Wednesday, July 11, 2018

Satmer Rebbe as troll

the ocr was not 100% accurate


השאלה הבסיסית שלי לאדמו"ר חיתה:
אבזרתי לו: "כי הלא אני מהונגריה, וגם באותן השנים )תרצ"ד( נוכחתי לראות את ר r תנגזותו הנחרצת של האדמו"ר ל'אגודת ישראל', אף על פי שנציגינו עדיין לא ישבר בממשלה, עדיין לא הלכו לבחירות לכנסת, כי לא היתה קיימת עדיין נזדיכת ישראל, לא היתה מגבית מאוחדת - ובכל זאת ההתנגדות של האדמו"ר לאו.ודת ישראל היתה בכל ההחלטיות והתקיפות".
ובנו צחק ואמר: "ברצוני לשאול אותן שוב. אם כן, מהי, לדעתך, הסיבה ,• n תנגדותי לאגודת ישראל?"
ח, v בתי: "אינני בטוח, אבל נדמה לי שהסיבה, או לפחות אחת הסיבות ;ז 1 ,יקויות - בנוסף לאותן ארבע סיבות שהזכיר הרבי - היא כי האדמו"ר אינו ן Jt \רו,יין שחסידיו יתערבו ויהיו מאורגנים ביחד עם חלקים אחרים ביהדות. אנוננו גם הם חרדים לכל דבר, אבל בכל אחד מחלקי היהדות ישנם, באופן נ\בוגי I דברים שונים, הן לחיוב והן לשלילה, כגון: אני יודע שהאד p ו"ר מחשיב I ~ת לימוד התורה של יהדות רוסיה-ליטא, וגם יודע על יראת השמ(כ:i הקיימת


) 0\1 1 אבל הם רחוקים לגמרי מדרך החסידות, ובדברים מסויימים דרכיהם אינן

J ~נ!י רוחו של האדמו"ר. כנ"ל גם בנוגע ליהדות גרמניה: בטוחני שהאדמו"ר יודע 1 \ן כנוח הם מקפידים על שמירת התורה והמצוות, אבל אני מבין שהאדמו"ר גותג,.ד לדון שלהם - הם מתירים השכלה, כגון לימוד באוניברסיטה ונו'. כך גנ r ביהדות של שאר ארצות אירופה ואמריקה, שנוסף על הצד החיובי שבהם, j:t יים אצ~ם גם חלק שלילי, ולפי הבנתי, האדמו"ר גורס שמוטב שכל שבט וחלק
ביהדות יpואר בפני עצמו, כדי שלא יתנסו ולא יסתכנו בכך שילמדו זה מזה דברים שליליים".
על השערתי זו לא קיבלתי תשובה מהאדמו"ר, אבל, לפי הבנתי, היה נדמה לי שהאדמו"ר קיבל את דברי.

ניסיתי שוב ושוב להעלות אפשרויות לשיתוף פעולה, אפילו חלקי, אבל מאמצי עלו בתוהו. האדמו"ר דחה כל אפשרות לשיתוף פעולה, אף על פי שצייד שהוא יודע שישנם באגודת ישראל גדולי תורה וצדיקים גדולים, ואף הזכיר בהערכה את הגאון ר' אהרן קוטלר ואת פועליו הרבים וגדולי תורה נוספים

שהעריך.
מדוע תום ובנו לחינון העצמאי?
כאשר ביקר רבנו בלונדון, כמדומני בשנת תשי"ח, פרסם מר הארי גודמן, יושב ראש הועד הפועל של אגודת ישראל באירופה, בעיתון של אגודת ישראל מאמר 'ברון הבא' לכבוד ביאתו של הרבי. בין השאר סיפר מר גודמן במאמר הנ"ל, שכאשר ביקר אצל האדמו"ר בניו יורק, נתן לו הרבי אלפיים וחמש מאות

דולר למען 'החינון העצמאי'.
כאשו קרא אחז מאנשי נטווי קותא הקיצוניים )י.ד.( את הידיעה בעיתון, מיהו אל האזמר"ו כזי לספו לו, שהעיתון של אגודת ישראל מוציא עליו לעז שכאילו הוא, חס ושלרם, תום כסף לחינון העצמאי.

השיב לו ובנר: "מה שכתוב זה נכןן. אכן תומתי, כפי שכתוב שם". על תמיהתו של י.ז. הוסיף: "כשמבקרים מפעל, צריכים לרעת גם לעזור, כרי שיהיה ברור שהביקורת היא ענינית. שנית", אמו הוני, "אמנם אני מתנגד לכך שילדים מבתים חרדיים ילמדו בבתי ספר של החינוך העצמאי' אבל אינני מתנגד לכך שילדים מכל אותם הבתים שאינם שולחים את ילדיהם לתשב"ר' כולל ילדים מבני ערות המזרח, ילמדו במוסרות של ה'חינוך העצמאי'". כאשו הדשה י.ז. לעצמו להתווכח עם הרבי, ביקש ממנו הוני לעזוב את הבית.
פעם אחת, כאשו היה האזמו"ו בירושלים, התקיימו שם בחידות לעידית.
''כאז לוקחים ממני כסף, ונותנים לי עצות ... "

יחסו של הוני להשתתפות בבחירות לעיריית ירושלים היה חיובי )בניגוד
פעם אחת, כאשו היה האזמו"ו בירושלים, התקיימו שם בחידות לעידית.


No comments :

Post a Comment

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.