Monday, May 16, 2016

Supreme Court rules - with support of Beis Din - that Get refusers can be prevented from leaving Israel even if not Israeli citizens

bhol

פסק דין חדש ותקדימי התקבל בבית הדין הגבוה, לפיו בסכות בתי הדין בארץ לעכב יציאה מהארץ של סרבן - אף אם אינו אזרח ישראל


תקדים - בית הדין הרבני הגדול קבע כי בסמכות בתי הדין הרבניים להוציא צווי עיכוב יציאה מהארץ גם למי שאינם אזרחים ישראלים. 

הדיינים הרב אליהו הישריק, הרב יצחק אלמליח והרב מימון נהרי כתבו פסק הלכה החובק לא רק את המשפט העברי לדורותיו אלא גם את הפסיקה האזרחית לדורותיה. בית הדין הרבני הגדול החליט לקבל ערעור על פסק דין של בית הדין הרבני האזורי, שלא אישר צו עיכוב יציאה נגד אזרח ארצות הברית שאינו אזרח ישראלי. 

הדיון נסוב סביב שני בני זוג אמריקאים שנישאו בלייקווד שבניו ג'רזי, שם נולדו להם שלושה ילדים. לפני כשנה עזב הבעל את הבית ועבר לניו יורק. לאחרונה הגיע הבעל לביקור קצר בישראל ובעת שהותו הגישה האישה כנגדו תביעת מזונות וגירושין לבית הדין הרבני האזורי. כמו כן בקשה האישה להוציא כנגד האיש צו כעיכוב יציאה מהארץ. 

בית הדין הוציא תחילה צו עיכוב יציאה כמוקבל במעמד צד אחד. בתגובה, הגישו הבעל ובא כוחו בקשה לביטול הצו בטענה כי אין בסמכות בית הדין הרבני בישראל לדון ולעכב בישראל תושב חוץ. דייני בית הדין הרבני האזורי קיבלו את הבקשה והחליטו לבטל את צו עיכוב היציאה. האישה ובא כוחה מיהרו להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול, ובקשו גם עיכוב ביצוע של ביטול עיכוב היציאה. 

בתחילת הדיון בבית הדין הרבני הגדול הציעו הדיינים לבעל באופן פרקטי להתגרש לאלתר ולהשאיר את יתר ענייני חלוקת הרכוש, המזונות, הסדרי הראיה וכו' להכרעת בית הדין בארצות הברית או בישראל בשלב מאוחר יותר. הבעל 'זיגזג' בהסכמתו ובסופו של דבר סירב. 

No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.