Wednesday, February 23, 2022

Rav Yakov and the Moon landing

אמת ליעקב פרשת בראשית
ודברי רמב"ן אלה הם שעמדו לי בשעה שראינו איך שבני אדם יורדים מעל המטוס ע"י סולם על גלגל הלבנה, וחשבתי בלבי מה יענה כעת הרמב"ם ז"ל שכתב שהלבנה היא בעלת צורה רוחנית11, והרהרתי בלבי שכעת נצחה הקבלה את הפיליסופיא, ונחמתי את עצמי בדברי רמב"ן אלו.
אבל כפי שאנחנו מתייחסים לדברי הראשונים שסוברים אנו בגדר של אלו ואלו דברי אלקים חיים א"כ אף על פי שבמקום זה אין הלכה כמותו אבל שיהיו דבריו דברי טעות לא יכולתי להשלים, ואם טעה הרמב"ם בהלכות יסודי התורה מדוע לא יטעה בהלכות שבת וכדומה?
והנראה בזה, דהנה לכאורה יש לתמוה על כל הענינים שכתב הרמב"ם בארבעת הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, הא כתב הרמב"ם בסוף הלכות אלו [פ"ד הלי"ג] וז"ל: ועניני ארבעה פרקים אלו הם שחכמים הראשונים קוראין אותו פרדס וכו', ובחגיגה [דף י"א ע"ב] איתא: אין דורשין במעשה בראשית כו' ולא במרכבה ביחיד אא"כ היה חכם ומבין בדעתו וכו', וא"כ בודאי לא נכתבו עניינים אלו אלא נמסרו בעל פה מפה לאוזן, וא"כ איך כתבן הרמב"ם בחיבורו ופירסמם לכל, ובפרט שהרמב"ם עצמו [בפ"ד הל"י] הביא הדין הזה שאין דורשין בדברים האלו ברבים וכו', וא"כ מדוע כתבן בספרו?
ובעל כרחנו אנו צריכין לומר שמה שמסר לנו הרמב"ם בפרקים אלו אין זה לא מעשה מרכבה ולא מעשה בראשית, אלא כתב כל הד' פרקים אלה מדעתו הרחבה מתוך ידיעות בחכמות חיצוניות, כלומר שלא מחכמת התורה, אלא הרי זה פיליסופיא בעלמא12 - ונאמר שכבר השיג עליו הגר"א ביו"ד סי' קע"ט סקי"ג שהפיליסופיא הטתו ברוב לקחה ועיי"ש, והרמב"ם כתב פרקים אלו רק בתור הקדמה לספר יד החזקה, ועיקר הספר מתחיל מפרק ה': כל בית ישראל מצווין על קידוש השם וכו', ואין לדמות טעויות בהלכות אלו לטעויות בהלכות שבת וכדומה, ודו"ק..
בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.
כתב בעל הטורים: בראשית אותיות א' בתשרי נברא העולם עכ"ל. אמנם עיין בתוס' פ"ק דר"ה [דף ח' ע"א ד"ה לתקופות] שכתבו דלמאן דאמר בתשרי נברא העולם היינו בכ"ה אלול נברא העולם כי בא' בתשרי נברא אדם הראשון עיין שם, וא"כ לדבריהם אי אפשר לומר מש"כ בעל הטורים. ואולי דגם הבעה"ט כוונתו לבריאת האדם, אלא דמכנה בריאת העולם בשם בריאת האדם13.


17 comments :

 1. Kalonymus AnonymusJuly 2, 2019 at 7:33 PM

  Very interesting questions he asks. But Reb nosson Slifkin questioned chazal's science and got banned. The Chatam sofer did the same, but was too great for anyone else to question him.

  ReplyDelete
 2. Kalonymus AnonymusJuly 2, 2019 at 7:46 PM

  Assuming he (and other Gedolim) consider the moreh nevuchim to also be non-mesorah philosophy, and apparently the chatam sofer also said that - in response the Ohr Sameach _ Rav Meir simcha ztl says that the Guide of the perplexed is written in the same spirit as the mishneh Torah of the Rambam. (Heard from Rav milevsky ztl , one of the roshei yeshiva of Ohr Sameach).

  ReplyDelete
 3. The bigger question is: If the Rambam were to have come back to life in 1969, what would he have said then?

  ReplyDelete
 4. The Rambam is not Chazal. Same for Chasam Sofer.

  ReplyDelete
 5. Kalonymus AnonymusJuly 2, 2019 at 10:02 PM

  He would learn to speak English or Yiddish. But presumably he would move to Israel, where he might rebuke the anti-zionists, or on the other hand the zionists.
  It's a question I ask my self all the time. However, in the shemona Perakim, he makes another of these scientific statements, that it is an impossibility for a metal ship to fly in the air like a bird. What would he say about that?

  ReplyDelete
 6. Kalonymus AnonymusJuly 3, 2019 at 12:11 AM

  These rabbis that you mention are far greater than the Hareidi people who ban books these days. They also know more about what Chazal said and the status of their comments on secular matters, e.g. science.
  Where in the written Torah does it tell us we need to consult the sanhedrin for secular or scientific matters?

  ReplyDelete
 7. Kalonymus AnonymusJuly 3, 2019 at 1:03 AM

  In any case, a Sanhedrin can make mistakes - there are korbanot for these errors, called "Horayot" hence the Mesechet Horayot. Chazal were the Sanhedrin of their age, but there was sanhedrin even in times of King David, of the Neviim etc.

  ReplyDelete
 8. Shmonah perakim is part of perush on mishnayot

  ReplyDelete
 9. The CS is at the end of RDE's book.

  ReplyDelete
 10. Source?
  Which Perek of the 8?

  ReplyDelete
 11. Kalonymus AnonymusJuly 5, 2019 at 3:50 PM

  Haven't you seen that IR?

  ReplyDelete
 12. Kalonymus AnonymusJuly 5, 2019 at 3:52 PM

  Yes. The Ohr Sameach wrote a commentary on the Rambam mishne Torah, and said moreh nevuchim was totally at one with the MT.

  ReplyDelete
 13. Kalonymus AnonymusJuly 5, 2019 at 4:10 PM

  Ch.1
  והחלק המדמה הוא הכח אשר יזכור רשומי
  המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום, וירכיב קצתם אל קצתם ויפריד
  קצתם מקצתם, ולזה ירכיב זה הכח מן הענינים אשר השיגם, ענינים שלא השיגם
  כלל, ואי אפשר להשיגם, כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באויר, ואדם שראשו
  בשמים ורגליו בארץ, ובהמה באלף עין על דרך משל והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם
  הכח המדמה וימציאם בדמיון:


  The imagination
  is that faculty which retains impressions of things perceptible to the
  mind, after they have ceased to affect directly, the senses which
  conceived them. This faculty, combining some of these impressions and
  separating others from one another, thus constructs out of originally
  perceived ideas some of which it has never received any impression, and
  which it could not possibly have perceived. For instance, one may
  imagine an iron ship floating in the air, or a man whose head reaches
  the heaven and whose feet rest on the earth, or an animal with a
  thousand eyes, and many other similar impossibilities which the
  imagination may construct and endow with an existence that is fanciful.

  ReplyDelete
 14. Thank you for sharing. I learned the Rambam's Shemonah Perakim many years ago, and I didn't remember him using that illustration. I wish that I could have total recall of everything I've learned, but until then "chazara" is always in order.

  A possible reason why I didn't remember it is that it wasn't meaningful to me, that the Rambam mentioned a scientific fact based on the state of technology in his day. The Rambam surely observed birds flying, and the fact that they're heavier than air didn't disturb his world view. Yet he couldn't fathom that something as heavy as an "iron ship" would be able to overcome gravity and fly.

  The question is where did the Rambam get his ideas about the moon? We do know that Chazal tell us about a discussion that the "moon" had with Hashem, as a result of which the moon was demoted to a lesser stature. So we see that Chazal understood that the moon had a spiritual component to it. Is "man on the moon" a refutation to that Chazal? No.

  BTW, notice that R' Yaakov used the word ראינו, "we saw", implying that he watched it (on television).
  בשעה שראינו איך שבני אדם יורדים מעל המטוס ע"י סולם על גלגל הלבנה

  ReplyDelete
 15. Kalonymus AnonymusJuly 5, 2019 at 5:30 PM

  He was great in the science of his day. He did not have future knowledge. Things have changed.

  ReplyDelete
 16. You didn't answer the question where the Rambam got his ideas about the moon? Also about the Chazal that indicates that the moon has a spiritual component to it.

  ReplyDelete
 17. Kalonymus AnonymusJuly 5, 2019 at 5:55 PM

  I've no idea where Rambam got his concept from. The chazal may be aggadah, and perhaps the moon was a chip off a larger body.

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.