Tuesday, March 20, 2018

rav Shmuel Kaminetsky and Rav Nota Greenblatt acquiring Torah


understanding Rav Shmuel Auerbach and other creative people
dealing with sexual assault

Open Orthodoxy Update, Parshas Tzav

  • cross-currents  • Rav Zalman Nechemia Goldberg revokes semicha of musmach who 


  • attended Yeshivat Chovevei Torah. Says he “acts not in accordance to Torah Law by becoming a rabbi from Chovevei Torah.”
  • While admitting it “sounds heretical,” R. Dr. Shmuly Yanklowitz (YCT graduate), says “Torah was deeply incomplete,”before incorporating modern feminist values.

america rosh yeshivos who mistakenly think they understand Israel

הוא ידע היטב כי גם בקרב יהודים נכבדים, יש קולות ודעות שסבורים כי קיים הבדל מהותי בין השאיפות בארה"ב לאלו שבארץ הקודש, כי לדידם התורה עלולה להיות "מוחלפת" על דעת המקום ועל דעת הקהל. הוא ידע שבגלל שחומות הבידול לא גבוהים דיים, יש הנותנים לגיטימציה של "לכתחילה" לא לשאוף להיות בן תורה במלוא מובן המילה ואין הכרח להתמסר לתלמודה – ולכן הרחיק לכת. גופו היה באמריקה, אבל רוחו היתה בשטעטעל האירופי במחיצת הצדיקים מדורות קדומים, או בהיכלי הישיבות ואהלי צדיקים בארץ הקודש. הוא לא קיבל את הלך הרוח שהתמסרות לתורה היא ענין של גיאוגרפיה ותלויה במקום ובמדינה. הטענה כי בארץ ישראל, כשיש יהודים שלומדים קצת ועוסקים הרבה בעניינים אחרים, נוצרת אצלם "קרירות", ואילו אמריקה "מחוסנת" ולכן יש בה יהודים יראים ושלמים שלמרות עיסוקם בפרנסה בענייני גשמיות לבם בתורה כל הזמן – נדחתה על סף מפתנו של כ"ק האדמו"ר זצוק"ל. הוא הטמיע בשומעי לקחו את השאיפות להתמסרות מוחלטת להיות "יששכר חמור גרם" ולא לשאוף להיות "זבולון לחוף ימים ישכון". על אף שאמריקה מושתתת על גשמיות, הוא סרב להסכים שדי להיות תמכין דאורייתא. הוא תבע את האמת המושלמת, את המקסימום הרוחני – ללא הנחות. הוא לא ראה היתר לשינוי בשאיפות בין דייר אורח-בגולה, לבין תושב קבע בארץ הקודש. בעיניו סדנא דארעא חד הוא, והוא פעל לעצב דור "כמו פעם", כאילו לא נחצו ימים והשתנו היבשות.

הגרא"י סולובייצ'יק: "ה'עידית' של אמריקה כמו ה'זיבורית' של ארץ ישראל"

"אתם מבינים מה שקורה? היכן הם כל היהודים הללו? היכן הם? הם מנהיגים ישיבות, יש בחורים, לומדים מוסר, עושים כל מה שיש בעולם. מורידים מישהו מ"הררי קדם", לישיבה שם, שימסור דרשה ביארצייט. נו, אתה נעמד לפני ציבור כזה גדול של בני תורה, תאמר להם, תגיד להם משהו, תן להם מוסר, שייצאו ויחשבו מה לא בסדר אצלם. אתם יודעים מה הוא נעמד לדבר? הוא נעמד לדבר, שבארץ ישראל מה קורה, המצב הוא בארץ ישראל שנבנה איזה מזרחי חדש 


בארץ ישראל, את זה צריכים הבחורים האמריקאים לדעת? זה מה שמדברים להם? תדבר, תדבר להם מוסר, שהם ייצאו ויכו על חטא, לא שכל אחד ייצא משם ויכה "על חטא" של ארץ ישראל... תדבר להם מה שצריך. הם לא מתביישים? על ארץ ישראל הם מדברים? בארץ ישראל הולכים לעשות ליב"ה, הולכים לעשות ליב"ה. הם יודעים כולם מה זה "ליבה". ה"ליבה" הכי גדול שיעשו כאן, לא מגיע למה שעושים בבית ספר הכי טוב באמריקה".

"על ליבה אתם מדברים? אתם הרי יש לכם תיכונים (היי סקול) עם כל לימודי החול, יש כאלה ישיבות שם שאפשר ללכת לקולג' בלילה. הם מדברים על ארץ ישראל? צועקים: ארץ ישראל! ליבה! אקדמיה! אקדמיה! את כל השמות הנרדפים הם יודעים. על מה אתם מדברים שם? אם יהיה שם יהודי שיחפש שידוך לבן שלו כאן, הוא יצטרך לקחת בחורה שאין לה בגרות, ישחירו אותו שם, דבר ראשון הוא לא יקבל כזו, ואם הוא כן אחד כזה שיחפש אחת כזו, הוא כזה נידח שאף אחד לא ירצה להסתכל עליו". 

Monday, March 19, 2018

R kaminetsy and vaccination

The Vaccine Choice Coalition
Thank you for joining The Vaccine Choice Coalition, a coalition of parents who believe that vaccines should be a choice in frum Jewish communities. Your participation enables us to join together and b'ezras Hashem help the many pro vaccine-choice families amongst us. By joining the coalition you agree to have your name and personal information added to our private database. Your information will never be released or revealed to a third party without your permission. If the coalition should find it necessary to release your name in the course of assisting its members you may receive an email requesting your permission.The Vaccine Choice Coalition is endorsed and backed by HaRav Shmuel Kaminetzky shlit"a, HaRav Malkiel Kotler shlit"a, HaRav Elya Ber Wachtfogel shlit"a and HaRav Shmuel Meir Katz shlit"a. If you have any questions or concerns please don't hesitate to contact us at 732-806-7739 or vaccinecoalition@gmail.com

Sunday, March 18, 2018

hespedim for Rav Shmuel Auerbach at Yeshiva Chaim Berlin - didnt happen for Rav Shteinman - Why not?

http://www.jdn.co.il/gallery/966324


לרגל חתונת תלמיד ישיבת פוניבז' הרב אהרן קוטלר בנו של הרב שרגא קוטלר רו"מ ישיבת לייקווד, הגיע ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א לביקור בזק בארה"ב, במהלכו נשא מדברותיו בהיכלי התורה הגדולים ובעצרות המספד שנערכו לזכרו של מרן הגר"ש אויערבאך זצללה"ה.
ראש הישיבה מסר שיעור כללי בהיכלה של ישיבת לייקווד, בסוגיית צרת סוטה במסכת יבמות הנלמדת בישיבת לייקווד, בהשתתפות אלפים מבני ואברכי הישיבה, ובראשם ראשי הישיבה הגאונים הגדולים: רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, רבי ירוחם אלשין שליט"א, רבי דוד שוסטאל שליט"א ורבי ישראל ניומן שליט"א.
כמו כן נשא את המשא המרכזי בעצרת המספד הגדולה שהתקיימה בישיבת רבינו חיים ברלין בפלטבוש, שבראשות הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א, בהשתתפות אלפים ובראשם הגאונים הגדולים: רבי אהרן שכטר שליט"א, רבי מלכיאל קוטלר שליט"א, רבי אלי' בער ווכטפויגל שליט"א ורבי אשר קלמנוביץ שליט"א ראש ישיבת מיר.
בנוסף נשא שיחות מוסר בהיכלי הכוללים והישיבות הקטנות בעיר לייקווד. בסיום הביקור הקצר שערך יומיים בלבד, שב ראש הישיבה ארצה.

Brisker Rav and Chazon Ish

see page 19
אולם כמדומה שאצל רבינו זצוק"ל החסד וההטבה לתלמידיו היתה בבחינה אחרת. לתלמיד שסירב לקחת ממנו תמיכה כספית, התבטא פעם, למה אתה מתאכזר עלי ומונע ממני את ההנאה הזאת? הוא פשוט נהנה לתת ולהעניק. היה 'חפצא' של משפיע ונותן. כדמות של מעלה. ו בתקופה האחרונה בשנים האחרונות, נפלה בגורלי הזכות להיטפל לעושי מצוה, מוסדות החינוך בבני ברק. תחילה בבנין התלמוד תורה 'תפארת יעקב', אח"כ בהקמת סמינר 'אהל רחל', ולבסוף בסיוע לבית יעקב המרכזי על טהרת הקודש ורשת הגנים שעל ידה. בתוקף הנסיבות נזדמן לי לשמוע ממנו פעמים רבות בעניני השעה. אצטט כאן במדויק דברים שנחרתו בי עמוקות בשני הזדמנויות שונים. בשנה האחרונה, אירע שנכנסו אצלו אברכים חשובים לדון בעניני החינוך בגנים, שאלם שוב ושוב על סיבת היעדרותי. לכששמעתי שהוא דורש אחריי, הבנתי שבכוונתו לקרוא לי, הגעתי למחרת, והסחתי בפניו את מר לבי, כי מרוב עיסוקים מעין אלו אינני זוכה ללמוד אפילו כאברך פשוט, תלמודי קשה עלי כברזל מחמת רוב טירדות וחוסר שקיעות, ומה בצע בכל עמלי. לאחר שהכביר במילים על גודל הזכות והשכר, ועל כך שלפום צערא אגרא, התבטא בכאב: ואני, מה אני יגיד, בכל העסק הזה נהרסו לי החיים, אני מתבייש לומר את זה, ובודאי אתה לא תאמין לי, אינני לומד מילה. ומיד הסביר, אולי אני חוטף פה ושם, אבל איננו נחשב אצלי. ומיד הוסיף, אבל עושים את מה שחייבים לעשות... פעם בעת רצון שאלתיו, אולי יש לקוות ולהמתין לעתיד טוב יותר מבחינת כל מצב האידישקייט בדור והקרירות וכו'. השיב בשלילה וביאר, בשבעים שנה האחרונות קם כאן עולם התורה מפואר ומבוצר. ברוך שמסר עולמו לשומרים, מרנן החזו"א והרב מבריסק והרב שך וכו', שהקימו ובנו ועמדו על המשמר. ממש מעשה נסים. הרי יכול היה להיות אחרת. הלכו והרסו הכל בשנתיים. מה כבר אפשר לצפות, שיחזירו את הכל אחורה? אזרתי עוז ושאלתי, ניחא, אז אין מה לקוות על בין אדם למקום, אבל אולי בבין אדם לחבירו וכל המצב שלנו יהיה טוב יותר. והגיב: בזה תמיד היה הכל רקוב, עכשיו רק נתגלה החוצה. באחת ההזדמנויות שבלא משים נודע מני על רדיפה איומה לאחד מתלמידיו בניו הקרובים. לקח הדברים מאוד ללבו במשך כמה ימים, אולם לא פסק מלמלמל חליפות, אבל אסור לדבר על זה, זה מעורר קטרוג. נורא למתבונן. בכל הפעמים האחרונות שבקרתי אצלו התלונן כי גם המבינים אינם מבינים אותו, והוסיף, לא שאינם מבינים אלא שאינם רוצים להבין מחמת כל מיני תירוצים ואמתלאות.בס"ד, י"ז אדר תשע"ח מילין זעירין מאת זעירא דמ"ן חבריא פתיחה ככלות ימי השבעה, בשובי זה עתה מחלקת מחוקק ספון

 18  . *** נתן אמון מלא בתלמידיו, ונסך בהם את הבטחון, 'תעשה כפי שתראה לנכון בשיקול דעת'. ומרגלא 17 בפומיה בשם הרב מטשעבין זי"ע שכל מנהל במוסד שלו הוא 'רשכבה"ג', כי א"א לשאול על כל פרט, ומקבלים רק את רוח הדברים, והערום יעשה בדעת לדמות מילתא למילתא. ויפה הגדירו, תמיד הציב בפנינו את הסולם, אבל אף פעם לא החזיק בידינו בעת העליה, לטפס צריך לבד בכוחות עצמו. בהדרכות אישיות כמעט אף פעם לא אמר, עשה כך, או אסור לעשות כך. השאיר את הבחירה ביד השואל. כידוע דבר זה בלט מאוד בשנים האחרונות בצורת ההנהגה עם ה'מבינים בעם'. תקופה לאחר נישואיי הגעתי אליו בשברון לב, כי קשה עלי מאוד תקופת המעבר, וההתנתקות מלחסות בצילו ובצל הישיבה הק' ]כפי שכבר צפה זאת מראש[, ואמרתי לו 'נפשנו יבשה אין כל'. וממש נעל את הדלת בפניי, ואמר שהכל תירוצים ועצת היצר, וצריך לתפוס את עצמו בידים. פעם התבטא בהתפעלות על התופעה, כי מבקשי ד' מצאו תמיד את דרך האמת בעבודת ד', ואף 18 שהגיעו ממקומות וחוגים רחוקים מאוד. 

Stephen Hawking and Time

Saturday, March 17, 2018

R kaminetsky should review this vayikra 4:22


אֲשֶׁ֥ר נָשִׂ֖יא יֶֽחֱטָ֑א וְעָשָׂ֡ה אַחַ֣ת מִכָּל־מִצְוֺת֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהָ֜יו אֲשֶׁ֧ר לֹא־תֵעָשֶׂ֛ינָה בִּשְׁגָגָ֖ה וְאָשֵֽׁם׃

Rashi
אשר נשיא יחטא — The word אשר is connected in meaning with ‎‎‏אשרי “happy”. Happy is the generation whose prince (king) takes care to bring an atonement sacrifice even for an inadvertent act of his; how much the more certain is it that he will do penance for his wilful sins (Sifra, Vayikra Dibbura d'Chovah, Section 5 1; Horayot 10b)

Netziv
אשר נשיא יחטא. ידוע הפי׳ דנשיאתו גורמת שיהא עלול לחטא. וכ״כ הספורנו. והנה עוד יש במקרא לשון שאינו מדויק כלל. דכתיב אשר לא תעשינה בשגגה. והכי מיבעי ועשה בשגגה אחת וגו׳ אשר לא תעשינה ואשם. והכי כתיב ביחיד אלא מרומז דהנשיאות גורמת לחטוא בעבירות חמורות כ״כ אשר לא תעשינה בשגגה. שאין דרך לחטוא בהם אפילו בשגגה: