Wednesday, April 10, 2013

Rabbinical courts can lock up husbands indefinitely

Times of Israel   In a landmark decision, the Supreme Court ruled that husbands who refuse to grant a bill of divorce to their wives can be imprisoned for indefinite periods. A case that has been ongoing for 12 years brought about the ruling, which challenged a law that had only allowed for recalcitrant spouses to be slapped with up to 10 years behind bars.
 
The case in question involves a couple with four children who began divorce proceedings in 1995 after the woman alleged physical abuse. In 2000 the local rabbinical court handling the file ordered the husband to immediately grant his wife a Jewish bill of divorce, or get.

According to Jewish law, a woman who is refused a get by her husband is considered an aguna, a chained woman, and is forbidden to remarry.

When the man refused, he was arrested and imprisoned for 10 years, the maximum sentence allowed by the Law of Sanctions, which grants rabbinic courts the authority to apply pressure and impose punitive measures on recalcitrant husbands. Among other things, the court can revoke an offender’s driver’s license and passports, and even jail him, until he acquiesces.[...]

update - Rav Shlomo Dichovsky discusses the issue of get me'usa and various types of pressure [click link for full article]


גט מעושה
בעיית גט מעושה מתעוררת לפני שלב סידור הגט – בדיון על עצם ההסכמה לתת או לקבל גט. כששני הצדדים מסכימים, אין בכך שום בעייה; למרות שיש בתי דין המנסים גם במקרים כאלה לשלוח את הצדדים לשלום בית. לדעתי מדובר ב'ברכה לבטלה', בהקשר זה אני נוהג לומר ש'שלום בית עושים בבית', ולא בבית הדין!
כשאחד הצדדים מסרב לסידור הגט, והמקרה המצוי הוא שהאשה מבקשת להתגרש ובעלה מסרב, אז מתעוררת הבעייה. כאן יש מדרגות שונות בפסיקת הדין:
האפשרות הנמוכה ביותר היא דחיית התביעה לגירושין. כשבית דין פוסק כך, הוא למעשה קובע שהצדדים ימשיכו להתדיין בינם לבין עצמם, עד שאחד מהם יוותר.
כשבית הדין מחליט שעל הבעל לגרש את אשתו, לפעמים המסקנה היא שאי אפשר לחייב גט, ואז רק 'ממליצים לתת גט'. ברור שמדובר בפסק כמעט חסר שיניים לחלוטין, שכן מה תקפה של המלצה זו? רבים מעדיפים לא לקבל את ההמלצה, ולהשאר בסרבנותם העיקשת.
הדרגה הבאה היא 'חיוב גט' – פה מדובר בפסק בעל שיניים, יש לו משמעות כלכלית, למשל לגבי חיוב מזונות או צווי הגבלה.
הדרגה החמורה ביותר היא 'כפיית גט'. בעבר היו 'כופין בשוטים', בימינו רק מכניסים למאסר (ואולי חבל שכן). עד שמגיעים לשלב זה שני הצדדים כבר מרוטים, סחוטים ומותשים; ובית הדין נוקט בצעד החריף ביותר שברשותו, כדי לשבור את עקשנותו וקשי ערפו של הסרבן, בתקווה שהמאסר יועיל.
ברוב המקרים לא מגיעים לדרגה האחרונה, אלא נשארים באמצע.
השו"ע )אבה"ע קנ"ד כא) הביא את מחלוקת הראשונים, אם ניתן לכפות גט במקומות בהם הגמרא לא כתבה בפירוש שכופים, אלא רק 'יוציא'. הרמ"א מסיק, שמאחר ויש מחלוקת בין רבותינו, אין לכפות בשוטים, אך ניתן לגזור על הציבור שלא ישאו ויתנו עמו. כלומר – כפייה עקיפה מותרת, מדובר במניעה של החברה לסייע לאותו עברין, ולא בפגיעה ישירה בו.
הלכה זו הייתה במשך שנים רבות ללא יישום מעשי, שכן איך נוכל לגזור על כל הציבור, וגם אם נגזורמי ישמע לנו? אך בחמש-עשרה השנים האחרונות המצב השתנה, שכן נחקק החוק ליישום פסקי דין רבניים, הקובע סנקציות רבות כנגד סרבני גט, ברוח הכפייה העקיפה שהרמ"א התיר: חסימת חשבון בנק, שלילת רישיון נהיגה, או שלילת רישיון עסק (למי שצריך רישיון כדי לעבוד, כגון רופאים, עורכי דין, וכדומה). באופן זה ניתן, לכאורה, לכפות גט בלי לחשוש לגט מעושה, כשהוחלט שהבעל חייב לתת גט לאשתו.
אלא שברבים מהמקרים הגבלות אלו לא יעילות: יש אנשים שלא מחזיקים חשבון בנק, או שמנהלים את ענייניהם הכספיים על-ידי אדם אחר; על-פי-רוב נהגים הנוהגים ללא רישיון נהיגה (מכל סיבה שהיא) לא נתפסים; ברוב המקצועות אין צורך ברישיון עסק; וממילא אין בהגבלות אלו כדי להכריחו לגרש.
בעייה נוספת, הקיימת ברבים מתיקי הגירושין, היא בעיית 'מאיס עלי'. מדובר בסוגייה שלמה בהלכה, השייכת בכל מקרה בו הצד התובע גט הגיע למסקנה שאינו מסוגל לחיות יותר עם השני, ללא בעייה אובייקטיבית שניתן לשים עליה את האצבע. בנושא זה קיימת מחלוקת בראשונים – הרמב"ם (אישות י"ד ח) פסק שכופים את הבעל להוציא אם האשה מאסה בו, שכן 'אינה כשבויה שתיבעל לשנוי לה'; אך רוב הראשונים דחו דין זה על הסף, וכדברי המגיד-משנה שם:
"וכל מי שראיתי דבריו כתב שבדין הגמרא אין כופין את האיש להוציא, אף באומרת מאיס עלי; ועל זה הרבו בראיות ברורות, וקראו תגר על כל הנוטה מדבריהם, והם סבורים שאפילו נישאת בגט שנתן מחמת כפייה זו – תצא. וכבר פשטה הוראה הזו בכל ארצותינו...".
ואכן, הן לשו"ע והן לרמ"א, אין לכפות על טענת 'מאיס עלי', אלא רק על המקרים המפורשים בגמרא (מומים, ניאוף וכד'). ברוב המקרים היום, הטענה היא בדיוק זו – הצד התובע חש מאיסה נפשית, בחילה נפשית וכדומה. לכאורה מדובר במקרים ללא פתרון, כיוון שכאמור אי אפשר לכפות באופן ישיר, וגם הכפייה העקיפה לא יעילה ברבים מהמקרים. הצדדים ממשיכים להתכתש, בבחינת 'ירעו עד שיסתאבו'.
כאן ניסיתי להוביל מהלך של 'כפייה ללא כפייה'. פרסמתי את דברי ב'תחומין' ט"ו, תחת הכותרת 'מידתיות בכפיית גט'.
טענתי התבססה על דעות באחרונים, שאונס ממון לא נחשב אונס גמור, וברגע שאדם מוכן לגרש את אשתו כדי להיפטר מתשלומים, מסתבר שאכן הקשר ביניהם רופף ונפשו לא קשורה בנפשה. הרב הרצוג התייחס למקרה זה, כשישב כדיין בבית הדין הגבוה לערעורים, ודייק מהרמ"א שאונס ממון לא נחשב אונס. גם הסברה מובאת בדבריו (ב'היכל יצחק'), שכמו שאדם עשיר יעדיף לשלם סכום סמלי ולא לגרש את אשתו, כך גם כל אדם; 'גט מעושה' שייך דווקא בפגיעה שאי-אפשר לסבלה, כמו ייסורי גוף או עונש ממוני כבד ש'מהרס אותו' וממוטט אותו לגמרי.
מכאן שקנס שלא ממוטט את הבעל – אף אם מדובר בסכומים גבוהים דיים – לא נחשב כאונס לגבי כתיבת גט, והגט אינו מעושה!
דברים דומים מצאתי ב'תורת גיטין' (קל"ד ד) וכן ב'אגרות-משה', לגבי אדם שהסכים לגרש על דעת שיתן סכום מסויים, ולבסוף הצריכוהו הערכאות לשלם יותר. הגדיל לעשות ה'צמח צדק' בתשובתו, שאפילו אם יש הפרש עצום בסכום המדובר, אין בכך כדי להפוך את נתינת הגט לנתינה פגומה ('קט"ו לעומת תקט"ו לא מחשיב אונס'). אדם שאוהב את אשתו וחפץ בה, יסכים אף לקבל מספר סתירות לחי (או קנס) ולא לגרשה. לגבי אדם שמוכן לגרש את אשתו כדי להימנע מקנס כזה (במידה ולא מדובר בהקרבה עצומה, זה לא קנס שהורס אותו!), מסתבר לומר שממילא לא חפץ באשתו ונכון לגרשה מרצונו.
ניתן לצעוד אף צעד נוסף – הרב ישראלי, ב'עמוד הימיני', טען שבימינו מאסר הוא רק הגבלת חופש התנועה ולא הרבה מעבר לכך. אמנם, ברור שלא מדובר בחוויה נעימה, אך גם ברור שלא מדובר בסכנת חיים כבעבר (ואפשר שאכן היוצא מבית האסורים כיום, פטור מברכת הגומל). כשם שברגע שנפתח תיק גירושין מוגבלת יכולת היציאה מהארץ של שני הצדדים, כך גם מאסר (לזמן מוגבל!) יכול להחשב להגבלה גרידא. לכן לדעתי ניתן להציע לסרבן לא רק קנס, אלא גם עונש מאסר לשלושים יום, ובכך ייבחן: אם חפץ באשתו באמת ובתמים, יסכים לקבל על עצמו מגבלה זו; ואם הוא מוכן לגרשה על-מנת להימנע מישיבת בית הסוהר, כנראה שמלכתחילה רצונו היה לגרשה, וסירב רק כי רצה לצערה או לסחוט ממנה סכומים אלו או אחרים.
דברי אלו עוררו התנגדות אצל חברי. כשהרציתי את הדברים בכנס לאחרונה, ניגש אלי דיין צעיר ואמר לי שלדעתו כל הנחת היסוד שלי שגויה – ברבים מן הבתים, כך טען, מלכתחילה לא קיימת תחושת דבקות חזקה בין האיש והאשה, וממילא כל צער קטן יכול להחשב כאונס גמור! במקום תגובה, סיפרתי את דבריו לאשתו; הנחתי שהיא כבר תסגור איתו את החשבון...

24 comments :

 1. Deputy Minister of Religious Affairs Eli Ben Dahan (Jewish Home party), a former director-general of the rabbinic court system, welcomed the ruling, calling it the “first legislative step toward releasing agunot.“

  This says it all. Gedolim not legislators need to make these decisions.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Is this sarcastic? It was a rabbinic court that issued the ruling. The Supreme Court affirmed the right of the rabbinic court to imprison recalcitrant husbands.

   Delete
  2. No. When politicians start talking about legislating Torah Law, especially from a party that has sided with Yesh Atid, I get quite concerned.

   Delete
 2. It is the legislative step towards not recognizing Israeli Gittin. Now every husband can fear that if he does not give a GET he will go to jail. Thus, all Gitin in Israel may be invalid.

  A husband who really wants the GET should give two Gittin, and the second one is kosher. But the majority of Gittin given one time may produce mamzerim. I discussed this with the leading Gittin Dayanm in the world. I don't say they want to be quoted, but they did not say I was wrong.
  Actually, today, all Canadian Gittin are given under duress, and a Beth Din must determine whether the husband really wants the GET. I feel this is very dangerous. Let us say that the husband out of fear agrees that he wants a GET, and then lets it be known that he was forced. The children born from that GET are in big trouble.

  I therefore suggest that in countries that force a GET, Israel, Canada, New York State, one who really wants a GET should give two Gittin, and the second one is kosher.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I do not understand your concerns regarding Israel, where any coercion is imposed by a beit din. Either you are suggesting that the dayanim of the Israeli batei din are reshaim, or you are suggesting that the husband's fear that a beit din will coerce him if he refuses a proper ruling that he must give a get is, per se, improper coercion, which would seem to be extraordinary. Wouldn't that invalidate any get given in the time of the beit din hagadol when a beit din was empowered to beat a recalcitrant husband (or anyone else who refused to do a mitzvat assei) as much as needed to compel performance? Is there a third possibility I am missing?

   Delete
  2. The second get cannot be valid, since the marriage was already dissolved by the first...

   Perhaps you want to take the catholic solution? No divorces at all!

   Delete
 3. A Beth Din may not coerce a husband to divorce unless the husband deserves to be coerced. Very few husbands deserve by Torah law coercion. The Chazon Ish states clearly that a Beth Din that tells a husband that he is obligated by the Torah to give a GET, even if the Beth Din did nothing else to coerce the husband, that the GET is invalid and the children born from it are mamzerim, for two reasons. One is that the Beth Din erred in its opinion and this itself invalidates the GET, and two, the husband agreed to the GET based upon his acceptance of the Beth as "the mitsvah to listen to the sages." But if the sages err, there is no mitsvah and the GET is worthles.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, stop it: you actively discourage husbands from giving a get, even though it states here explicitely: כששני הצדדים מסכימים, אין בכך שום בעייה

   You should be ashamed of yourself!

   Delete
  2. with you fully on this one, R' Dovid

   Delete
  3. In Canada or more precise in the province of Ontario, there is no government coercion to give one's spouse a get. The only stipulation where the government interjects is over custody, child, support etc...

   There is a law there that applies universally that questions os custody, property and other things until after a divorce has taken place. Even through private agreements. In other words in Ontario first one must give his wife a get and then talk about custody, child support etc... It is actually very effective against extortion. If you could tell me that extortion is not a problem here in Israel with both sides I am all ears.

   Delete
 4. See this article, in which Rav Shlomo Dichovsky, probably the most senior dayan in Israel, briefly explains that it is proper to send recalcitrant husbands to jail even in a case of ma'is alai, and never mind in the more serious cases this news item is discussing:

  http://www.etzion.org.il/dk/5768/1136mamar1.html


  ReplyDelete
 5. So Rabbi Dichovsky is the ma'an de'omar vs the Chazon Ish and the Brisker Rov? What a joke.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Stan, the joke is that R Dichovsky could put everyone on this forum in his pocket - in terms of learning.

   Delete
 6. No he cannot. Rav Eidensohn can put him in his backpocket. In any case, the more he knows precisely the worse his ruling is. A zokein mamreih, Eddie.

  ReplyDelete
 7. Doubt this post will make it but I will write it anyway. When Briskman had his web site up, he had a letter from RAv Shlomo Fisher calling Dichovsky and the others that had ruled that Briskman had to give a get outright reshoim Eddie. Unfortunately the web site is down but I saw the letter with my own eyes. Rav Shlomo Fisher is hardly a kanoi - he was and probably still is friendly with R Aharon Lichtenstein of Har Etzion.

  ReplyDelete
 8. Eddie, the joke is that could put most of the tannoim in his pocket - in terms of learning and still has no cheilek l'oylom habo.

  ReplyDelete
 9. Eddie, the joke is that ACHER could put most of the tannoim in his pocket - in terms of learning and still has no cheilek l'oylom habo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Acher prayed to Metatron, and I refer you to the earlier discussions on the Sefiros. BTW, the SheLaH writes that Metatron is one of the 10 sefirot.
   I can't comment on what I haven't seen and you claim to have.
   R Dichovsky is not exactly in the same category as acher, he does not ride a horse on Shabbes, nor has he denied G-d, chas v shalom.
   FYI, these kind of epithets were also used agasint the Rambam, despite his greatness. And in Brisk they used to mock R Shach too, so this kind of name calling is quite normal in charedi welt.

   Delete
 10. oh please. R Dichovsky was condemned by R Shlomo Fisher hardly a kanoi -someone who visited har etzion for shabbos on many occassions and may still do so. He is in the opinion of the gedolim denying the laws of Gittin.

  None of R Avrom yehoshua's talmidim took what he said about rav shach seriously. it was a personal dispute over malkiel and don't try throw the elections in. why didn't brisk come out against the steipler or r shlomo zalman like that.

  Does R dischovsky also support women going to the mikveh at age 16 for flings?

  ReplyDelete
  Replies
  1. "why didn't brisk come out against the steipler or r shlomo zalman like that. "

   How about R' Elyashiv, when he held a position similar to R Dichovsky?

   Or Satmar, who went agasint R Aharon Kotler, and the Chazon Ish.

   Or r Shach, when he went agasint R Fischer.

   You see, the circle is closing. Oh, and RSZA whose views on electricity differ from the CI, does that make RSZA a "rosha" too?

   Delete
 11. oh please. one thing fighting about hashkofahs. another about shulchan oruch. in 5 years after dichovsky retires with his fat pension nobody will even think about him or care what he said. he is just an employee of the secular govt. who says what they pay him to say. he will be even less relevant than r shlomo goren who mattired mamzeirim. the problem with MOs like you is you think someone like r shlomo riskin is as important and a maan d'omar as was r moshe or rav shach. clueless!

  ReplyDelete
  Replies
  1. "he will be even less relevant than r shlomo goren who mattired mamzeirim. "

   Are you aware that your beloved Dayan Sherman mattired mamzerim by the shed load? And this was in opposition to R Dichovsky and R Ovadiah Yosef. In fact, it was in opposition to R Elyashiv's original position in the infamous langer case.

   But stanley, the simple fact is that you do not recognize that sometimes MO can be right, ans Haredie can be wrong. I again remind you that the Gaon R' Tauber of Monsey, made a joke of your favourite Beth Din, which says a lot more about where youa re coming from . R Tauber is a solid talmid hacham, and I know his brother, who is widely respected.

   Delete
 12. what I remind you Eddie is that Tauber was shown to be wro ng in the Weiss case. And what fun did he make. He made a ridiculous claim that Rabbi Abraham was senile which is baloney. Tauber could not and did show that Rav Abraham broke halocho in any way. He simply stated a lie. As that is obviously impressive to you Eddie, you obviously also don't hold of motzi sheym ra or being mevazeh someone or being malbin pnei chaveiro be'rabim. Let Tauber show where rav abraham or rav gestetner broke haocho. By proudly quoting tauber's laughable attack you have exposed your true colors.

  how do you know tauber is a gaon? have you given him a farher? has he written seforim with haskomas from gedolim? please

  ReplyDelete
  Replies
  1. P-leeaze!!!! This is one of the more stupid, nauseating conversations of holy pretentiousness that I have ever tried to follow. My Rabbi is bigger than your rabbi! This one is bigger that one!

   Stan! Do you actually think that having haskamas on what you write has more to do with connections and reputation as opposed to content? Do you really believe that gedolim actually carefully read all of the sefarim that are brough before them for a haskama? If Rav Aaron Soloveitchik z"l wrote a book today, do you actually think that he would get haskamas from the "gedolim"?!

   Delete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.