Thursday, May 23, 2019

Rav Gifter writing from Europe in the 30's regarding Yeshiva University and Zionism


בעוד ב' שבועות, ז"א, ראש חדש אב, אי"ה, אצל הקרובים שלי בעיירת לינקעווע משום  אז צריכים לאכול
מאכלי חלב והמאכלים שניתנים במסעדת הישיבה קשים לי . אחי' שם ער עשרה באב. הנה כת"ר כותב לי אורות הנבלה הנעשית ע"י הסאמער סקולי הנה ידעתי גם ידעתי שכבר בהיותי שם כבר התחילו חילול הקודש הזה, והדנה מאגורת הרבנים נכשלים בעוון חמור מאר של מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפס בעוון הדור' וכולם יודעים את הנבלות של רד . רעוועל והרבצת הכפירה שמרביצים בקאלערזש שלו ואין מוחה בידו, ובא לירי המודעה אורות חג הסיום של הקאלערזש בשנה זו' וראיתי שם שרעי מלפנים דור פיטעגאדסקי נשא נאום
אמר שמבינים חם "האחריות שנושאים
על שכמם ועליהם להפיץ אורה באפלתה של אמעריקא, כמה ריקים דברים אלו וכי אינו יורע בסתרי לבו שאין בידו וביד כל המסיימים דק להפיץ חושך ואפלה ולהוסיף על חשכתה של אמעריקא, הדבר מביא לירי גיחוך שצריכים להביא את השופט קאדריזי שיסכים, אז די אלטע געלעכזאמקייט אז א וויכטקע זאך" )וכן כמרומני הלשון שם במודעה( שומו שמים ער מתי יעשה רשע זה מה שלבו חפץ' וכי אינו מאמין במאמר חז"ל כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנוי אבל יבא היום והל ואי במהרה, שיוכח באמתת מאמר זה. יבא היום שיפורסם באמעריקא שתלמידי הישיבה כמעט כולם הולכים ברחוב בגילוי הראש כידוע לכת "ו שבצאתם
מבנין הישיבה מסלקים הכיסוי מעל ראשם, יבא היום שידעו שיש בהם שמגלחים זקנם ושאינם לובשים ציצית ותפילין בכל יום ויום, ובידי לכתוב לכת"ר השמות של הבחורים שעוברים עבירות הללו ואין אני בודה זה מלבי' ויותר על כולם יבא היום שידעו שיש בתלמידי הישיבה שפרוצים בערן עריות, בועלי נדות וזונות, את אלה המנוולים מחנכים בישיבה קאלעדזש. ברור לי שעד עתה לא ידע כת "ר הרבה מזה וישתומם בשעה שיקרא דברי אבל אמיתיים המה בתכלית האמת, והאיש רעוועל יודע זאת ושותק, סוף החילול השם הגדול הזה תלוי בידי השם שהוא מאריך אף אבל גם מדת חרון אף יש לה גבול וקצתי מלכתוב עוד בענינים אלו, וכן על פיטעגארסקי וגאלדמאן שכבר איבדו חייהם, חיי נצח ואף חיי
8שעה לא קבלו בתמורתם.
ביום הראשון היו בכאן הבחירות בעד הקאנגרעס הציוני' גם עניך הציונות הוא מהנבלות הגדולות שאנשי אמעריקא אינם מבינים אותו כראוי' משום שהציונות אינה כ"כ פעילה שם בחיי היהודים, אבל כאן שהיא פעילה מאד ורואים תוצאותו, כל יהודי חרד הירא לדבר ה' רואה בהם סם המות ליהדות ונפשי בוערת בי כשאני חושב עליהם, וכיחוד הציוניסטען סאציאליסטען שבאמעריקא נקראים פועלי ציון' שמחללים בפרהסיא כל דבר שבקדושה בארצנו הקדושה, ימה
שמם וזכרם. רכבו אמדתי שכל יהודי מאמין צדיך לירא שהתוצאה של כל הטומאה שמכניסים באוצנו הקדושה תברא לידי הקללה של ותקיא הארץ אתכם. וכבר יצאנו בגלות מארצנו משרם שרצתה הארץ את שבתרתי'. רה' יתברך יתן לנר נח להעמיק בתורתו
הקדושה ולראות נפלאות. אכי"ר .
אקרה שיבריא במעון הקיץ , ויהא לו הצלחה רבה עם תלמידיו כראוי לו , ונראה בהרמת קרן התורה,

Translated
In two weeks, ZA, Rosh Chodosh Av , God, in my relatives in the town of Linkawa, then they have to eat
Dairy food and the food in the restaurant is hard for me. My brother 'was awake there in the tenth of Av. Here I am, You writes to me Regarding s of the villain made by the Summer School . Here I also knew that already when I was there, this blasphemy had already begun, and the Agudas rabonim e was failing for the grave punishment of those who had the ability to protest Yeshiva College and . Revel and the heresy of the heresy who see his College and do not protest with his dark hand, and the announcement of the closing lights of the College in this year came to the end of the year and I saw a Shar'i in the front Dor Pietagadsky delivering a speech
Said they understand hot "responsibility that carries
They must spread light in the dark of America, how empty these things are, and that he does not know in his secret that he and all the finishers can not spread darkness and darkness and add to the darkness of America, which leads to a ridiculous shooting that should bring Judge Kadrizi to agree. "And when the adverts of the language are written in the ad
," Heaven is awake when the wicked will do this what his heart desires, "and that he does not believe in the article of the Sages.
In America, the students of the yeshiva are almost all walking in the street with their heads uncovered, as is known, as they know also
The day they come to know that there are those students who shave their beard and do not wear tzitzis and tefillin every day, and fornicate with nidah and znus and worse
and I write the names of the young men who commit these offenses and I do not believe in them. It is clear to me that until now, You did not know much of this, and his astonishment when You read the words of the truth is true, and the man
Revel knows this and remains silent.
The end of the desecration of this great name depends on the hand of the name that he extends. But even from the religion of anger, it even has a border, and I have no longer written about these matters Fitagarski and Goldman have already lost their lives, immortality and life
They did not receive their money for 8 hours.
On the first day there were elections for the Zionist Congress . "Zionism is also one of the great scoundrels that American people do not understand properly" because Zionism is not so active in Jewish life, but here it is very active and sees its results. Every Jew who fears the word of God sees them The death drug for Judaism and my soul burns in me when I think of them, and like the Zionist Zionists, they call themselves the Poalei Zion, who publicly desecrate everything sacred in our Holy Land,
Their names and their memories. I have estimated that every Jew believes in your side to fear that the result of all the impurity that you put in our holy treasure will be created by the curse of the land. And we have already set out in exile from our land, from the land that the land desired my inheritance. ' The Almighty will allow Noah to deepen his Torah
Holyness and seeing wonders. Chief of Staff.
And he will have great success with his students as he deserves, and he will see the raising of the Torah ,Rosh Chodesh Av

19 comments :

 1. Kalonymus AnonymusMay 23, 2019 at 4:20 PM

  R' Bernard Revel was a much greater Talmid Hacham than R' Gifter.


  According to wikipedia: "One of the witnesses at Gifter's wedding was Rabbi Dr. Bernard Lander, then a rabbi in Baltimore and later founder of Touro College."
  Since Dr Lander was also part of YU, then Touro, does this make Gifter's own marriage invalid, and according to his own definition, znus?


  He says some of the students walk bareheaded in NY, hence making YU invalid. Except, covering of one's head is a minhag, and according the Gra, has no force of halacha.

  As for Zionism, his critique is basically that the Zionists at the time were secular. The majority of Jews were secular, reform or conservative at the time.

  Gifter's wife's family hesitated to leave Europe, and they were all wiped out. On the other hand, the Zionist Jews who left Europe and went to E'Y became the builders of the population there. He is attacking YU for being pro-Zionist, seems he cannot fathom reality or Torah. Saving life trumps all mitzvot, which is what Zionism set out to do. Herzl started the Zionist idea when he realised anti-semitism will not go away, and was and is a clear and present danger to Jewish lives. Any Rabbi, even a Rosh Yeshiva or member of some moetzes or other, who plays poker with the lives of Jews, is no longer a rabbi, and his words are batul.

  ReplyDelete
 2. Kalonymus AnonymusMay 23, 2019 at 5:46 PM

  He was a teenager when he wrote this. His friend Rav Shach also spoke against Zionism, but benefitted greatly from political power, funding his yeshivas, and having saved his life by escaping Europe.

  ReplyDelete
 3. Kalonymus AnonymusMay 23, 2019 at 6:18 PM

  In one of his shmuzes given as RY at telz, Rav gifter claims that this worldly rewards, pleasure, food etc are for rashaim, and only tzaddikim get rewards for the next world. Very nice shmuze, except that it contradicts the Torah, the beracha of Devarim. Having wealth, grandchildren, cattle, grapes, farms etc are this worldly. We are punished for not being Sameach in the days plenty. G_d does not say the reward in this world is to live a starving life in a cave. It is on the contrary.

  ReplyDelete
 4. Kalonymus AnonymusMay 23, 2019 at 6:35 PM

  "If this sounds like Zionist propaganda, I must point out another famous speech that Rav Gifter once gave. Rav Gifter said, “I am also a Zionist. I pray three times a day ‘May our eyes see Your return to Zion with Mercy.'” Every Jew must be this kind of a Zionist. We are not talking a secular Zionism that is devoid of Torah and G-d. This is the true Zionism, which defines a person as one who anxiously waits the redemption. This form of Zionism is obligatory on every single Jew."
  https://torah.org/torah-portion/ravfrand-5762-vayigash/

  Oh! So if Hashem returns us to Zion in mercy, as predicted in Yechezkel 39, there will be secular Jews as well. It's not until gog that people recognize Hashem. If there are no Jews in Israel, then gog will have no business invading.

  ReplyDelete
 5. Translated


  In two weeks, ZA, Rosh Chodosh Av , God, in my relatives in the town of Linkawa, then they have to eat
  Dairy food and the food in the restaurant is hard for me. My brother 'was awake there in the tenth of Av. Here I am, Rabbi Kook writes to me the lights of the villain made by the Summer School . Here I also knew that already when I was there, this blasphemy had already begun, and the rabbinic judge was failing for the grave punishment of those who had the ability to protest. Red. Revel and the heresy of the heresy who beat his kalarzash and do not protest with his hand, and the announcement of the closing lights of the kalarzash in this year came to the end of the year and I saw a Shar'i in the front Dor Pietagadsky delivering a speech
  Said they understand hot "responsibility that carries
  They must spread light in the dark of America, how empty these things are, and that he does not know in his secret that he and all the finishers can not spread darkness and darkness and add to the darkness of America, which leads to a ridiculous shooting that should bring Judge Kadrizi to agree. "And when the adverts of the language are written in the ad
  ," Heaven is awake when the wicked will do this what his heart desires, "and that he does not believe in the article of the Sages.
  In America, the students of the yeshiva are almost all walking in the street with their heads uncovered, as is known, as they know also

  The day they come to know that there are those who shave their beard and do not wear tzitzis and tefillin every day,

  and I write the names of the young men who commit these offenses and I do not believe in them. It is clear to me that until now, Keter did not know much of this, and his astonishment when he read the words of the truth is true, and the man
  Revel knows this and remains silent.

  The end of the desecration of this great name depends on the hand of the name that he extends. But even from the religion of anger, it even has a border, and I have no longer written about these matters Fitagarski and Goldman have already lost their lives, immortality and life
  They did not receive their money for 8 hours.
  On the first day there were elections for the Zionist Congress . "Zionism is also one of the great scoundrels that American people do not understand properly" because Zionism is not so active in Jewish life, but here it is very active and sees its results. Every Jew who fears the word of God sees them The death drug for Judaism and my soul burns in me when I think of them, and like the Zionist Zionists, they call themselves the Poalei Zion, who publicly desecrate everything sacred in our Holy Land,
  Their names and their memories. I have estimated that every Jew believes in your side to fear that the result of all the impurity that you put in our holy treasure will be created by the curse of the land. And we have already set out in exile from our land, from the land that the land desired my inheritance. ' The Almighty will allow Noah to deepen his Torah
  Holyness and seeing wonders. Chief of Staff.
  And he will have great success with his students as he deserves, and he will see the raising of the Torah ,Rosh Chodesh Av

  ReplyDelete
 6. Kol skain difucker tfai !

  ReplyDelete
 7. shoiteh shebishoitim

  ReplyDelete
 8. Sounds more like A Satmar

  ReplyDelete
 9. https://www.youtube.com/watch?v=Bil5Ydmgjpo

  ReplyDelete
 10. Kalonymus AnonymusMay 24, 2019 at 12:54 PM

  Depends - at least he accepts that there is a religious Zionism. The problem is that Redemption has begun, and you wish to remain in Mitzroyim like Dathan and Aviram.

  ReplyDelete
 11. Kalonymus AnonymusMay 24, 2019 at 12:55 PM

  you again deny the Torah. Stop using the F word

  ReplyDelete
 12. Kalonymus AnonymusMay 24, 2019 at 1:16 PM

  R gifter was certainly a gifted man. He was influenced by Europe. Why was Europe destroyed? Herzl had clearer vision than even the Gedolim who opposed Zionism. That is why you are so vicious and angry.

  ReplyDelete
 13. Kalonymus AnonymusMay 24, 2019 at 1:17 PM

  Don't play poker with people's lives. Rabbis are not good poker players.

  ReplyDelete
 14. Kalonymus AnonymusMay 24, 2019 at 1:50 PM

  Hashem has coordinated the geula, the political players, the Balfour declaration, the State, the return of his people to their land, and this is all predicted in the Tanakh. Your opposition to this process, means you and your ilk are sonnei Hashem, and kofrim b'neviim.

  ReplyDelete
 15. Kalonymus AnonymusMay 24, 2019 at 7:53 PM

  R' David bar Hayyim


  https://www.youtube.com/watch?v=NzLShCe0p7Y&list=PLaID9llq3Qgt9IumUhsWbW1rHa8yJclkr&index=4&t=373s

  ReplyDelete
 16. Kalonymus AnonymusMay 27, 2019 at 7:58 PM

  Lol, which of the 13 principles are you saying that violates? Rambam says accept the truth from whoever it comes.

  ReplyDelete
 17. Kalonymus AnonymusMay 27, 2019 at 8:02 PM

  The problem you have is that if you claim chareidi roshei yeshiva have nevua, they are subject to being called neviey sheker, based on so many false predictions they made. One of them was that they would be safe in Europe.

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.