wife's behavior is merely an indicator of the husband's spiritual perfection. Rav Klein shows that the Torah sources cited as support for the thesis in fact say just the opposite or are badly distorted by Rabbi Travis. Rav Klein claims that the sefer is a reflection of feminist psychology and explains in detail the errors of the sefer as well as describing the correct view of marriage from Torah sources. The sefer received haskomas from Rav Yaakov Kaminetsky and the Bedatz. The Bar Ilan U review of both the book & Rav  Klein's critiue is I linked to above.

מע"כ החכם המשכיל וכו' הרה"ג ר' צבי דוב טראוויס נ"י מאנסי נ"י. אחדשה"ט בכבוד הראוי לו.

ספרו המכונה הנהגת הבית קבלתי בזמנו ועברתי בו מקופיא ומצאתי בו כמה ענינים שהם לא לפי דעת תורה וההשקפה המקובלת לנו מאבותינו ורבותינו בהנהגת עניני ובניני הבית וגם נגד ההלכה בכמה מקומות האמנם כיון שלא היה אז זמן לעיין יותר אמרתי אולי משגה הוא ולכן לא כתבתי לו שום דבר עד שאתפנה קצת לעיין בו יותר, בינתיים בקרו אצלי כמה בני תורה ומתלמידי הישיבות וסתם בעלי בתים יראי ה' ובקשו ממני לכתוב דעת תורה בענינים אלו שראו בספרו הירוס בחיי המשפחה המקובלת אצלנו, שוב פנו אלי כמה מראשי ישיבות ורבנים ובקשו שאכתוב דעת תורה בענינים אלו כיון שראו בספרו שיכול להזיק ולהכשיל ח"ו בעיקרי התורה וכ"ש לצעירי הצאן אמרתי הגם כי אני טרוד מאד התפניתי לכתוב למע"כ מכתבי זה קצת להודיעו בכמה ענינים שלפענ"ד הם היפוך ההלכה ודעת תורה וההשקפה המקובלת אצל בני ישראל היראים והחרדים לדבר ה' ובהנהגת ביתם זו נשותיהם ולא אוכל להאריך בכל פרט דא"כ הייתי צריך לכתוב ספר חדש אבל מהמיעוט ידון על הכלל כולו ויאמין לי ידידי כי ח"ו אין לי שום כוונה בלתי רצויה כי אינני מכיר את מע"כ ולא דברתי עמו ולא ראיתיו עד הנה ולכן אין לחשדני שיש בזה איזה נגיעה או פגיעה אישית ח"ו לא מיניה ולא מקצתיה אלא למען ה' ותורתו וקדושת וטהרת ישראל וצנועת הבית הנני רואה לחוב להעיר במה שלפענ"ד צריך להעיר ולתקן. ולא פרסמתי הדברים כי חשבתי יותר טוב לכתוב למע"כ ובעצמו יתקן וממילא יהי' בדרך כבוד.

והנה פשוט מאוד שאין לך דבר גדול מלעשות שלום בין איש לאשתו ולא מצינו בכל התורה שהתיר הקדוש ברוך הוא ששמו ימחק אלא כדי לעשות שלום בין איש לאשתו והרמב"ן ז"ל בפ' נשא עה"פ ואת כי שטית כתב וטעם ואת כי שטית כי אין בכל משפטי תורה דבר תלוי בנס זולתי הענין הזה שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל בהיותם רובם עושים רצונו של מקום כי חפץ למען צדקו ליסר הנשים שלא תעשינה כיתר העמים ולנקות ישראל מן הממזרות שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם והכלל שהוא נס וכבוד לישראל ע"ש באריכות, ופשוט דהטעם הוא בזה גם כמש"ל כדי לעשות שלום בין איש לאשתו ומי שיש בידו לעשות שלום ודאי שכרו מרובה מאד, אמנם אין לוותר בשביל השלום על דרך התורה ודרך דת משה בשביל זה והרי קיי"ל העוברת על דת משה יוציא ויתן כתובה ועיקר השקאת סוטה היתה לברר שלא נטמאה ואם נטמאה קבלה עונשה המגיע לה וכן פשוט דבכל שאר ענינים נמי ח"ו אין לנו לוותר על מצוות וחיובי תורתינו הקדושה ודת משה ומנהגי ישראל בדרכי הצניעות וקדושה בשביל ובכדי לעשות שלום בית ואם האשה או הבעל לא יסכימו לשלום ולדור ביחד רק באופן שהוא או היא יפסיקו לקיים מצוות ה' או דת משה או לשנותם לפי רצונם עליהם אמר הכתוב גרש לץ ויצא מדון ובגמ' כתובות ע"ב חשב במשנה אלו יוצאות שלא בכתובה ואחת העוברת על דת משה ויהודית ונפסק להלכה ברמב"ם פכ"ד מה"א ובש"ע א"ע סי' קט"ו ע"ש באריכות.

שו"ת משנה הלכות חלק ט סימן שיא

והנה עיינתי בספרו הנ"ל ודפדפתי בו וראיתי שרובו ככולו בנוי על שיטות המדעים החילונים הנקרא (סייקאלאדזשי בלע"ז) הגם כי שכל את ידיו בהקדמת הספר וכתב שכל דבריו והיסודות בנויים על פוסקים גמרות מדרשות, אמנם הרואה יראה למעשה אינו כן ואדרבה מתחלתו ועד סופו על פי רוב אם לא על הכלל כולו הוא היפוך דרך המסורה ושיטת חכמי המשנה והתלמוד ראשונים ואחרונים מפרשי התורה ונושאי דגלה וברוב מקומות הוא כותב גם נגד ההלכה המפורשת מבעלי הש"ע ונושאי כליהם, וכ"ש שהוא היפוך מדרכי הצניעות והפרישות והקדושה לפי מה שביארו לנו בזה חכמי האמת בעלי המסורה והקבלה האמתית מפי צדיקי אמת גאונים וחכמים שהם בנויים על תורת אמת על הפסוק קדושים תהיו ודרשו חז"ל קדש עצמך במותר לך שהוא מצות עשה ועיין רמב"ן עה"ת ריש קדושים דיש נבל ברשות התורה מלבד שהרבה דברים הם נגד ההגיון האנושי כאשר דברו אתי גם מבעלי האומנות (סייקאלאדזשי בלע"ז) שאמרו ג"כ שהוא נגד הגיון האנושי אפילו לפי הבנתם. עכ"פ רוב הדברים נבנו על יסוד חכמי האומות הנ"ל והיפוך דעת תורה כאשר אי"ה אבאר להלן.

ובאמת כי כן ראיתי גם בהסכמת ידי"נ הגאון הצדיק המפורסם מרן ר' יעקב קאמינעצקי שליט"א ראש ישיבת תו"ד שכתב וז"ל ואף על פי שאין לי ידיעה בחכמה זו וכו', ודקדקתי מה כוונתו שאין לו ידיעה בחכמה זו דאם כל דבריו בנויים על חכמת התורה כמבואר בספרים והלא מוחזקני בהגאון הנ"ל שליט"א שהוא בקי בכל חדרי תורה וא"כ מה זה שאמר שאיני בקי בחכמה זו אבל פשוט דבכיון כתב שאין לו ידיעה בחכמה זו שהיא חכמה שיצאה מבטן אחר ולא חכמת התורה והוא מה שקורין (סייקאלאדזשי) ולכן שפיר כתב שאין לו ידיעה בחכמה זו שהרי לא למד הגאון שליט"א בחכמת האומות ובבתי ספר שלהם, אלא האומר חכמה יש בעכו"ם תאמין ולכן כתב חכמה זו אבל פשוט שאם יש בזה ניגוד לתורתינו הקדושה ח"ו לסמוך עליה ואין להאמין, והגאון שליט"א סמך עצמו על מע"כ שמכירו שכוונתו לטובת הכלל ועוסק בחכמה זו ודאי יעשה כפי הראוי וע"פ התורה וא"כ כיון שלא כתב ע"פ התורה גם הסכמתו אינה כלום. גם בהסכמה שניה שיש לו מהבד"ץ כנראה שלא ראו הספר ועצם הענינים שהרי כתבו הם בהסכמה רק שהוגד להם בשבח שהגיע להם ע"י כתבים אבל לא ראו עצם הענינים אמנם על זה לא אוכל לדון כי לא ידעתי בבירור ולכן לא אחליט עד שיתברר לי. 


16 comments :

 1. Would just love to know which roshei yeshiva asked him to write daas torah about the matter.

  ReplyDelete
  Replies
  1. He was a rosh yeshiva himself. (In addition to being a posek.)

   Delete
 2. Rabbi eidensohn.shlita. perhaps you are. Not aware who this rabbi travis is. Well for one he was told by many at the time not to publish that sefer. Numbber 2. travis was arrested by the feds for fooling around with some of his patients and sat for almost 6 years. So please dont bring no rayos from this travis guy

  ReplyDelete
 3. The only information you get from the extract you published here is

  1) that R. Klein did not read the book (he merely leafed through it)

  2) that he does not approve of it because he thinks it is not rooted in torah.

  But it does not say why and it does not cite the contentious ideas....

  ReplyDelete
 4. Well, it is not really astonishing that he does not bring up any actual point to criticize: how should he without having read the book?

  I might be a bit outdated, but I still think it is necessary to READ a book in order to write a serious book review. Or at least he should say: "when I leafed through it, I stumbled on this and that which is so outrageous that I won't read it".

  He could have written this review without ever having opened the book.

  ReplyDelete
  Replies
  1. You obviously did not read Rav Klein's teshuva - I just published the beginning - the rest is accessible from the Hebrew books link.

   the Bar Ilan review acknowledges the accuracy of Rav Klein's criticims

   Delete
  2. You obviously posted a wrong link, since on the link you posted, just 1/2 page can be found, less than what you published here.

   Delete
  3. I don't understand your problem - the link to Hebrew books is to the entire teshuva -

   Delete
 5. Daas Torah, in your previous posting you cited Eruvin 41b:
  "However according to the view that it is a mitzva to divorce her so why include it in this list in the first place? In order to lovingly accept the suffering [since it atones for his sins – Rashi]"

  Doesn't Eruvin 41b suggest that on some level, the wife's behavior is indicative of the husband's spiritual perfection? Even so, there is still a major distinction between Chazal and l'havdil the feminist shita. Chazal would likely consider a wife's abuse of her husband to be an aveirah for which she'll be punished, whereas the feminists would absolve her of any wrongdoing - she's only an innocent "mirror" of her husband.

  ReplyDelete
 6. I couldn't read the article cuz I don't know hebrew so well.
  But how can one say that it's a books based on feminist psycology, saying that "the wife's behavior is merely an indicator of the husband's spiritual perfection"...isn't it shovinistic and not feministic.....
  YP

  ReplyDelete
 7. Even if it is not always accurate that shalom bayis is based solely on the man's behavior (and spiritual state), it can be useful for men to think that. We are taught that every person should imagine that the world was created for him. If the man thinks shalom bayis problems are caused by his wife he will criticize her and turn her away from him further with his negative attitude. Of course, there are things women should do and not do, but this is not something men should know about so they can correct their wives. This is why R' Arush has separate shalom bayis books for men and women.

  The "mirror" idea that another person's behavior merely mirrors one's own fault is not some feminist theology. I believe I've seen the same idea in many old chassidic works (even including works attributed to the Besht.)

  ReplyDelete
  Replies
  1. A relationship built on false ideas is problematic - especially when theose beliefs are not in accord with the Torah.

   The comparison with the world being created for him is a good example. That assertion is meant literally while your belief that man are solely responsible is totally arbitrary since there are others ways of achieving the same result.

   Delete
  2. @Yeshaya - "If the man thinks shalom bayis problems are caused by his wife he will criticize her"

   Just because the husband may think the wife is causing problems, that doesn't compel him to criticize her like R. Arush's theory falsely assumes. Why doesn't R. Arush advise the husband to consult a rav or a chacham who will decide whether tochacha should be given to the wife?

   In R. Arush's system, it seems like "aseh l'cha rav" and the Shulchan Aruch have been deleted from the marriage relationship, and instead the wife has become the husband's rav and Shulchan Aruch for all practical purposes.

   This is Torah marriage?

   Delete
  3. Emes and R' Eidensohn: Have you read R' Arush's book? He cites many sources. The idea that he says the wife is the husband's rav and Shulchan Aruch is way off. He never says to follow her halachic views. Read the book and give his ideas a chance. And have your wife read the women's version and then ask her if she's supposed to be his rav or shulchan aruch. I think she will say no! In fact, at least one woman I know who has read it has been offended because it wasn't feminist.

   Delete
  4. Does the women's version of R Arush book advise women to follow their husband's halachic directions, as she should?

   Delete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.