Thursday, May 9, 2019

Israel's 71st Independence Day: 'We Love Israel'

8 comments :

 1. קטעים מספר בין אור לחושך תשס"ו

  הציונות הדתית, רואה את ההתעוררות להקמת ריבונות יהודית בארץ ישראל כחלק מ'תהליך הגאולה'. עיקר השקפת הציונים הדתיים מבוססת על פי משנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק

  ההשקפה הציונית סוברת שהלאומיות באה בראש סדר העדיפויות של כל יהודי. זה הדרך לאחדו ולשמרו כעם, שמירת המצוות נצרכו רק מחוץ לארץ ישראל, כמכנה משותף בין היהודים מכל העולם. אך כעת, כיון שקיים מכנה משותף אחר, אין צורך בהם -עפ"ל

  בקונטרס "ומעין מבית ד'" מובאת התכתבות בין אדמו"ר הרש"ב לרב אהרונסון בקשר להתנגדות של הרבי לתנועה הציונית. במכתב התשובה של אדמו"ר הרש"ב, מבוארת הבעייתיות שבשיטה זו. שלכן גם לחם ברעיון הציוני. הרבי דוגל בשיטה שיש להפריד בין האיש והשיטה

  כשהחלה התנועה הציונית להכות שורשים ברוסיה, הוציא אדמו"ר הרש"ב מכתב ארוך בו הוא שולל לחלוטין את הציונות על כל ענפיה וסוגיה, ומשיב לכל הטוענים על התוצאות הטובות כביכול שמביאה התנועה הציונית: אין ישראל נגאלים אלא בתשובה

  הרבי הרמ"מ נלחם ברעיון הציוני בדרכים שונות. הרב יהודה פלדי "נתבקש על ידי הרבי" לעשות מערכה ציבורית בענין, כולל פרסום מאמרים בעיתונות בעניינים אלה בהסברה נאותה, והיה זה באתערותא דלעילא ביוזמתו של הרבי מבלי כל התעוררות מצדו הסופר הרב פרץ אוריאל צימר, שהיה ידוע בדעותיו הקנאיות בנושא הציונות והמדינה, נצטווה על ידי הרבי, "להרבות בכתיבה אנטי ציונית". וזאת על אף שהוא היה אז כבר מפורסם כמקושר לרבי ומקורב אליו ביותר וגם זכה לשמש כמזכיר אצלו, ומכאן שהרבי לא חשש להודיע בת רבים את דעת חב"ד בענינים אלו. למרות רצונו העז להפסיק מלכתוב בנושאים אלו ושטח את תחנוניו לפני הרבי שיפטור אותו מזה בטענה "אינני סאטמארער", זה לא עזר לו במאומה, והרבי ציווה עליו בתוקף לכתוב עוד ועוד. ואכן בהוראת הרבי כתב את הספר "יהדות התורה והמדינה" - על יחס היהדות החרדית למדינה וליום העצמאות

  באחת ההזדמנויות סיפר לו הרבי, שכמה אישי ציבור וחברי כנסת חרדיים, מהעומדים בראש מפלגה חרדית חשובה, בקשו מהרבי שיפעל עליו להפסיק לכתוב, אבל הוראת הרבי אליו היתה שדוקא משום כך עליו לרבות בכתיבה

  באותה יחידות הוא גם סיפר לרבי, שעסקני חב"ד בארה"ק התרעמו על שפירסם דברים שהרבי אמר לו ביחידות קודמת בנושא זה, מכיון שסברו שהדברים יפים לאמרם בצינעא ובחדרי חדרים ביחידות, אך פירסום הדברים בעיתונות יכול להזיק לתדמיתה של חב"ד! ואולי גם "לתקציבים" שהיא מקבלת מן השלטון. תשובת הרבי היתה: לא רק שניחא לי בפירסום הדברים, אלא זו הוראה מפורשת מצדי לפרסמם. ע"כ

  הרב שלום דובער הלוי וולפא, בין אור לחושך, יחס  הרבי מליובאוויטש לציונות ולמדינת ישראל, הוצאת המחבר, קרית גת חשון תשס"ו

  ReplyDelete
 2. Kalonymus AnonymusMay 10, 2019 at 7:32 PM

  Joke chassidus, by day they claim they have moshiach, by night their Tanya book declares open pantheism, and by nittel, they play tiddlywinks, not Torah.

  ReplyDelete
 3. כתב מרן הגאון החסיד רבי חיים סאלאווייטשיק מבריסק זצוק"ל

  באיגרת מיום י"ט באלול תרנ"ט: "ותכליתם כבר הודיעו ופרסמו, כי היא לעקור את יסודי הדת, ולתכלית זו גם לכבוש את מקומות מושבות ישראל, בכדי שיהיה זאת לעזר למטרתם, וכאשר כבר הודיעו כל אלה וגילו מחשבתם במכתבי-עת, ומה נוכל עוד להוסיף דבר בזה. האם ייאמנו דברינו עליהם, מאשר הם אומרים ומגלים בעצמם לא יאומן כי יסופר כי אחרי התגלות זדון לבם מפי עצמם, עוד יימצאו מהישרים בליבותם שיתחברו להם – אשר זה מביא תימהון גדול על כל קהל הגולה, כי יתנו להם מקום ואחיזה לעניינם. ואיך ימצאו גם משענת בעת שנודע כי היא חטאת הרבים

  ועל פי זה מצאתי כי הצדק עם מע"כ שי', כי ידברו יחד יראי ד' ו"יצעקו מרה בפירסום בהודעת הדברים מה שהודיעו הציונים בעצמם", וזאת אחת יימצא בה יתירה לטובה, כי יהיו הדברים יוצאים מלב טהור, אולי תהיה זה לרפאות המון בית ישראל, אשר לא הושחת ליבותם ושבו מעליהם ורפא להם, ויידעו להיזהר בנפשותם לבלי להתחבר לעניין שהוא הירוס הדת ומכשול לבית ישראל". ע"כ

  ReplyDelete
 4. !כי יצפנני בסכה ביום רעה

  הגה"ק מרן הגרי"ז מבריסק זי"ע וז"ל: בימים שלפני שהוכרז המדינה אמר מרן זלה"ה שדעתו הוא שאסור להקים מדינה, אמרו לו שמבואר במדרש ובספרי קבלה שלפני ביאת הגואל תקום מדינה, השיב מרן זללה"ה דלו יהא שכן הוא, אבל אין זה משנה כלום ודעתו הוא שאסור ליסד מדינה, והנה בברכות דף י' דחזקי' לא עסק בפו"ר משום דחזא דנפקא מיני' בנין דלא מעלי עד שישעי' אמר לו בהדי כבשי דרחמנא למה לך, וצ"ע דמאחר שחזקיה ראה ברוה"ק שיצאו ממנו בנין דלא מעלי א"כ הרי הדבר ברור שכן יהיה ויצאו ממנו בנין דלא מעלי, ולמה לא עסק בפו"ר עד שבא אליו ישעי', וכי רצה להתחכם כנגד גזרת המלך, אלא שמוכרח מזה דבמקום שעל פי דיני התורה אסור לעשות מעשה מסויים אין שום נפקא מינה אם ברור בנבואה שאותו המעשה יהיה ואין זה משנה כלום לגבי האיסור, וכיון שהיה לחזקי' טעם דנפקי מיני' נין דלא מעלי, ולפי דעתו היה משום זה אסור לעסוק בפו"ר, על כן לא עסק בפו"ר, והגם הרבה דרכים למקום וסוף סוף הגזירה יתקיים, אבל כל שנראה שאין לעשות את המעשה על פי התורה אין שום נפקא מינא אם בין כך יעשה המעשה, ואין זה מתיר את האיסור. עכ"ד

  ReplyDelete
 5. Kalonymus AnonymusMay 12, 2019 at 11:26 PM

  Rav Chaim was certainly justified to be circumspect of the extreme secularists. However, the reform, assimilationists in Europe were even worse, as were the communists. Some Jews felt that the assimilation and the reform had gone too far, and they wished to return and to Return - to Zion. In any case, his prediction turned out false - the Holy places of EY have been liberated, and are Holy - and are protected by the State - the opposite of what Rav Chaim predicts. He predicts that they would build a pig abbatoir on Temple mount - this is not even allowed anywhere, and regular supermarkets are not allowed to sell chazir. The secular State is guarding kashrut in its supermarkets, etc.

  ReplyDelete
 6. Kalonymus AnonymusMay 12, 2019 at 11:33 PM

  The Chatam Sofer also was critical of the Lubavitcher and their ridiculous innovations and fake issurim. They claim it is assur for men to shave their face by any means, but the Chatam Sofer rejected this phony issur as being baseless.

  ReplyDelete
 7. "How ironic that the Jewish Homeland of Israel, which was to be the great refuge for persecuted Jews, has instead become the most dangerous place on earth for Jews. Even stranger, the Jews have chosen to weaken themselves even as they breathe life into their most dedicated enemies and have themselves made their own cou"ntry, Israel, that most dangerous place for Jews.

  ReplyDelete
 8. Kalonymus AnonymusMay 13, 2019 at 1:56 PM

  This was written by some anti-semite a few years ago. Since you associate with rodefim, I assume that you are one yourself.
  An average European pogrom would take more lives than an average war in israel. the number killed in the Holocaust is equivalent to the whole Jewish population of israel or America. if there were no Israel, do you really think jews would be safe in Iraq, syria, europe or even america? American Jewry is the last real Galus, and they are declining by assimilation.

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.