Friday, November 15, 2019

Rav Tendler's addendum to Igros Moshe

I was asked recently whether this is consistent with the view of Rav Moshe found in Igros Moshe קIV #106
שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן קו
בענין ההשתדלות לעשות חוק שיהודי הנפרד מאשתו בגירושין של המדינה יצטרך לפוטרה בגט כשר. 
כ"ב מר - חשון תש"מ מע"כ הרה"ג מהר"ר יעקב הכהן זעלצער שליט"א הגאב"ד דקה"י עדת ישורון ביאהאנעסבורג יצ"ו. 
הנה בדבר ההשתדלות שיעשו חוק בפרלאמענט שכל מגרש אשתו כשהוא בן ברית יהיה מחוייב לפטור את אשתו גם בגט כשר בב"ד כשר של ישראל, ודאי הוא ענין גדול מאד, ואין בזה משום עישוי ע"י נכרים מאחר דבידו שלא לגרש כלל גם לא בגירושין (דיווארס) של המדינה, ורק מחמת רצונו לקבל גירושין של המדינה להפטר מחיוביו לאשה זו ולהיות רשאי ליקח אשה אחרת והם לא יתנו לו בלא גט כשר של ישראל רוצה ליתן הגט, דדמי זה ממש לאחד שלא רצה ליתן גט וכשנתנו לו איזה אלפים שקלים נתרצה ליתן גט דלא נחשב עישוי מאחר דרצונו בהממון עדיף לו מרצונו שלא ליתן גט ומעשים בכל יום שמשחדים להבעל ליתן גט בכל תפוצות ישראל, ועישוי שהוא פסול הוא כשמכין אותו או מחזיקים אותו בבית האסורין או עושין לו יסורים אחרים כדי שיתן גט הוא נחשב מגרש באונס שפסול, וכן אף אונס ממון בכה"ג שיחייבו אותו המדינה ליתן לה משלו לעונש על שאינו נותן לה גט הוא נחשב מגרש באונס ממון שלא יפסיד, וכן כשאחד יחטוף מהבעל סך גדול ולא יחזיר לו עד אחר שיתן גט הוא נחשב מגרש באונס, אך יהיה הנידון אם אונס ממון הוא בדין מגרש באונס עיין בש"ע אה"ע סימן קל"ד סעי' ד' ברמ"א ובפ"ת ס"ק י"א, אבל כשנותנין לו ממון שירצה בשביל זה ליתן גט הוא פשוט שאינו אונס כמעשים בכל יום, וכמו כן ממש הוא כשיתן גט מחמת שרוצה להשיג גירושין של המדינה. ואף באסור בבית האסורים בשביל איזה ענין אחר, והאשה היה לה מי שישתדל להוציאו לחפשי כשיתן גט נמי אין זה בחשיבות מגרש באונס, דמאחר דלא היו היסורין שלו כדי שיתן גט אלא בשביל ענין אחר ונתינת הגט היתה להצלתו מהיסורין הוא רצון גמור והוא דבר פשוט ומסתבר, וזה גט כשר אף כשליכא חיוב גירושין. 
אבל יצטרכו לראות שהחוק יקבעו בצורה שלא יתנו גירושין של המדינה אלא אחרי שיפטרנה בגט בב"ד כשר ותהיה מותרת להנשא לאחר מצד התורה והאמונה, דאם יקבעו בלשון שבן ברית צריך להיתר נישואיו לאחרת לא רק לגירושין של המדינה אלא גם גט כשר מב"ד של ישראל ואם ישא אשה בלא גט כשר יענש כמו מי שנושא אשה בלא גירושין של המדינה, לא ברור אצלי להחשיב שהוא בלא אונס מאחר דלא היה הגט לעיכוב להשגת גירושין של המדינה אלא שקבעו חוק למי שהיה נשוי שאסור לו לישא אחרת אף שיש לו גירושין של המדינה כשאין לו גם גט אף שידע זה מתחלה ונתרצה לזה, הרי נמצא כשחזר בו ואינו רוצה לגרשה ומצד יראת העונש אינו חוזר בו ומגרשה שהוא נותן הגט מצד עונש הגוף דחוק המדינה שאפשר נחשב אנוס אף דמתחלה הבטיח ליתן מצד רצונו בגירושין של המדינה, ולכן צריך שיהיה לשון החוק דלא יתנו לו גירושין של המדינה עד שיגרש את אשתו בגט כשר. 
גם כיון שבעוה"ר איכא קהלות הרשעים שהם הרעפארמער וקאנסערוואטיוון צריך להשתדל שיהיה החוק שיתן לה גט כשר אצל ארטאדאקסי /אורטודוקסי/ ולהסביר להם שמה שהוא גט כשר שנעשה ע"י רב ארטאדאקסי יהיה כשר גם אצל הרעפארמער וקאנסערווטיוון וגט של ב"ד רעפארמער וקאנסערוואטיוון אינו כלום אצל כל ישראל. 
ובדבר שאלה השניה שאם השופט דמדינה יטיל על הבעל כשאינו רוצה לגרשה תשלום דכסף למזונותיה ולכל צרכיה עד שיגרשנה בגט כשר אם נחשב זה גט מעושה, הנה הא עד שתתגרש מבעלה הא הוא חייב במזונותיה ובכל צרכיה מדינה ורשאה לילך לערכאות שיכופו אותו ליתן לה מזונותיה וכל צרכיה, ואף שהם יוסיפו שצריך לזונה אף כשהיא עושה מלאכה ומרווחת נמי כשיחייבוהו שיתן לה למזונותיה ולכל צרכיה בכל אופן פשוט שאם יגרשנה ליפטר מחיוב זה אין זה בחשיבות גט מעושה ויהיה גט כשר לכתחלה. 
ודבר גדול הוא מאד והשי"ת יצליח אותם בדבר הגדול לתקנת בנות ישראל. 
ידידו, משה פיינשטיין. 
I responded it is dealing with a different question i.e. whether Get me'usa requires an explicit or implicit threat if husband does not give get and indicates only explicit threats are problematic3 comments :

 1. ובדבר שאלה השניה שאם השופט דמדינה יטיל על הבעל כשאינו רוצה לגרשה תשלום דכסף למזונותיה ולכל צרכיה עד שיגרשנה בגט כשר אם נחשב זה גט מעושה, הנה הא עד שתתגרש מבעלה הא הוא חייב במזונותיה ובכל צרכיה מדינה ורשאה לילך לערכאות שיכופו אותו ליתן לה מזונותיה וכל צרכיה, ואף שהם יוסיפו שצריך לזונה אף כשהיא עושה מלאכה ומרווחת נמי כשיחייבוהו שיתן לה למזונותיה ולכל צרכיה בכל אופן פשוט שאם יגרשנה ליפטר מחיוב זה אין זה בחשיבות גט מעושה ויהיה גט כשר לכתחלה.
  I agree completely. Yes a man divorces his wife no longer has the 3 basic husband duties: “If he marries another, he must not withhold לא יגרע from this one her food שארה, her clothing [or ointments] כסותה, or her conjugal rights וענתה.” (Exodus 21:10). Yes marriage has duties man to woman and duties woman to man.
  Gittin 88b
  “Mishnah. A get given under compulsion [exercised] by an Israelite court is valid גט מעושה בישראל כשר, but by a heathen court is invalid בעובדי כוכבים פסול. A heathen court, however, may flog a man חוטבין אותו and say to him, do what the Israelite [authorities] command you, (and it is valid) וכשר.”
  In http://daattorah.blogspot.com/2019/11/undercover-in-orthodox-underworld.html
  Aaron did not give the get to his wife Tamar. Mendel Epstein goons attack Aaron. Much after we see a fake/phony PhD psychology letter and the infamous K-G garbage heter...
  NYS courts do get involved with trying to force a recalcitrant husband to divorce his wife. The Mishnah is supportive if: A heathen court, however, may flog a man חוטבין אותו and say to him, do what the Israelite [authorities] command you, (and it is valid) וכשר.

  ReplyDelete
 2. Nice one Gerald

  Get meusa is kosher, so who are the kofrim who deny this?

  ReplyDelete
 3. Marija Pejčinović BurićNovember 29, 2019 at 5:07 AM

  שמי שלי יחימוביץ ', מתל אביב (ישראלי). לאחר 12 שנות נישואים, בעלי ואני היינו באחד העשבים עד שהוא סוף סוף עזב אותי ועברנו לקליפורניה להיות עם אישה אחרת. הרגשתי שהחיים שלי נגמרו והילדים שלי חשבו שלעולם לא יראו את אביהם לעולם. ניסיתי להיות חזק רק בשביל הילדים אבל לא יכולתי לשלוט בכאב שמכות את ליבי, לבי התמלא עצב וכאב כי הייתי מאוהבת בבעלי באמת. כל יום ולילה אני חושב עליו ומאחל לו תמיד לחזור אלי, הייתי ממש נסער והייתי זקוק לעזרה, אז חיפשתי עזרה באינטרנט ונתקלתי באתר שהציע שד"ר אוסגידה יכול לעזור להחזיר פריטים במהירות. אז הרגשתי שאנסה אותו. יצרתי איתו קשר והוא אמר לי מה לעשות ועשיתי את זה ואז הוא עשה לי כישוף אהבה. 48 שעות אחר כך בעלי התקשר אלי באמת ואמר לי שהוא כל כך מתגעגע אליי והילדים, כל כך מדהים !! אז ככה הוא חזר באותו היום, עם הרבה אהבה ושמחה, והוא התנצל על הטעות שלו ועל הכאב שהוא גרם לי ולילדים. מאז אותו יום נישואינו היו חזקים מבעבר, הכל בזכות ד"ר אוסגיד. הוא כל כך עוצמתי והחלטתי לשתף את הסיפור שלי באינטרנט שד"ר אוסגיד גלגל כישוף אמיתי וחזק שתמיד אתפלל לחיות זמן רב כדי לעזור לילדיהם בזמן של צרה, אם אתם כאן ואתם זקוקים לאקס שלך חזרה או שבעלך עבר לאישה אחרת, אל תבכה עוד, צור קשר עם הכישוף החזק הזה עכשיו. הנה כתובת המייל שלו: doctorosagiede75@gmail.com או whatsapp ו- viber בטלפון +2349014523836

  ReplyDelete

ANONYMOUS COMMENTS WILL NOT BE POSTED!
please use either your real name or a pseudonym.