Saturday, November 9, 2019

AVOS ACTED ACCORDING TO SEICHEL NOT TORAH RAV KAMINETSKY

>

אמת ליעקב פרשת לך לך
(יד) וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו19.
הנה אילו היה אברהם שואל שאלה אי חייב לילך להציל את לוט בודאי היה נענה שהוא פטור, דהא אין אדם מחויב להכניס את עצמו בספק סכנה בכדי להציל את חבירו [עמש"כ בענין זה להלן סוף פרשת מסעי], אלא מה שעשה כן אברהם הוא משום שהאבות נקראו "ישרים" [עבודה זרה דף כ"ה ע"א], והיינו שכל הנהגתם היתה לא על פי דיני התורה אלא על פי השכל הישר, כי האלקים עשה את האדם ישר, ועל פי היושר היה מוטל על אברהם להשתדל להציל את לוט וכדביארתי לעיל [י"ג פ"ט] כי אברהם הרגיש את עצמו כאחראי לשלומו של לוט מכיון שהרן אביו מת בכבשן אביו משום שאמר שהוא מאמין באלקי אברהם, ולכן ע"פ היושר, "מענטשליך קייט", הוכרח אברהם להריק את חניכיו ולרדוף אחר המלכים. ובאמת כל חיי האבות, שחיו קודם זמן תורה, היו מונהגים על פי היושר, וזהו ביאור מאמר חז"ל [ויק"ר פ"ט א"ג]: דרך ארץ קדמה לתורה, והיינו שהאבות התנהגו על פי דרך ארץ והיושר עוד קודם שניתנה תורה.
ונראה שזהו פשוטו של מקרא להלן סוף פרשת משפטים [כ"ד פי"ב]: ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוה, דבשלמא מצוה היינו מצוות שנצטוו בהן, אבל מה זה "התורה"20. ונראה שהכוונה היא לסיפורי התורה של האבות שנכתבו בתורה קודם המצוות, והיינו שהרי לשון תורה הוא מלשון "הוראה", כלומר מורה דרך, כי סיפורים אלו מורים לאדם איך לחיות אפילו בלי ציווי השי"ת, וכמו שאמר דוד בקינתו על שאול: הלא היא כתובה על ספר הישר, והיינו ספר בראשית וכדאיתא בגמרא [ע"ז שם].
והנה רש"י ריש בראשית הקשה מדוע התחילה התורה מבראשית ברא אלקים היה לו להתחיל מהחדש הזה לכם, ותירץ משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים כו' הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו וכו'. ולכאורה זה רק מיישב מדוע הביאה התורה את סיפורי מעשי בראשית וכו', אבל כל הפרשיות מלך לך עד פרשת בא, עדיין אינו מובן מדוע הוצרכה התורה להאריך בכל זה, ועל זה לכאורה לא תירץ רש"י כלום. אבל לפמש"כ נראה שבאמת על פרשיות אלו לא קשה כלל, דמהסיפורים האלו אנו למדים מה צריכה להיות הנהגת האדם על פי היושר והדרך ארץ, ודבר זה אפשר לתבוע אפילו מהגויים, כי אף על פי שמצוות לא ניתנו להם, אבל אעפ"כ לחיות על פי יושר זה יכול כל אחד אם הוא רק רוצה בזה, ודו"ק21..

5 comments :

 1. (יד) וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו19.
  ונראה שזהו פשוטו של מקרא להלן סוף פרשת משפטים [כ"ד פי"ב]: ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוה, דבשלמא מצוה היינו מצוות שנצטוו בהן, אבל מה זה "התורה"20. ונראה שהכוונה היא לסיפורי התורה של האבות שנכתבו בתורה קודם המצוות, והיינו שהרי לשון תורה הוא מלשון "הוראה", כלומר מורה דרך, כי סיפורים אלו מורים לאדם איך לחיות אפילו בלי ציווי השי"ת, וכמו שאמר דוד בקינתו על שאול: הלא היא כתובה על ספר הישר, והיינו ספר בראשית וכדאיתא בגמרא [ע"ז שם].
  No. “inasmuch as Abraham obeyed Me and kept My charge: My commandments, My laws, and My teachings.” (Genesis 26:5).
  בראשית פרק כו פסוק ה
  עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי:
  Yoma 28b
  “Rab said: Our father Abraham kept the whole Torah, as it is said: “inasmuch as Abraham obeyed Me and kept My charge: My commandments, My laws, and My teachings.” (Genesis 26:5). R. Shimi b. Hiyya said to Rab: Say, perhaps, that this refers to the seven laws [obligatory upon The sons of Noah, i.e., upon all civilized nations and individuals. They include the commandment to promote justice, and the prohibitions of idolatry, immorality, blasphemy, murder, cruelty to animals, and theft]? Surely there was also that of circumcision [which Abraham observed]! Then say that it refers to the seven laws and circumcision [and not to the whole Torah]? If that were so, why does Scripture say: My commandments and My laws? Raba or R. Ashi said: Abraham, our father, kept even the law concerning the erub of the dishes, as it is said: My Torahs [Taking the word Torah in its sense as the sum-total of Jewish Law]: one being the written Torah, the other the oral Torah.”
  Beautiful. Update on me.SCOTUS 18-9390 “Oct 08 2019 Petition for Rehearing filed.
  Main DocumentProof of Service” Rule 44.1 and 44.2 states: “
  This Petition for a Rehearing of the October 7, 2019 Petition DENIED for docket 18-9390 is presented in good faith and not for delay.” And “The grounds for granting
  this Petition for a Rehearing of the October 7, 2019 Petition DENIED for docket 18-9390 are limited to intervening circumstances of a substantial or controlling effect or to other substantial grounds not previously presented.”
  See \P 11 on SCOTUS website:
  “I was only a few days beyond the 30 days limit of Rules of Ct of Appeals 22 NYCRR \S 500.24b, yet the NYS Court of Appeals ruled that I was untimely---most unfair. 22 NYCRR \S 500.24b states: Timeliness. Movant shall serve the notice of motion not later than 30 days after the appeal, certified question or motion sought to be reargued has been decided, unless otherwise permitted by the Court. I requested from John P.\ Asiello, Clerk of the Court a short time extension on the basis that I'm in Israel, an old man, pro se, and the issue is judicial fraud. He assigned me a number Mo. No. 2019--649 permitting that I was a few days beyond the 30 day limit. The Court of Appeals then to dismiss my motion 19-649 as untimely is unfair and inappropriate.”
  I’m waiting for a date for distributed for Conference. I just read and love http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/24700

  ReplyDelete
 2. The Parshas Derachim brings different opinions regarding the Avos' observation of mitzvos. This devar Torah will accord with the opinion that they did not keep mitzvos. However, even according to the opinion that a person is not obligated to endanger himself to help others, it doesn't necessarily mean he's not allowed to. So the vort can also work out according to the opinion that they kept mitzvos.

  ReplyDelete
 3. “והיינו שכל הנהגתם היתה לא על פי דיני התורה אלא על פי השכל הישר”
  I say Rabbi Yacov Kamenetsky זצ"ל is wrong that Abraham acted not from Torah but from common sense . Here’s a proof from this week’s parsha וירא.
  “The Lord appeared to him by the terebinths of Mamre; he was sitting at the entrance of the tent as the day grew hot. Looking up, he saw three men standing near him. As soon as he saw them, he ran from the entrance of the tent to greet them and, bowing to the ground, he said, My lords [or My Lord], if it please you, do not go on past your servant.” (Genesis 18:1-3).
  Shevu’oth 35b
  “All the Names mentioned in Scripture in connection with Abraham are sacred, except this which is secular: it is said; And he said, My lord, if now I have found favor in thy sight [Gen. XVIII, 3; Abraham was addressing the chief of the three men who came towards him: according to midrash they were the angels Michael, Gabriel, and Raphael]. Hanina, the son of R. Joshua's brother, and R. Eleazar b. Azariah in the name of R. Eliezer of Modin, said, this also is sacred [he was addressing the Lord]. With whom will [the following] agree? Rab Judah said that Rab said: Greater is hospitality to wayfarers than receiving the Divine Presence. With whom [will this agree]? With this pair [R. Hanina and R. Eleazar who say that Abraham addressed the Lord, asking Him not to withdraw His Presence while he entertained the angels].”
  My proof that Abraham followed Torah and not common sense. Common sense is receiving the Divine Presence is greater than anything else. No. The Torah tells us that hospitality to wayfarers is greater. The Torah teaches that hospitality to strangers is above receiving the Divine Presence. This is not common sense.
  Rabbi Yakov Kamenestky’s זצ"ל son, K of the K-G garbage heter is using his common sense in taking the woman’s side and in defying the Torah. K of the K-G garbage heter has no excuse for the fake/phony PhD psychology letter. If I win in my SCOTUS 18-9390 it’ll show there is no excuse to submit fake/phony documents in a court. I’m watching the fake/phony show of Schiff, Nadler etc God bless Trump, Netanyahu, America and Israel.

  ReplyDelete
 4. “avos acted according to seichel not torah rav kaminetsky”
  No.
  This week’s parsha Abraham pleas with God to save the whole place of Sodom and Gomorrah. The people are gravely wicked: “Then the Lord said, The outrage of Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grave! I will go down to see whether they have acted altogether according to the outcry that has reached Me; if not, I will take note.” (Genesis 18:20-21).
  Abraham prays:
  “What if there should be fifty innocent within the city; will You then wipe out the place and not forgive it for the sake of the innocent fifty who are in it? Far be it from You to do such a thing, to bring death upon the innocent as well as the guilty, so that innocent and guilty fare alike. Far be it from You! Shall not the Judge of all the earth deal justly? And the Lord answered, If I find within the city of Sodom fifty innocent ones, I will forgive the whole place for their sake.” (Genesis 18:24-26).
  Abraham bargains with God: 50 45 40 30 20 10 innocent. “And he said, Let not my Lord be angry if I speak but this last time: What if ten should be found there? And He answered, I will not destroy, for the sake of the ten.” (Genesis 18:32).
  The Book of Job records Job claiming God is not a fair judge.”I say to God, Do not condemn me; Let me know what You charge me with. Does it benefit You to defraud, To despise the toil of Your hands, While smiling on the counsel of the wicked?” (Job 10:2-3). Job complains that God smiles on the wicked while punishing innocent.
  God responds to Job: “Have you an arm like God’s? Can you thunder with a voice like His? Deck yourself now with grandeur and eminence; Clothe yourself in glory and majesty. Scatter wide your raging anger; See every proud man and bring him low. See every proud man and humble him, And bring them down where they stand. Bury them all in the earth; Hide their faces in obscurity. Then even I would praise you For the triumph your right hand won you.” (Job 4:9-14).
  God wants mankind to fight evil rulers and “Bury them all in the earth; Hide their faces in obscurity. Then even I would praise you.”
  Yes, indeed, Donald Trump does fight evil rulers and God will bless him and America.
  In Abraham’s time, the 50, 45 40 30 20 10 innocents were rebels fighting the evil Sodom and Gomorrah rulers. Lot was a rebel in Sodom. Lot invited guests, though Sodom’s wicked king mandated the death penalty for inviting guests. The whole town came to Lot’s door: “But they said, Stand back! The fellow, they said, came here as an alien, and already he acts the ruler וישפט שפט ! Now we will deal worse with you than with them. And they pressed hard against the person of Lot, and moved forward to break the door.” (Genesis 19:9).
  Lot fought against the wicked people of Sodom and Gomorrah. Bravo. Abraham’s whole life he fought against wicked rulers. See my
  http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/23868
  “My Theory: The Sages were deathly afraid of the Roman censors”
  In the prayers of Yom Kippur we recite that the wicked Roman Empire killed:
  רבי ישמעאל כהן גדול א
  רבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראל ב
  רבי עקיבא דורש כתרי אותיות ג
  רבי חנניא בן תרדיון ד
  רבי חצפית המתרגמן ה
  רבי אלעזר בן שמוע ו
  רבי חנינא בן חכינאי ז
  רבי ישבב הסופר ח
  רבי יהודה בן דמה ט
  רבי יהודה בן בבא י
  We today must fight against wicked rulers. Obama was actually helping the wicked rulers of Iran to get the bomb, giving them money etc. Obama in 2009 did not take the side of rebels fighting against the wicked rulers of Iran. Abraham takes the side of rebels fighting the wicked rulers of Sodom and Gomorrah. We must learn from Abraham and support rebels fighting wicked rulers everywhere. We must do what God tells Job: “Bury them all in the earth; Hide their faces in obscurity. Then even I would praise you.”

  ReplyDelete
 5. Very well said, Gerald, thank you.
  I would add that Rambam , it seems, says that the sages would discuss according to reasoning, ie applying their sechel. Im not aware if he ever says we should surrender our sechel. ?

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.