Sunday, August 17, 2008

Chabad - Rebbe & prophecy/R' Gil Student

Rabbi Gil Student just sent me his article concerning the Lubavticher Rebbe and prophecy which was recently published in Beis Yitzchak - a Y.U. publication. He agreed for me to post the summary of the article. The complete edition of Beis Yitzchak is available for free download

בפסק דין שבו התחלנו דברינו אמרו שהאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל היה נביא ורמז שהוא המשיח. לפיכך חייב כל א' מישראל מדין של אליו תשמעון להאמין שהוא מלך המשיח ולקבלו. והנה נתבאר שאין נבואה בחוץ לארץ וכמאמר הספרי מקרבך ולא בחוץ לארץ ע"כ והאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל אף פעם לא היה בארץ ישראל. ועוד שנביא צריך לתת אות להבא או צריך נביא אחר להעיד עליו ולא מצאנו זה בהאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל. ואף גם זאת צריך כל זה להיות בפני הסנהדרין ואנו אין לנו ב"ד של סמוכים. ועוד שלפי הרמב"ם המצוה של אליו תשמעון שייך אך ורק לנבואה שנאמרה מאת ה' ולא למאמר הנביא מאת עצמו. והיכן ראינו שהאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל אמר נבואה בפירוש ולא דבר מדעת עצמו. וג"כ הלא כבר פסקה הנבואה בתחילת בית השני ואינה חוזרת עד שיבא אליהו. וא"כ מתוך שלדאבונינו עדיין אליהו לא בא א"א להאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל להיות נביא. וכמו שאמר הרשב"א בתשובה ח"א סי' תקמח וז"ל ואף בתלמידי הלל הזקן שהיו קדושי עליון גדולים בחכמה ובחסידות אמרו ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה אלא שאין הדור ראוי לכך. ואפשר דורו של הלל ותלמידיו החסידים לא היה ראוי ודורנו זה ראוי עכ"ל. ואם בדורו של הרשב"א שהם כמלאכים לא כל שכן בדורנו שאנו כבני אדם. אלא לצערינו איו לנו נביא עד שיבא אליהו בבא"ס.

15 comments :

 1. The complete edition of Beis Yitzchak is available for free download at YUTorah.org at
  http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/725402/_Editor_Beis_Yitzchak/Beis_Yitzchak_Volume_40

  ReplyDelete
 2. Having just completed reading through R' Student's excellent article, I was gratified to find that my contention, that a navi requires confirmation from a formal beis din, to be one of R' Student's arguments.

  Moreover, R' Student argues that such confirmation requires the Sanhedrin (and he brings a proof from a teshuva of R' Hai Gaon).

  In the latter part of the article, R' Student relies heavily on the coming of Eliyahu Hanavi to resolve a number of difficulties with reinstating prophecy and semicha. While this is pretty standard fare, one issue it raised in my mind is, how will we halachicly identify Eliyahu? After all, it isn't as if we know what he looks like! What practical difference is there between a person who claims to be a prophet and a person who claims to be Eliyahu the Prophet? Would the claim to be Eliyahu Hanavi require less evidence?

  ReplyDelete
 3. How about a Post on Tu'BAv
  And Bnos Yerushlayim used to Dance in front of boys?
  Then You can talk about Agudah dances on the Boats?

  ReplyDelete
 4. Eventough I dont believe that a Rabon Shel Yisroel as the Lubavitcher Rebbe needs in emuna vedieos acceptance from the briker rov. but for the sake of you shouldnt think that you and Gil that is defending the zoo rabbi with all his might are the new kanoim of our genaration.
  so he writes in in his sefer al Torah on the posuk Novie Bekirbecho .. that we have a promise that klal yisroel will always have in every genaration neviem..
  Regarding Nevim in chutz Learetz Tosfos writes in Baba Basra page
  15:that Yermiah was in Mitzraim and there he said many nevious and we dont ever see that he returned.

  ReplyDelete
 5. 1. The zoo rabbi is closer to the truth than those who banned him. I think that Rav Slifkin might have an illuminating perspective on who the kannaim of our generation are.
  2. Yirmyahu became a prophet in Eretz Yisrael.
  3. R. Gil's Eliyahu argument is weak. The Rambam brings that it is not so clear what his future coming means. His return and the return of Nevuah might be identical.

  ReplyDelete
 6. Anonymous said...
  "Eventough I dont believe...(????)"

  Although, honestly, I could not figure out most of what Anonymous was saying, I will briefly respond to his last comment regarding nevuah outside of Eretz Yisrael.

  The seforim indicate that, although it was possible (albeit rare and difficult) for a navi to receive nevuah outside of Eretz Yisrael, the initial prophetic experience of a navi had to be in Eretz Yisrael. (See Rashi on Yechezkel 1:3)

  Therefore, the fact that the late Lubavitcher Rebbe was never in Eretz Yisrael does raise serious questions.

  At the same time, the Rambam does not mention this as a requirement for a navi, which may indicate that it is not a halachic obstacle and could, possibly, be overridden.

  P.S. Rabbi Eidensohn, I apologize for the double comments above. I must have hit the "Publish" button twice.

  ReplyDelete
 7. First of all, Yechezkel was in Bavel (in Tel Aviv amongst other places!) so Chazal explain that nevuah can indeed happen outside Israel but that the first prophecy must occur within Israel so he probably had some unrecorded prophecy before he was exiled.

  Secondly, get some grammer!

  ReplyDelete
 8. Moshe
  From tosfos you see that he doesnt need at all the condition of Eretz Yisrel

  ReplyDelete
 9. The Lubavitchers would probably answer that Eretz Yisrael in Galus is also New York (lehavdil)

  I think they said "Macht Do Eretz Yisroel"

  Yehoishophot will know where this concept is discussed in full.

  ReplyDelete
 10. In respect of what I had just posted, I found this on the net.


  בפרשת75 היום נאמר76 "והי' המקום אשר יבחר ה' אלקיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו וגו'", ומפרש רש"י שהכוונה היא על ירושלים.

  והקשה בספר החיים (לאחי המהר"ל בחלק גאולה וישועה77: למה לא נאמר בשום מקום בתורה "ירושלים" בפירוש, אלא רק סתם – "המקום אשר יבחר ה'"?

  ומתרץ, ש"בכל מקום מוקטר מוגש לשמי"78, היינו, שלאו דוקא בירושלים, אלא בכל מקום שיהודי מתפלל להקב"ה, הרי זה מקום שהקב"ה בוחר בו. ולכן מתפללים לצד ארץ ישראל, לצד ירושלים, לצד המקדש, לצד קדשי קדשים ולצד הארון79, כיון שגם בכל מקום, אפילו בחוץ לארץ בגשמיות, ישנו הענין דירושלים.

  ומה שאמרו "כל הדר בחוץ לארץ כאילו אין לו כו'"80 – ממשיך בספר החיים – הרי זה "הדר" דוקא, ד"דר" פירושו בקביעות, היינו, שיושב בחוץ לארץ בקביעות ולגמרי אינו חושב אודות הגאולה, אבל כאשר גם כשיושבים בחוץ לארץ חושבים אודות משיח וארץ ישראל, וכמו בשעת התפלה שפונים לצד ארץ ישראל, אזי בכל מקום שבו נמצאים הרי זה המקום אשר יבחר ה'.
  כיון שהפירוש הפשוט בפסוק "והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם", הוא, ההליכה אל בית המקדש, המקום המקודש ביותר מכל ארץ ישראל שהיא המקודשת מכל הארצות91 – איך למדים מזה ההוראה ע"ד ההליכה לכל מקום שבעולם, גם בחוץ לארץ, ועד לפנה נדחת, כדי לפרסם אלקות בעולם

  והביאור בזה – שהיא הנותנת – שהכוונה העליונה היא שהעולם כולו יהי' בדוגמת בית המקדש:

  "יבחר ה' אלקיך", "בחירת השם יתברך ונחת רוח ועשיית רצונו"92 – קאי על כללות העולם, כדרשת חז"ל93 על הפסוק94 "שוקיו עמודי שש", "זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראותו", וכמארז"ל95 "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים", שעוה"ז התחתון שאין תחתון למטה ממנו יהי' דירה, משכן ומכון לשבתו ית', בדוגמת השראת השכינה בבית המקדש


  וענין זה נעשה ע"י כללות מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, שעיקר העבודה בזמן הגלות היא בחוץ לארץ,

  – ששם נמצאים רוב מנין ורוב בנין של בנ"י, ושם הוא עיקר גילוי התורה ע"י גדולי ישראל, ולדוגמא: הבית-יוסף, שחיבר השולחן-ערוך שלאורו הולכים כל בית ישראל, חי רוב שנותיו בחוץ לארץ, וכן הרי"ף הרמב"ם והרא"ש, ג' עמודי ההוראה שעליהם יסד הבית יוסף את פסקי השו"ע, חיו בחוץ לארץ, וכן האריז"ל שעל ידו התחיל גילוי פנימיות התורה חי רוב שנותיו בחוץ לארץ, וכן הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שני המאורות הגדולים, חיו וגילו תורת החסידות בחוץ לארץ דוקא96 –

  לעשות מחוץ לארץ ארץ ישראל97, ועד להקדושה הכי נעלית שבארץ ישראל עצמה – בית המקדש.

  וזהו גם הדיוק "לשכן שמו שם" – "כמה שכתוב98 בכל המקום אשר אזכיר את שמי"{92} – שבכל מקום שמגיע יהודי, אפילו יהודי אחד בלבד (כמארז"ל99 "ומניין אפילו אחד, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי"), ה"ה פועל "לשכן שמו שם", "אזכיר את שמי", שם המפורש שניתן רשות להזכירו בבית המקדש, שמתגלה בכל העולם כולו, כמ"ש100 "ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד", "כשם101 שאני נכתב כך אני נקרא"102.


  91) כלים פ"א מ"ו ואילך. רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ז הי"ב ואילך.

  92) או"ת להה"מ עה"פ (נו, רע"ג.

  93) במדב"ר רפ"י. וש"נ.

  94) שה"ש ה, טו.

  95) ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו. ובכ"מ.

  96) ולהעיר, ששניהם רצו ליסע לארץ ישראל, ובסופו של דבר נשארו בחוץ לארץ (ראה שד"ח שיורי הפאה מערכת ג' כלל ז' בסופו (כרך ח א'תשיט, ד. – בנוגע לבעש"ט. "התמים" ח"ב ע' נב ואילך – בנוגע לאדה"ז. וראה לעיל סימן ש.

  97) כפתגם הצ"צ: עשה כאן – בחו"ל – ארץ ישראל (אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' תפה.

  98) יתרו כ, כא.

  99) אבות פ"ג מ"ו.

  100) זכרי' יד, ט.

  101) ראה פסחים נ, א. וש"נ.

  102) משיחות ש"פ תבוא ח"י אלול תשי"ג. ש"פ תבוא ח"י אלול תשט"ז (הוספות ללקו"ש ח"ט ע' 338 ואי

  ReplyDelete
 11. I found this snippet on the web


  בפרשת75 היום נאמר76 "והי' המקום אשר יבחר ה' אלקיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו וגו'", ומפרש רש"י שהכוונה היא על ירושלים.

  והקשה בספר החיים (לאחי המהר"ל בחלק גאולה וישועה77: למה לא נאמר בשום מקום בתורה "ירושלים" בפירוש, אלא רק סתם – "המקום אשר יבחר ה'"?

  ומתרץ, ש"בכל מקום מוקטר מוגש לשמי"78, היינו, שלאו דוקא בירושלים, אלא בכל מקום שיהודי מתפלל להקב"ה, הרי זה מקום שהקב"ה בוחר בו. ולכן מתפללים לצד ארץ ישראל, לצד ירושלים, לצד המקדש, לצד קדשי קדשים ולצד הארון79, כיון שגם בכל מקום, אפילו בחוץ לארץ בגשמיות, ישנו הענין דירושלים.

  ומה שאמרו "כל הדר בחוץ לארץ כאילו אין לו כו'"80 – ממשיך בספר החיים – הרי זה "הדר" דוקא, ד"דר" פירושו בקביעות, היינו, שיושב בחוץ לארץ בקביעות ולגמרי אינו חושב אודות הגאולה, אבל כאשר גם כשיושבים בחוץ לארץ חושבים אודות משיח וארץ ישראל, וכמו בשעת התפלה שפונים לצד ארץ ישראל, אזי בכל מקום שבו נמצאים הרי זה המקום אשר יבחר ה'.
  כיון שהפירוש הפשוט בפסוק "והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם", הוא, ההליכה אל בית המקדש, המקום המקודש ביותר מכל ארץ ישראל שהיא המקודשת מכל הארצות91 – איך למדים מזה ההוראה ע"ד ההליכה לכל מקום שבעולם, גם בחוץ לארץ, ועד לפנה נדחת, כדי לפרסם אלקות בעולם

  והביאור בזה – שהיא הנותנת – שהכוונה העליונה היא שהעולם כולו יהי' בדוגמת בית המקדש:

  "יבחר ה' אלקיך", "בחירת השם יתברך ונחת רוח ועשיית רצונו"92 – קאי על כללות העולם, כדרשת חז"ל93 על הפסוק94 "שוקיו עמודי שש", "זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראותו", וכמארז"ל95 "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים", שעוה"ז התחתון שאין תחתון למטה ממנו יהי' דירה, משכן ומכון לשבתו ית', בדוגמת השראת השכינה בבית המקדש


  וענין זה נעשה ע"י כללות מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, שעיקר העבודה בזמן הגלות היא בחוץ לארץ,

  – ששם נמצאים רוב מנין ורוב בנין של בנ"י, ושם הוא עיקר גילוי התורה ע"י גדולי ישראל, ולדוגמא: הבית-יוסף, שחיבר השולחן-ערוך שלאורו הולכים כל בית ישראל, חי רוב שנותיו בחוץ לארץ, וכן הרי"ף הרמב"ם והרא"ש, ג' עמודי ההוראה שעליהם יסד הבית יוסף את פסקי השו"ע, חיו בחוץ לארץ, וכן האריז"ל שעל ידו התחיל גילוי פנימיות התורה חי רוב שנותיו בחוץ לארץ, וכן הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שני המאורות הגדולים, חיו וגילו תורת החסידות בחוץ לארץ דוקא96 –

  לעשות מחוץ לארץ ארץ ישראל97, ועד להקדושה הכי נעלית שבארץ ישראל עצמה – בית המקדש.

  וזהו גם הדיוק "לשכן שמו שם" – "כמה שכתוב98 בכל המקום אשר אזכיר את שמי"{92} – שבכל מקום שמגיע יהודי, אפילו יהודי אחד בלבד (כמארז"ל99 "ומניין אפילו אחד, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי"), ה"ה פועל "לשכן שמו שם", "אזכיר את שמי", שם המפורש שניתן רשות להזכירו בבית המקדש, שמתגלה בכל העולם כולו, כמ"ש100 "ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד", "כשם101 שאני נכתב כך אני נקרא"102.


  91) כלים פ"א מ"ו ואילך. רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ז הי"ב ואילך.

  92) או"ת להה"מ עה"פ (נו, רע"ג.

  93) במדב"ר רפ"י. וש"נ.

  94) שה"ש ה, טו.

  95) ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו. ובכ"מ.

  96) ולהעיר, ששניהם רצו ליסע לארץ ישראל, ובסופו של דבר נשארו בחוץ לארץ (ראה שד"ח שיורי הפאה מערכת ג' כלל ז' בסופו (כרך ח א'תשיט, ד. – בנוגע לבעש"ט. "התמים" ח"ב ע' נב ואילך – בנוגע לאדה"ז. וראה לעיל סימן ש.

  97) כפתגם הצ"צ: עשה כאן – בחו"ל – ארץ ישראל (אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' תפה.

  98) יתרו כ, כא.

  99) אבות פ"ג מ"ו.

  100) זכרי' יד, ט.

  101) ראה פסחים נ, א. וש"נ.

  102) משיחות ש"פ תבוא ח"י אלול תשי"ג. ש"פ תבוא ח"י אלול תשט"ז (הוספות ללקו"ש ח"ט ע' 338 ואי

  ReplyDelete
 12. "Moshe
  From tosfos you see that he doesnt need at all the condition of Eretz Yisrel"

  Here is the tosefos you refer to:

  פ"ה דיחזקאל לא כתב ספרו לפי שהיה בחוצה לארץ - וקשה דהא ירמיה נמי בחוצה לארץ היה שהלך למצרים ונתנבא שם כמה נבואות ולא מצינו שחזר יותר לארץ ישראל.

  This does not say that a prophet can become a prophet outside of Eretz Yisrael.

  ReplyDelete
 13. B"H
  If Moshe Rabbeinu the greatest prophet ever became a prophet without
  ever setting his foot in Eretz Yisrael how can one entertain this as a requirement for other prophets?
  Also it would seem to place limitations on G-d's omnipotence since according to this G-d can only communicate with people from Eretz Yisrael or in Eretz Yisrael etc.

  ReplyDelete
 14. a par amaratzim. in zohar it says that in the times of rabi yehudah hachassid (le'erech) there will be osos mofsim and (kimidumani) that nevuah tachzor lyisroel. in rambam it says that it is possiblle for a navi to arise even now. these might not be bidiyuk the sources, just do yourself a favour and look into it before you start writing articles

  ReplyDelete
 15. actually a honest person would realize that according to the rambam the demands are much greater and it is not enough that it is "
  possible" for him to arise now and that "tachzor" to jews, but he codifies and rules that nevuoh in halachik terms requires that he states clearly that Hashem sent him and that his prophecy not fail even "bedavar katan".

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.